Samfunnsgeografi (SGO3090) - Litteratursøk - bachelor

Eit av læringsmåla til SGO3090 er å kunne skrive ei forskningsoppgåve eller ei utgreiing i form av ei bacheloroppgåve basert på sjølvvalde artiklar og bøker. Dette kurset handlar om å velje ut relevante databaser som passar til problemstillinga i den enkelte bacheloroppgåva, for deretter å utføre effektive søk i desse databasene.

Kva lærer du?

Dette kurset lærer deg å velje ut databaser basert på tema, samt effektive søk basert på emneord.

Arbeidsmåtar

Alle kursdeltakarar må på førehand notere og ta med seg:

Tema, Metode, Teori, Forskningsspørsmål, samt minst ti engelskspråklege emneord for si bacheloroppgåve

Det vil verte gitt individuell rettleiing.

Målgruppe

Kurset er for studentar på (SGO3090) - Bacheloroppgave.

Kursholder

Kurset tingast hos og haldast av spesialbibliotekar Glenn Karlsen Bjerkenes, og Pål M. Lykkja, fagreferent i samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Publisert 29. sep. 2011 11:40 - Sist endret 1. juli 2016 20:09