print logo

Idéhistorie - Fagressurser

Artikkelsøk i fagets databaser

ArticleFirst
Tverrfaglig bibliografisk base over mer enn 19 mill. artikler fra ca. 16.000 tidsskrifter.

JSTOR
Database og arkiv for tidsskriftsartikler med artikler fra over 1.000 tidsskrifter innen humaniora, samfunnsfag og naturvitenskapelige fag i fulltekst.

Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler

MLA
Modern Language Association International Bibliography inneholder referanser til bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folkloristikk

Project Muse
Omfattende tverrfaglig fulltekstarkiv

IBZ
Tverrfaglig internasjonal bibliografi

Boksøk

BIBSYS Ask - bibliotekets katalog over bøker og tidsskrifter (ikke artikkelsøk)

Oria - bøker og tidsskrifter i norske fagbibliotek

HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Bibsys

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Dewey emneregister til BIBSYS

Emneordsøk i BIBSYS

HUMORD - hierarkisk oversikt over tesaurus

Tidsskrifter

Tidsskrifter finnes i både trykt og elektronisk form og søkes opp på tittel i BIBSYS Ask. Se også:

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

Andre fagressurser

Nye bøker

Bibliotekets fagansvarlige

Kurs for idéhistorie

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du tips eller ønsker til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Aktuelt

Andre relevante fagsider

Studier innen idéhistorie