Åpne bibliotek?

Endring, tilpasning og legitimering i nasjonal- og universitetsbibliotek

Om prosjektet

De siste tiårene har det skjedd store endringer i bibliotekene som kan forstås som å gå i retning av ulike former for «åpenhet». Med støtte fra Nasjonalbiblioteket, tar dette forskningsprosjektet åpenhet som utgangspunkt for å studere forholdet mellom ideal og praksis i skandinaviske universitets- og nasjonalbibliotek.

Norske bibliotek har alltid vektlagt åpenhet og tilgjengelighet, og gjennom digitalisering skal samlingene ideelt sett bli enda mer åpne og tilgjengelige. Dette endrer forutsetningene for bibliotekdrift og samhandlingen i bibliotekene. Selv om mer og mer av litteraturen er tilgjengelig digitalt, blir imidlertid ikke behovet for arbeidsplasser og møteplasser mindre, og de fysiske bibliotekene endrer seg i tråd med dette.

Disse prosessene skjer samtidig som at også andre former for åpenhet utvikles gjennom åpne undervisningsformer, åpne data, åpne nettverk og åpnere faggrenser. Utviklingens ideal er åpenhet, men er åpenheten reell og bare et gode, eller bringer den også med seg uintenderte konsekvenser som virker mot et slikt ideal? Dette vil studeres gjennom fire ulike delprosjekter.

Delprosjekter

Åpne rom?

Hvordan tilpasser bibliotekene den endrede måten å bruke bibliotekets ressurser på og hvordan formes bibliotekene som sosiale og erfarte rom? Astrid Anderson

Åpne samlinger, åpnere samfunn?

Hva kjennetegner samlingene og hvordan får ulike personer og ulike grupper tilgang til samlingene både fysisk og elektronisk? Hvilken rolle spiller nasjonal- og forskningsbibliotekene i sosial mobilitet og sosial integrasjon i et stadig mer mangfoldig samfunn? Cicilie-Merethe Fagerlid

Åpenhet for nye biblioteksfunksjoner?

Hvordan innlemmes veiledningstilbud for akademisk skriving i bibliotekene? Hva innebærer dette for studentenes studier og de biblioteksansattes arbeidshverdag? Ingerid Straume

Åpenhet og legitimering?

Hvordan legitimerer og forvalter nasjonal- og forskningsbibliotekene sin rolle i en kontekst med åpenhet som ideal, og hvordan påvirker dette relasjonene til publikum? Håkon Larsen

Feltarbeid i biblioteket

Det blir forsket i biblioteket. Lurer du på hvem vi snakker med og om du blir utsatt for forskning, kan du lese og stille spørsmål på bloggen. Som bruker av biblioteket er du også velkommen til å foreslå deg selv som informant.