English version of this page

Søk om støtte til Open Access-artikler

Vi gjør oppmerksom på at det for tiden ikke er mulig å søke om støtte til Open Access-publisering. Tilgjengelige midler for 2017 er tildelt, og fondet er derfor stengt for søknader ut året.

Retningslinjer

Det er ikke mulig å søke før annen informasjon er gitt om status for fondet. Retningslinjene vil kun være til informasjon i denne perioden.

 1. Det er kun korresponderende forfatter som kan søke om støtte. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet ved UiO gjennom tilsetting eller som student. Med korresponderende forfatter/corresponding author menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkel, og oppfølging av denne gjennom publiseringsprosessen hos tidsskriftet. Det stilles ikke krav til stillingsomfang, men tilhørigheten ved UiO må fremkomme i artikkelens angivelse av forfatterens institusjonstilhørighet. Innvilget støtte bortfaller hvis dette ikke innfris.
 2. Publiseringsfondet dekker kun publiseringsavgiften i rene Open Access-tidsskrifter. Med Open Access-tidsskrifter menes tidsskrifter som er åpne for alle, tidsskriftene er ikke regulert av abonnementsordninger eller andre sperrer. Støtten kan ikke overstige 25.000,- (inkl. MVA).
 3. Maksimum 1 søknad kan innvilges per ansatt per år.
 4. Innvilget søknad er gyldig i 1 år etter søknadsdato. Fristen kan utvides hvis søker gir beskjed.
 5. Krav til tidsskriftet:
  1. Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ, www.doaj.org).
  2. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler, se http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
  3. Artikkelen skal publiseres med en Creative Commons-lisens.
 6. Støtte gis ikke for tilleggsavgifter (farger, sider etc.).
 7. Det kan ikke søkes om støtte i ettertid hvis artikkelen allerede er publisert.
 8. Artikkelen må registreres i CRIStin og den publiserte fullteksten lastes opp i CRIStin straks  etter publisering.
 9. Søk om støtte tidlig i publiseringsprosessen, gjerne før manus sendes til tidsskriftet for vurdering. Da vet man utfallet av søknaden på et tidlig tidspunkt. I tilfelle avslag må søker ordne annen finansiering.
 10. UB kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilge støtte selv om ikke alle krav er oppfylt.
 11. Retningslinjene og praktiseringen av dem vil løpende bli evaluert i samarbeid med Bibliotekdirektøren.
 12. Retningslinjene kan endres uten varsel, uten tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet.
 13. UBs avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Spørsmål?

Send epost til duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 22. des. 2014 13:02 - Sist endret 24. aug. 2017 13:11