NOU-er i fulltekst (1972-2009)

 

 

 • 1972
  • NOU 1972: 1 Bruken av Norges naturressurser - prinsipper, krefter, problemer, retningslinjer: Norge gjennom 10 000 �r: utredning nr 3. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 2 Erstatning ved yrkesskader. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 3 Arbeidstid i jordbruket - utredning om revisjon av arbeidstidsbestemmelsene i lov av 19. desember 1958 om arbeidsvilk�r i jordbruket. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 4 Boligformidling - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 5 Programbudsjettering - utredning I om utvikling og innf�ring av programbudsjettering i staten. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 6 Utdanning av musikkl�rere i skolen m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 7 Forvaltningsutdanning - Utredning fra Utvalget for forvaltningsutdanning. Utvalget oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 27.juni 1969. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 8 R�ykenbanen - utredning av et utvalg oppnevnt av N�rtrafikk-komit�en for Oslo-omr�det 31. mai 1968. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 9 Utbyggingsplan for Tinn kommune. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 10 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1972 - rapport. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 11 Godsbefordring til sj�s - utkast med motiver til lov om endring av reglene om befordring av gods til sj�s (innarbeidelse av Haag-Visby-reglene i Sj�fartslovens kap. 5, m.m.): utredning (innstilling) X. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 12 Husflidsskolene - utredning fra et utvalg oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 26. februar 1968. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 13 Valg av fylkesting - fra et utvalg (lokalforvaltningsutvalget) oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av 26. juni 1970, utredningen avgitt 14. februar 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 14 Klortransport i Norge - utredning om hvorledes klortransport i Norge b�r foreg� i de n�rmeste 5-6 �r. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 15 Ilandf�ring av petroleum. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 16 Gjennomf�ring av lovkonvensjoner i norsk rett - fra et utvalg til � utrede sp�rsm�lene ved transformasjon av internasjonale lovkonvensjoner til norsk rett (Transformasjonskomit�en). Utvalget oppnevnt ved kgl.res. 14. november 1969. Utredning avgitt 20. mars 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 17 Alkoholistomsorgen - utbygging, administrasjon og finansiering. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 18 Langtidsplan for NSB fram til 1980. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 19 Statens innkj�p - utredning om Statens innkj�p fra et utvalg oppnevnt av L�nns- og prisdepartementet ved Kgl. res. av 5. des. 1969. Utredning avgitt 21. april 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 20 Gjeldsforhandling og konkurs. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 21 Oppsigelse ved n�dd pensjonsalder etter lov om folketrygd - utredning om revisjon av reglene i arbeidervernloven om vern mot usaklig oppsigelse. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 22 Om odelsretten og �setesretten - r�dsegn 10 fr� Sivillovbokutvalet, utvalet oppnemnt ved kongelig resolusjon 10. april 1953, r�dsegna avgitt i april 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 23 Utdanning av sosial- og helsepersonell - D.1 av utredning om den framtidige utdanning av sosial- og helsepersonell fra en komit� nedsatt ved kgl.res.20.des.1968. Utredningen avgitt 10.april 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 24 Konsesjonsordninger i fiske - utredning av et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. september 1971 ; utredningen avgitt 19. april 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 25 Norsk rikskringkasting - organisasjon og ansettelsesvilk�r - utredning I. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 26 Klippfisk- og saltfiskeksporten. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 27 Kommunaladministrative ordninger for visse oppgaver i Oslo-omr�det. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 28 Utredning om legemiddelkontrollens fremtidige organisasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 29 Samarbeid om planlegging og drift av sykehus i Akershus, Oslo og �stfold. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 30 Sosiale tjenester - utredning om de sosiale tjenester og det sosiale hjelpeapparat p� kommune- og fylkesplanet: innstilling II. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1972: 31 Prestens arbeidsoppdrag og kravene til presteutdanningen - Utredning fra utvalg nedsatt av det kgl.Kirke- og undervisningsdepartement 6.nov.1969. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 32 Tjenestetiden i Forsvaret - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 33 Om landsdelsplan for Nord-Norge - forslag til plan for utvikling av landsdelen. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 34 Kommuneinndelingen i Hamar og Hedmarksbygdene - Utredning om revisjon av kommuneinndelingen i Hedmark - Hamar og Hedmarksbygdene avgitt av et utvalg oppnevnt av det kgl.Kommunal- og arbeidsdepartement 18.aug.1970. Utredning avgitt 29.juni 1972. Formann: Oskar Skogly. