Researchguiden

Her finner du en oversikt over de mest brukte basene innen norsk rettsvitenskap. I noen tilfeller finner du også veiledninger i hvordan du bruker basene.

Husk at du må være koblet til UiOs nettverk for å få tilgang på flere av basene. Dersom du ikke sitter på campus, kan du koble deg på UiOs nettverk eksternt.

Finner du ikke basen du trenger? Prøv fagressurssiden vår, Universitetsbibliotekets databaseoversikt eller Juridisk nettviser. Du kan også kontakte Juridisk bibliotek.

Juridisk litteratur

Sentrale baser:

Oria er biblioteksbasen til Universitetet i Oslo. I fanen Bøker + artikler ved UiO søker du i de fleste (men ikke alle!) samlingene til UiO. Her får du treff på trykte titler og elektroniske titler. I fanen Bøker i norske fagbibliotek søker du samkatalogen til over hundre norske fag- og forskningsbibliotek. Her får du kun treff på trykte titler.

Idunn.no er en nordisk database for akademiske tidsskrifter. Basen inneholder et utvalg årganger av 17 juridiske tidsskrifter, deriblant Jussens Venner, Lov og Rett, og Tidsskrift for rettsvitenskap.

Gyldendal Rettsdata er en norsk juridisk database. Rettsdata er bygget opp rundt Norsk Lovkommentar, som er et online juridiske kommentarverk hvor alle norske lover er kommentert av juridiske forfattere. Her finner du også e-bok-utgaver av trykte lovkommentarer.

Lovdata Pro er en norsk juridisk database. Basen inneholder en rekke juridiske artikler som tidligere har blitt publisert i tidsskrifter og festskrift.

Google Scholar er Googles søkemotor for vitenskapelige tekster. Når du er pålogget UiO-nettverket kan du søke i mye (særlig engelskspråklig) juridisk litteratur som UiO abbonnerer på.

Atekst er en database for sentrale norske aviser og et utvalg magasiner og tidsskrifter.

Norart er en norsk database for norske og nordiske tidsskriftartikler, ikke fulltekst (1980-).

DUO er Universitetet i Oslos vitenarkiv. Her kan du blant annet finne masteroppgaver som er sensurert ved UiO.

Veiledninger:

Bloggposten "Søke etter kilder til masteroppgaven".

Bloggposten "Søkeveiledning: Juridisk litteratur".

Innføringsartikkelen "Finne kilder og litteratur til din masteroppgave".

 

Norske primærkilder

Sentrale baser:

Lovdata Pro. Her finner du blant annet alle gjeldende lover og forskrifter, kunngjøringer i Norsk Lovtidend fra og med 1982, utvalgte forarbeider (både NOU-er, proposisjoner og innstillinger), publisert rettspraksis fra Høyesterett fra og med 1925, utvalgt publisert rettspraksis fra lavere rettsinstanser, utvalgte rundskriv og uttalelser fra departementene, utvalgte vedtak og avgjørelser fra ulike utvalg og nemder, m.m.

Gyldendal Rettsdata  inneholder alle gjeldende lover, utvalgte forarbeider og utvalgt rettspraksis.

Regjeringen.no er Regjeringens egen nettside. Inneholder informasjon om saker som Regjeringen og dets departementer arbeider med, samt NOU-er, høringsnotater, proposisjoner, m.m.

Stortinget.no er Stortingets egen nettside. Inneholder informasjon om aktuelle saker, lovgivningsprosessen og saksgangen i Stortinget, samt Regjeringens proposisjoner, Stortingets innstillinger og referater fra Stortingets talerstol.

Stortingsforhandlingene 1814-2005 er en base som inneholder skannede utgaver av den trykte serien Stortingsforhandlinger. Denne serien inneholder blant annet Regjeringens proposisjoner og Stortingets innstillinger.

Statsmaktene er Nasjonalbibliotekets base for offentlige publikasjoner. Basen inneholder deriblant Stortingsforhandlinger og Norges offentlige utredninger (NOU).

Veiledninger:

Bloggposten "Søkeveiledning: Norske rettskilder".

Bloggposten "Søkeveiledning: Norske forarbeider og stortingsdokumenter på nett"

Hefte som veileder hvordan du finner norske lover, forarebeider og rettspraksis. Heftet blir delt ut på søkekurs i rettskilder, som er del av Privatrett II (jus1211).

