Åpenhet og legitimering?

Denne delstudien tar for seg legitimeringen av nasjonalbibliotekene og forskningsbibliotekene i en digital tidsalder. Gjennom dokumentstudier og intervjuer med ledere i Nasjonal- og universitetsbibliotekene vil vi undersøke hvordan samspillet mellom oppdragsgivere (staten) og organisasjonene utspiller seg i internt og eksternt legitimeringsarbeid. 

Forsker: Håkon Larsen

I likhet med andre offentlig finansierte organisasjoner er de avhengig av å overbevise om sitt bidrag til samfunnet, demokratiet og kulturen i sitt legitimeringsarbeid. Dette gir seg blant annet utslag i retorisk formulerte samfunnsoppdrag, men også i form av aktivt å søke å nå nye brukergrupper med i sitt tilbud, som del av arbeidet med å tjene det samfunnet som opprettholder de og som de er en del av.

Som ledd i denne analysen vil vi gjennomføre dybdeintervjuer med ledere ved nasjonal- og forskningsbibliotek. Disse intervjuene vil analyseres i sammenheng med dokumentanalyser av organisasjonenes overordnede dokumenter, det vil si årsrapporter og strategidokumenter. Tidsmessig vil analysen begrenses til 2000-tallet. I tillegg vil vi analysere relevante politiske dokumenter fra de tre landenes kulturdepartementer. Også her vil analysen begrenses til 2000-tallet. Spørsmål som vil undersøkes er: Hvordan argumenteres det for bibliotekenes relevans og rolle fra politisk hold og fra organisasjonene selv? Hvordan kommuniserer bibliotekene med brukere og offentligheten mer allment, som del av sitt legitimeringsarbeid? Samspillet mellom myndigheter, organisasjonene og borgere vil være sentralt i analysen.

Publisert 20. jan. 2015 09:26 - Sist endret 10. nov. 2017 09:54