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 35 Bensinomsetningen - utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 11 oktober 1968: avgitt 13. april 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 36 Retningslinjer for godkjenning av rekonvalesenthjem, kurbad o.l. - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 37 Sikkerhetsoppl�ring av sj�folk - fra Utvalget til � vurdere den sikkerhetsmessige oppl�ring og etterutdanning av maritimt personell [Havariskoleutvalget] Utvalget oppnevnt 15. des. 1970 av kirke- og undervisningsdepartementet. Utredning 1 avgitt 31. aug. 1971. Utredning 2 avgitt 10. aug. 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 38 Stortingets kontroll med forvaltningen m.v. - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 39 F�rskoler - en utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 40 Utdanning ved kommunallinjen ved Norges kommunal- og sosialskole - utredning fra et utvalg oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 13. august 1971: avgitt 12. september 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 41 Vaksenoppl�ring for alle - tilr�ding fr� lovkomit�en om vaksenoppl�ring. Komit�en oppnemd med Kronprinsregentens resolusjon den 6. mai 1970. Tilr�ding inngjeven november 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 42 Tilleggsberegninger - ajourf�rte pris- og inntektsprognoser for 1972 og 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 43 Velferdstiltak for de ansatte i staten. [Fulltekst]
  • NOU 1972: 44 Regionalstatistikk. [Fulltekst]
 • 1973
  • NOU 1973: 1 �pne eller lukkede m�ter i formannskap, fylkesutvalg m.v. - delutredning av 9. november 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 2 Kunstnerstipend - fra et utvalg oppnevnt av det Kgl. Kirke- og undervisningsdepartement 29. jan. 1971: utredningen avgitt 5. nov. 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 3 Skattlegging av boliger. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 4 Finansieringsordningen for velferdsvirksomheten for sj�folk - utvalget oppnevnt ved Kgl. res. av 20. aug. 1971 utredningen avgitt i nov. 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 5 Boliger for studenter og elever. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 6 Den tvungne voldgifts problem i norsk arbeidsliv. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 7 Salgstider for utsalgssteder. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 8 Erstatningsansvar for forurensingsskader - om erstatningsansvar m.v. for forurensingsskader i forbindelse med unders�kelse etter og utvinning av undersj�iske naturforekomster. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 9 Skogbeskatningen. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1973: 10 Kostholdet til sj�s - utredning om retningslinjer for kostholdet til sj�s samt revisjon av forskrifter om kostholdet p� norske skip av 15. okt. 1937 med senere endringer og dagbok for forpleiningstjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 11 Ansattes medbestemmelsesrett i statsselskaper. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 12 Organisasjonsm�nster for sykepleietjenesten p� postplan. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 13 Offentlig arbeidstilsyn for skip. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 14 Sikkerhetsundervisningen i de maritime skoler - utredning nr. 3 fra utvalget til � vurdere den sikkerhetsmessige oppl�ring og etterutdanning av maritimt personell (Havariskoleutvalget): oppnevnt 15. des. 1970 av Kirke- og undervisningsdepartementet: utredningen avgitt 11. des. 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 15 Utdanning av spesialpedagogar - fr� eit utval oppnemnt av Kyrkje- og undervisningsdepartementet 11. jan. 1971: utgreiinga avgitt 3. nov. 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 16 Avsetning av skogsvirke p� Vestlandet - utredning om avsetningsproblemene for skogsvirke p� Vestlandet fra et utvalg oppnevnt av det Kgl. Landbruksdepartement 26. mai 1970: utredningen er avgitt 20. des. 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 17 Innvandringspolitikk. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 18 Alkoholistomsorg : tilleggsutredning om tvangstiltak i behandlings�yemed [Fulltekst]
  • NOU 1973: 19 Naturvern p� Svalbard. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 20 Lederoppl�ring. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 21 Statens saualsgarder - fremtidig organisering og virksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 22 Dagspressens �konomi - Delutredning I fra Dagspresseutvalget, oppnevnt ved Kronprinsregentens res. av 28. jan. 1972: utredningen avgitt 26. mars 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 23 Programbudsjettering - utredning II om informasjon og oppl�ring i programbudsjettering i staten. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 24 Etterutdanning av maskinister og maskinsjefer i handelsfl�ten. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 25 Omsorg for psykisk utviklingshemmede - m�lsetting og retningslinjer. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 26 Eldres helse, aktivitet og trivsel. