Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo

Redaksjonelle retningslinjer

Hvem kan publisere?

Som hovedregel skal forfatteren ha en eller annen tilknytning til Universitetsbiblioteket i Oslo. Eventuelt kan emnet gjelde bibliotek og biblioteksvesen eller deler av samlingene ved biblioteket. Redaksjonen avgjør i hvert enkelt tilfelle om andre ansatte ved Universitetet i Oslo eller andre kan publisere i skriftserien.

Språk

Heftene kan skrives på ethvert språk som er relevant for innholdet å avgrenset av hva det faktisk er mulig å gi ut (trykt og elektronisk), og hva redaksjonen kan finne en sakkyndig for å vurdere innholdet av.

Forutsetninger

Som husserie vil aldri publikasjoner i skriftserien gi uttelling ved vitenskapelig vurdering eller forskningsbevilgninger etter de reglene som er gitt av Universitets- og høgskolerådet. For publikasjoner med et praktisk innhold spiller dette ingen rolle. Det er annerledes for publikasjoner med et vitenskapelig sikte. Derfor bør vitenskapelige publikasjoner bare være slike som normalt verken bør eller lar seg publisere på annen måte. Det kan være forskjellige grunner til det:

  • formatet - for stort til å være artikkel, for lite til å være bok
  • foreløpig utgave - spesielt viktig i ei tid da arbeidstidsskriftene ellers i universitetsverdenen har gått inn av økonomiske årsaker eller fordi de nettopp er hustidsskrifter som ikke gir uttelling
  • innhold som ikke kommersielle forlag vil gi ut - materialsamlinger, statistisk materiale osv. som normalt kan passe i rapportserier. (De fleste vitenskapelig artikler på et høyt nivå forutsetter en større undersøkelse og et materiale som det ikke er rom for å få med i artikkelen)
  • innhold som i og for seg ikke holder høy, internasjonal standard, men som det likevel er av verdi å få publisert

Publikasjoner av praktisk art bør ha noe med biblioteket eller med biblioteksvesen å gjøre.

Kvalitet

Innholdet i skriftene trenger ikke være av ypperste kvalitet. Godt er bra nok. For praktiske skrifter vil det si at innholdet skal være nyttig og riktig som et minstemål. For vitenskapelige skrifter må innholdet enten være interessant og gjengi en vitenskapelig undersøkelse som er utført etter holdbare metoder, eller det må gjengi et materiale som er interessant i en vitenskapelig sammenheng. Innholdet kan ikke ha vært publisert annetsteds tidligere.

Kontroll

For praktiske skrifter: Ett medlem av redaksjonen leser manuskriptet og innstiller på publisering eller ikke til redaksjonen, som fatter vedtak. Der det trengs, leser en sakkyndig som ikke er med i redaksjonen manuskriptet. Ved tvilstilfelle leser alle i redaksjonen manuskriptet.

For vitenskapelige skrifter: Det av medlemmene av redaksjonen som kjenner best til det fagområdet manuskriptet gjelder, leser det og vurderer innholdet. Når ingen av medlemmene av redaksjonen har vitenskapelig kompetanse innen det fagområdet det gjelder, vil også en uavhengig sakkyndig lese og vurdere manuskriptet. Av praktiske grunner kan redaksjonen også godta at forfatteren viser til en uavhengig forsker som alt har lest manuskriptet, og som kan gå god for at innholdet holder et vitenskapelig nivå.

All vurdering skjer under fullt navn. Anonyme sakkyndige blir bare brukt i unntakstilfelle.
 

JE 20.09.2007

Publisert 27. aug. 2008 12:10 - Sist endret 3. mai 2016 14:52