Samlingspolitikk for Universitetsbiblioteket i Oslo

  • Universitetsbibliotekets samlinger skal reflektere og dekke den faglige bredden og de faglige satsingene til Universitetet i Oslo.
  • Universitetsbiblioteket skal samarbeide med fagmiljøene om oppbygging og utvikling av samlingene.
  • Universitetsbibliotekets samling må ses i sammenheng med samlinger ved andre UH-bibliotek og Nasjonalbiblioteket.
  • Samlingene skal i størst mulig grad være elektronisk tilgjengelig. Når materialet  finnes i både trykt og elektronisk utgave kan trykt materiale anskaffes der dette er faglig nødvendig.
  • Universitetsbiblioteket skal sikre varig tilgang til samlingene, både trykte og elektroniske.
  • Universitetsbiblioteket skal sikre og forvalte samlingene av eldre verdifull litteratur.
  • Universitetsbiblioteket skal drive aktiv samlingspleie ved bruk av magasinering, deponering og kassasjon. Samlingene skal ikke inneholde unødvendig dublering.
  • Mottak av gaver skal følge samme retningslinjer som ordinær anskaffelse. Universitetsbiblioteket skal stå fritt til å disponere materialet.

Vedtatt av bibliotekdirektøren 5. mars 2013
 

Publisert 7. mars 2013 09:41 - Sist endret 3. mai 2016 14:54