Rettsvitenskap (JUS2211) - Kildesøk i forvaltningsrett og EØS-rett (obligatorisk)

Undervisningen består av en innledende forelesning i kildesøk og kildebruk for semesteroppgaven og et kurs som i hovedsak består i å finne kilder til semesteroppgaven innen forvaltningsrett og EØS-rett. Det gis også en innføring i hvordan lage fotnoter og referanseliste i oppgaven.

Hva lærer du?

Hovedinnholdet i kurset når det gjelder å finne EU/EØS-rettskilder finner du i denne bloggposten. For norske rettskilder finner du en innføring i denne bloggposten.

Etter undervisningen

 • Finner du de sentrale databasene i forhold til rettskilder innen forvaltningsrett og EØS-rett
 • Finner du traktater, direktiver, rettspraksis og andre EØS-rettskilder i forhold til pensum og løsning av egne problemstillinger
 • Finner du norske rettskilder som lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis og forvaltningsvedtak
 • Kan du holde deg oppdatert innenfor forvaltningsrett og EØS-rett
 • Kan du søke etter rettskilder og litteratur til en gitt problemstilling innen forvaltningsrett og EØS-rett
 • Kan du bruke og henvise til rettskilder og litteratur etter gitte retningslinjer, på en etisk måte

Oversikt over innholdet i undervisningen

Gjennomgang av søkestrategi, valg av databaser, søkespråk i databasene, valg av søkeord og eksempler på søk.

Søkestrategi:

 1. Bestemme hvilke rettskilder du trenger. Du bør sette deg inn i fagområdet du skal undersøke. Hvilke rettskilder er sentrale?
 2. I hvilke databaser finner du disse rettskildene?
 3. Hvilke begreper brukes i teori og rettskilder om problemstillingen? Finn gode søkeord, synonymer, alternative begreper osv. Skriv disse ned. En søkeprosess er ikke over etter å ha søkt én gang. Du undersøker kildene du har funnet og ser om disse passer til problemstillingen og når du har begynt å skrive oppgaven vil du måtte undersøke om det finnes mer materiale som drøfter mer i dybden, som belyser enkelte sider av problemstillingen osv. I en skriveprosess vil du sjelden ha total oversikt over temaet med en gang du starter å skrive. Det er heller ikke meningen. Du vil skrive deg gradvis inn i temaet.

Sentrale databaser innen forvaltningsrett og EØS-rett

 • Lovdata Pro
 • Gyldendal Rettsdata
 • Europalov.no
 • EFTA-domstolen
 • EUR-Lex
 • Curia

Ta utgangspunkt i rettskildeguiden for å finne relevant database

For å finne litteratur til semesteroppgaven, søk i Oria og Google Scholar (pålogget UiO-nettet)

Eksempel på søk til eksempeloppgaven i heftet til Morten Kjelland for vårsemesteret 2018, s. 65, om prinsipper om minstestandard.

Hvis du skal skrive om praksis i forhold til forvaltningsrettsprinsipper kan rettspraksis fra Høyesterett være relevant å undersøke, praksis fra forvaltningen, rundskriv, uttalelser, lover på området, forarbeider og litteratur. Det kan også være relevant å trekke inn kilder i EØS-retten.

Databaser: For lover, forarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis, rundskriv, uttalelser osv. ta utgangspunkt i Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata. Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata inneholder kun noe forvaltningspraksis. Finn ut hvilke instanser som er klageinstanser innenfor området du vil undersøke, sjekk om Lovdata Pro eller Gyldendal Rettsdata inneholder forvaltningspraksis fra disse. Hvis ikke, finn ut om instansene har nettsider eller databaser som inneholder praksis. Praksis kan være utilgjengelig for publikum.

Finn søkeord, for eksempel: minstestandard, minstekrav, minstenivå, forvaltning, forvaltningsrett. Lovhjemler som inneholder minstestandarder, for eksempel pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a.

I Lovdata Pro kan du søke slik i hurtigsøk: (minstestandard* , minstekrav* , minstenivå*) + forvaltning*

 • Skal du for eksempel finne forvaltningspraksis i forhold til en lovhjemmel, skriv inn henvisningen til hjemmelen, eksempel: lov-1999-07-02-63-§2-1a*. Avgrens så i venstre kolonne til hva slags rettskilde du ønsker.

I Gyldendal Rettsdata kan du søke slik i søkefeltet: (minstestandard* OR minstekrav* OR minstenivå*) AND forvaltning*

 • Skal du for eksempel finne forvaltningspraksis i forhold til en lovhjemmel, skriv inn henvisningen til hjemmelen, eksempel: "pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a" Avgrens til hva slags rettskilde du ønsker.

Målgruppe for undervisningen

Kurset er for jusstudenter på 2. studieår, 2. semester.

Kursholder

Rebecca J. Five Bergstrøm, Lars Andre Flaten, Inger Hamre, Hans Gunnar Slokvik Lian og Hilde Westbye.

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med hilde.westbye@ub.uio.no.

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 12. feb. 2018 21:38