 

EU/EØS-rett

Utvalgte baser:

Lovdata Pro inneholder EØS-avtalen med vedlegg, EU/EØS-rettsakter som er blitt implementert i norsk rett, og avgjørelser fra EFTA-domstolen

Europalov er et norsk nettsted som følger EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge. Her kan du følge en EØS-relatert rettsakt fra Kommisjonen fremmer forslag i EU til den blir implementert i lov eller forskrift i Norge.

EurLex er Den Europeiske Unions (EU) juridiske database. Her finner du trakater, rettsakter som direktiver og forordninger, og avgjørelser fra EU-domstolen.

Den Europeiske Unions hjemmeside. Her finner du informasjon om Den Europeiske Union (EU) på unionens 28 offisielle språk.

EFTAs hjemmeside. Her finner du informasjon og dokumenter fra EFTA-institusjonene på engelsk, samt avgjørelser fra EFTA-domstolen.

Europapolitikk (regjeringen.no). Her finner du informasjon om Norges samarbeid med EU, hvordan det arbeides med å gjennomføre direktiver og forordninger i Norge osv.

Veiledninger:

Bloggposten "Søkeveiledning: EU/EØS-rettskilder".

Hefte som veileder hvordan du finner EU/EØS-rettskilder. Heftet blir delt ut på søkekurs i internasjonal rettskilder, som er del av Statsforfatningsrett og internasjonal rett (jus2111)

 

Folkerett

Utvalgte baser:

Lovdata Pro har en base som heter Norges traktater (tidligere: UDs traktatregister). Her finner du opplysninger om alle traktater som Norge har signert eller ratifisert.

United Nations Treaty Collection er FNs traktatside. Her finner du alle traktater som har blitt registrert hos FN og som har trådt i kraft.

United Nations Document Center er FNs dokumentbase. Her kan du blant annet finne resolusjoner fra FNs Generalforsamling og FNs Sikkerhetsråd.

Council of Europe Treaty Office er Europarådets traktatside. Her finner du alle traktater som Europarådet er ansvarlige for.

International Court of Justice. Her finner du avgjørelser fra Den internasjonale domstol.

Veiledninger:

Bloggposten "Søkeveiledning: Folkerettskilder".

 

Internasjonale menneskerettigheter

Utvalgte baser:

Lovdata Pro. Her finner du menneskerettsloven med vedlegg og protokoller. Du finner norske sammendrag av utvalgte EMD-dommer.

HUDOC er databasen til Den Europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Her finner du avgjørelser fra domstolen.

OHCHR er nettsiden til FNs høykommisær for menneskerettigheter. Her finner du statsrapporter, individklager, m.m. til FNs pakt- og konvensjonsbaserte menneskerettighetskomiteer.

Veiledninger:

Bloggposten "Søk etter menneskerettighetskilder: Hvordan finne de viktigste menneskerettighetskildene?"

Hefte som veileder hvordan du finner enkelte rettskilder i folkerett. Heftet deles ut i søkekurs i menneskerettskilder, som er del av Privatrett II (jus1211).

 

Utenlandsk rett

Utvalgte baser:

Karnov Danmark er en dansk juridisk database. Inneholder primærkilder (som svenske lover, forarbeider og rettsavgjørelser) og sekundærkilder (som lovkommentarer og juridiske artikler).

Karnov Sverige er en svensk juridisk database. Inneholder primærkilder (som svenske lover, forarbeider og rettsavgjørelser) og sekundærkilder (som lovkommentarer og juridiske artikler).

WestLaw er en amerikansk juridisk database. Inneholder primærkilder (som dommer, lovgivning, og forskrifter) og sekundærkilder (som artikler i juridiske tidsskrifter) fra blant annet USA og Storbritannia.

HeinOnline er en amerikansk juridisk database. Inneholder primærkilder (som dommer, lovgivning, og forskrifter) og sekundærkilder (som artikler i juridiske tidsskrifter) fra blant annet USA og Storbritannia, samt internasjonale kilder.

Veiledninger:

Ingen

 

Se også:

Bertnes, Pål. A., Kristian Dahle Trygstad og Halvor Kongshavn, Praktisk rettskildelære : Juridisk informasjonssøking (4. utg.), Oslo, 2012.

 

Publisert 21. aug. 2017 14:15 - Sist endret 28. aug. 2017 13:14