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 27 Skjenking av �l i Forsvarets mannskapskantiner - fra et utvalg oppnevnt ved Kgl. res. av 8. sept. 1972: utredning avgitt 5. mars 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 28 Om landsdelsplan for Agder og Rogaland - forslag til plan for utvikling av landsdelen: utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 29 Kommunal- og arbeidsdepartementet - overf�ring av arbeidsoppgaver til fylkene: delegering av myndighet: delutredning av 25. januar 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 30 Regulering av grunnbel�pet i folketrygden. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 31 Eiendomsdeling, kartforretning m.v. - utkast til lov om eiendomsdeling, kartforretning m.v. med motiver: utredning fra Utvalget til revisjon av skylddelingsloven m.v.: utvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon av 21. oktober 1966: utredningen avgitt 4. desember 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 32 Forslag til veiledende kostnadsrammer for sykehusbygg. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 33 Matematikk i grunnskolen - fr� eit utval oppnemnt av Kyrkje- og undervisningsdepartementet 29. september 1972: utgreiinga avgitt 7. juni 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 34 Opprettelse av r�dmannskontorer i fylkeskommunene - delutredning av 21 mars 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 35 Systematiske tiltak for en bedre prim�r helsetjeneste - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 36 Om prisproblemene. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 37 Kvinnetjenesten i Forsvaret. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 38 Personvalget ved stortingsvalg og kommunevalg [Fulltekst]
  • NOU 1973: 39 Ervervsmessig hjemmearbeid - utvalget til � vurdere ordningen med industrielt hjemmearbeid etter lov av 15. februar 1918, oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. desember 1968 ; utredningen avgitt 1. juni 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 40 Norsk konfeksjonsindustri og dens konkurranseevne. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 41 Tjenestepensjon i staten - revisjon av gjeldende regler om Statens pensjonskasse, Statsbanenes pensjonskasse og Pensjonsordningen for statens arbeidere og om tilpassing av de statlige pensjonsordninger til folketrygden: innstilling II. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 42 Om prisstopptiltak. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 43 Planlegging av databehandlingen i forvaltningen. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 44 Losrekruttering og losutdannelse m.v. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1973: 45 Om fiske i sj�en p� s�n- og helligdager. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 46 Erstatningsansvar for skade ved oljes�l fra skip - utkast med motiver til nye lovregler i sj�loven m.v., for s� vidt gjelder erstatningsansvar for skade ved oljes�l fra skip. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 47 Om odelsprosessen - r�dsegn 11. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 48 St�tte til visse skogdistrikter - utredning om st�ttetiltak for enkelte skogdistrikter som rammes av �kte transportkostnader. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 49 Utdanning av personell i aldersinstitusjoner. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 50 Innenlandske flyruter. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1973: 51 Resirkulering og avfallsbehandling - oversikt over resirkulering og avfallsbehandling i Norge i dag: virkemidler som kan stimulere til �kt resirkulering: spesiell dr�ftelse av enkelte avfallstyper: forel�pige konklusjoner og anbefalinger: innstilling nr. I. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 52 Administrative og �konomiske konsekvenser av lover m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 53 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1974 - rapport nr. 1, 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 54 Elektronisk databehandling i helsevesenet. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 55 Sykehotell. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 56 Rammeplan for fors�ksvirksomhet i den prim�re helse- og sosialsektor - utredningen avgitt den 27. september 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 57 St�tte til politiske organisasjoner eller form�l - delutredning av 15. nov. 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 58 Perspektivanalyse for skipsbyggingsindustrien. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 59 �lmonopol - forslag om statsmonopol for engrosomsetning av �l. [Fulltekst]
  • NOU 1973: 60 Eldres integrasjon - en rapport fra Sammenliknende milj�unders�kelser. [Fulltekst]
 • 1974
  • NOU 1974: 1 Finansieringsselskaper og l�neformidling - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 2 Norsk st�periindustri - en kartlegging av det fremtidige behov for tjenester fra norsk st�periindustri og hvilke fremtidige krav som vil bli stillet st�periindustrien. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 3 Om bladportoen. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 4 Postverket og dagspressen. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 5 Lokalutvalg i kommunene - delutredning av 13. des. 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 6 Borettslovene. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 7 L�nnssystemet i staten. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 8 Tromsdalstindomr�det - utredning nr. 1. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 9 Erstatning for naturskader. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 10 Kvart�rgeologisk kartlegging. