Anbefalt litteratur - Psykiatriske fag

Oppdatert for høst 2017
 

 

Modul 5

Anbefalte lærebøker

Allmennpsykiatri

Kringlen E. Psykiatri. 10. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011. 639 s.

Bok

 

Malt UF. Lærebok i psykiatri. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2012. 1086 s.

Bok

 

Dahl AA, Aarre TF. Praktisk psykiatri. Bergen: Fagbokforl.; 2012. 698 s.

Bok

 

Modul 5 og 6

Barne- og ungdomspsykiatri

Grøholt B, Sommerschild H, Garløv I. Lærebok i barnepsykiatri. 4. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2008. 499 s.

Bok                                 

 

Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blakwell; 2012. XII, 387 s.

Bok                                   E-bok

 

Modul 8

Relevante kaptiler i lærebøkene i allmennpsykiatri for 5. modul.

 

Annen eller supplerende litteratur

Akuttpsykiatri/Kriser/Traumer

Ilner SO. Akuttpsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk; 2012. 214 s.

Bok

 

Varvin S. Flukt og eksil: traume, identitet og mestring. Oslo: Universitetsforl.; 2003. 256 s.

Bok

 

Sveaass N, Hauff E. Flukt og fremtid: psykososialt arbeid og terapi med flyktninger. Oslo: Ad notam Gyldendal; 1997. 277 s.

Bok                                    E-bok

 

Mehlum L, Sjøbu A. Tilbake til livet: selvmordsforebygging i teori og praksis. Kristiansand: Høyskoleforl.; 1999. 469 s.

Bok

 

Alderspsykiatri

Engedal K. Alderspsykiatri i praksis: lærebok. 2. rev. og oppdatert utg. Tønsberg: Forl. Aldring og helse; 2008. 296 s.

Bok

 

Allmennpsykiatri

Vestergaard P, Videbech P. Psykiatri: en lærebog om voksnes psykiske sygdomme. 4. udg. København: FADL; 2010. 346 s.

Bok

 

Gelder MG. New Oxford textbook of psychiatry. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2012. 1 online resource (xxxii, 2021 s.)

E-Bok

 

Vaglum P. Revisjonen: en annerledes lærebok i psykiatri. Oslo: Universitetsforl.; 2004. 221 s.

Bok

 

Barne- og ungdomspsykiatri

Grøholt B, Sommerschild H, Gjærum B. Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. [Oslo]: Tano Aschehoug; 1998. 361 s.

Bok                                         E-bok

 

Snoek JE. Ungdomspsykiatri. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2002. 360 s.

Bok                                 

 

Turk J, Graham PJ, Verhulst FC. Child and adolescent psychiatry: a developmental approach. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 2007. IX, 579 s.

 

Bok                                      E-bok

 

Personlighetspsykiatri

Karterud S, Wilberg T, Urnes Ø. Personlighetspsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk; 2010. 538 s.

Bok

 

Psykiatriens historie

Kringlen E. Norsk psykiatri gjennom tidene. [Oslo]: Damm; 2007. 538 s.

Bok

 

Kringlen E. Psykiatriens samtidshistorie. Oslo: Universitetsforl.; 2001. 349 s.

Bok

 

Rettspsykiatri

Høyer G, Dalgard OS. Lærebok i rettspsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk; 2002. 365 s.

Bok

 

Rosenqvist R, Rasmussen K. Rettspsykiatri i praksis. 2. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2004. 293 s.

Bok

 

Rus

Andresen NE, Lossius K. Håndbok i rusbehandling: til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2012. 437 s.

Bok

 

Fekjær HO. Rus: bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2009.

Bok

 

Nasjonal faglig veileder Vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet

Erstattet: Helsedirektoratets veileder i foreskriving av vanedannende legemidler IK-2755
Vanedannende legemidler - forskrivning og forsvarlighet
Helsetilsynet 2001
 

 

Publisert 18. mai 2009 13:44 - Sist endret 31. aug. 2017 12:19