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 11 Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet - vurdering av organisasjonsplaner m.v. og samarbeid. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 12 Kommunale vann- og kloakkavgifter. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 13 Behandlingen av forbrukerkj�pstvister. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 14 Vurdering av 21 kommunesammenslutninger. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 15 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1974. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 16 Regulering av ervervsmessig husdyrhold. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 17 Strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige s�rreaksjoner - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 18 Statssekret�rordningen m.m. - utredning om statssekret�rordningen og ordningen med personlige sekret�rer eller medarbeidere for statsr�dene. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 19 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 20 Forsvarets skyte- og �vingsfelter I - utredning nr. 1. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 21 Viltstellet, jakt og fangst. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 22 Persondata og personvern. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 23 Overf�ring av Bankinspeksjonen til Norges bank - s�rskilt utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 24 F�rsteh�ndsomsetningen av torskefisk i S�r-Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 25 Beredskap mot akutt forurensning. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 26 St�tteordninger i landbruket. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 27 Samordning av jordbruks- og skogbruksetatene - utredning fra et utvalg oppnevnt av Landbruksdepartementet 30. sept. 1971 ; utredningen avgitt mars 1974. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 28 Kartotek for helsefarlige stoffer - fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 5. jan. 1973 for � gj�re framlegg om hvilken m�te opplysninger om helsefarlige stoffer i industrien kan gj�res lettere tilgjengelig ; utredningen avgitt 27. mars 1974. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 29 N�ringsmiddelkontrollen i Norge - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 30 A Bruken av Hardangervidda - fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. august 1971, utredningen avgitt 21. juni 1974. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 30 B Hardangervidda - natur, kulturhistorie, samfunnsliv: fra et utvalg ved kongelig resolusjon 20. august 1971, utredningen avgitt 21. juni 1974. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 31 Utdanning av dekks- og maskinpersonell for handelsfl�ten og fiskefl�ten. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 32 Intern oppl�ring i helsesektoren. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 33 Analyse av jersey-sektoren. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 34 Samferdselsdepartementet - overf�ring av arbeidsoppgaver til fylkene: delegering av myndighet: delutredning av 22 april 1974. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 35 Analyse av spinnerisektoren for bomullstypegarn. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 36 H�gre utdanning p� �stlandet. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 37 Motorferdsel i utmark og vassdrag - fra et utvalg til � utrede behov for � regulere motorisert ferdsel, herunder landing med fly, i utmark og vassdrag og legge fram forslag til lovbestemmelser om slik ferdsel; utvalget oppnevnt ved kgl. resolusjon 25. august 1972: utredningen avgitt 20. juni 1974. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 38 Bankkort - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 39 Fjellplan for Setesdal Vesthei. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 40 R�rledninger p� dypt vann. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 41 Karakterer, eksamener, kompetanse m.v. i skoleverket - utredning nr. 1. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 42 Plastikkirurgiske inngrep. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 43 Nemnder i forvaltningen - organisasjon og saksbehandling. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 44 M�lsettinger og virkemidler i samferdselspolitikken - delutredning nr. 1. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 45 Konkurranseflater i norsk samferdsel - delutredning nr. 2. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 46 Etableringskontroll og lokaliseringsveiledning. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 47 Kvinneyrkers l�nnsplassering innenfor offentlig virksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 48 Revisjon av lov om pensjonstrygd for sj�menn. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 49 Prismyndighetenes organisasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 50 Standardisering av ferjer - utredning nr. 1. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 51 Perspektivanalyse for skipsbyggingsindustrien. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 52 Kloakk- og s�ppelutslipp fra skip. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 53 M�l og retningslinjer for reformer i lokalforvaltningen - delutredning av 23. september 1974 fra Hovedkomit�en for reformer i lokalforvaltningen. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 54 Renter ved forsinket betaling m.v. - utkast med motiver til lov om renter ved forsinket betaling (morarenter) m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 55 Norges ressurssituasjon i global sammenheng. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 56 Samordning av teknisk utdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 57 Samarbeid i dagspressen. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 58 L�rarutdanning - tilr�ding I og II. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 59 Effektiviseringsvirksomhet i sykehussektoren. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 60 Ansattes medbestemmelse i offentlig virksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1974: 61 Reklame. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1974: 62 Personalmessige forhold ved utflytting av statsinstitusjoner. [Fulltekst]
 • 1975
  • NOU 1975: 1 Ansvarsfordelingen i vegsektoren - riksvegnettets omfang. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 2 Geografisk differensiert st�tte til arbeidskraft. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 3 Bandak-Norsj�- og Norsj�-Skienskanalen - delutredning: om dam ved Hogga for regulering av Vestvannene. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 4 �konomien innen trav- og galoppsporten. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 5 Reindrift. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 6 Innf�ring av direkte fylkesskatt og revisjon av skatteutjamningen. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 7 Kringkastingslov. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 8 Alternativ oppl�ring i ungdomsskolen. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 9 Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet m.v - utredning om regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet m.v. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1975: 10 Offentlige persondatasystem og personvern. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 11 Utflytting av statsinstitusjoner fra Oslo - del 1. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 12 Arbeidstiden p� skip - innstilling 2. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 13 Trelastindustriens strukturelle utvikling. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 14 Rekruttering og oppl�ring av arbeidskraft til byggeindustrien. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 15 Oppl�ring av yrkessj�f�rer. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 16 M�belindustriens omstillingsproblemer og konkurransevilk�r - fra et utvalg oppnevnt av Industridepartementet i desember 1972 ; utrednigen avgitt 20. januar 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 17 Fagervolltraktene - utredning nr 2. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 18 St�nad til enslige fors�rgere m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 19 Nytt avgiftssystem i norske havner - prinsipper og retningslinjer. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 20 Barkbilleskader i skogbruket. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 21 St�tteordninger i norsk samferdsel: utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 22 Engangsst�nad ved nedkomst og st�nad til barnetilsyn - delutredning 2: avgitt 7. april 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 23 Dagligvareservice i utkantomr�der - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 24 Endringer i promillelovgivningen. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 25 Eiendomsrett til grunn og arealdisponering. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 26 Om norsk kart- og oppm�lingsvirksomhet - utredning fra et utvalg oppnevnt av Milj�verndepartementet 19. april 1974: utredningen avgitt 13. februar 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 27 Regler om bruk av omsetningsavgiftsmidler for jordbruksvarer - fra et utvalg oppnevnt av Landbruksdepartementet 28. november 1970: utredningen avgitt 21. januar 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 28 Regulering av ervervsmessig husdyrhold. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 29 Tiltak for � styrke forvaltningen av mindre kommuner: delutredning fra ..., oppnevnt ved kgl. res. av 29. okt. 1971: delutredningen avgitt 16. april 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 30 Stat og kirke. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 31 Kodifikasjon av fiskerilovgivningen. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 32 Barnevernslinjen ved sosialskolene - utdanningstid og elevkapasitet. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 33 Kreftfremkallende stoffer i yrkeslivet. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 34 Dokumentavgift. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 35 Funksjons- og ansvarsomr�de for avdelingssykepleiere og kontorassistenter. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 36 Utdannelse m.v. av personale til storhusholdninger. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 37 Videreg�ende oppl�ring for samer. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 38 Sosiale og helsemessige konsekvenser av petroleumsvirksomheten - utredning iverksatt ved brev av 5. desember 1974 fra Sosialdepartementet ; avgitt 13. juni 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 39 Personbil, milj� og samfunn - delutredning nr. 3. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 40 Planlegging og utforming av undervisningsbygg. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 41 Om lov om Norges veterin�rh�gskole. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 42 Motorvognavgiftene. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 43 Sikkerhetsforskrifter for petroleumsproduksjon p� kontinentalsokkelen - utredning nr. 1. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 44 Karenstid for offentlige tjenestemenn. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 45 Postverket og bladutgiverne - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 46 M�ling av skogsvirke. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 47 Bruk av lik i medisinsk undervisning. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 48 Bemanning og personellnormering ved kirurgiske og medisinske sykeposter. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 49 Om tiltak for energi�konomisering. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 50 Oppsynet med fiskeri- og petroleumsvirksomheten. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 51 Skipsm�lingskonvensjonsutvalget av 1972 - om tilpassing av konvensjoner, lover og forskrifter til reglene i Den internasjonale konvensjon om m�ling av fart�yer av 23. juni 1969. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 52 Resirkulering og avfallsbehandling II - resirkuleringsutvalgets sluttutredning og forslag. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 53 Kartografi. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 54 Teknisk-�konomisk senter i Narvik. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 55 L�nnsplaner i staten. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 56 Om samferdselsstatistikken. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 57 Kursgarantiordning. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 58 Herredsagronomordningen. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 59 Vegledning for utviklingsland ved eksport til Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 60 Utvidelse av ferien med 2 uker for arbeidstakere over 60 �r. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 61 Kriminalomsorg i frihet. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 62 (eng) Navigation/positioning on the Norwegian continental shelf [Fulltekst]
  • NOU 1975: 62 Navigasjon/posisjonering p� den norske kontinentalsokkel. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 63 Stiftelser og omdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 64 Utdanning av f�rere og reparat�rer for anleggsmaskiner. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 65 F�rskolel�rerutdanning - tilr�ding III. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 66 Geodatasystemet - forslag til fellessystemer for registrering og stadfesting av grunneiendom, adresser og bygninger - naturressurser og forurensning: Styringsgruppen for utviklingsarbeid med geodatametoden ble oppnevnt av Milj�verndepartementet 8. november 1972: utredningen avgitt 12. september 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 67 Merverdiavgiftssystemet. [Fulltekst]
  • NOU 1975: 68 Sysselsetting og formidling av musikere - utredning fra Komit� til � utrede sp�rsm�l i forbindelse med sysselsetting og formidling av musikere, oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. september 1968: utredningen avgitt 23. desember 1975 til Kommunal- og arbeidsdepartementet. [Fulltekst]
 • 1976
  • NOU 1976: 1 Legers og tannlegers rettigheter og plikter. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 2 Utdanning av ambulansepersonell. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 3 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1976 - rapport nr. 1, 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 4 Funksjonsfordeling og administrasjonsordninger i boligpolitikken - delutredning til Kommunal- og arbeidsdepartementet. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 5 Ny ordning for h�ymessen - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 6 Teaterutdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 7 Andre undersj�iske naturforekomster enn petroleum - regler for unders�kelser og utvinning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 8 Langtidsplanlegging og modeller - modellbruk og modellutvikling i den langsiktige �konomiske planlegging. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 9 Videreg�ende skoler for h�ndverk og industri - regler for tilskott til maskiner og teknisk undervisningsutstyr. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 10 Framtidig yrkesutdanning - samarbeid mellom skole og arbeidsliv. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 11 Oppl�ring av personell i ferdighusindustrien. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 12 Familiebeskatning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 13 Utbygging og drift av norske havner. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 14 Boligtiltak for funksjonshemmede. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 15 Verneplan for vassdrag - utredning (Rapport nr. 2). [Fulltekst]
  • NOU 1976: 16 Yrkesbetingede helseskader og folketrygden. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 17 Den lokale statsforvaltning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 18 Skot�yindustrien og dens konkurranseevne. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 19 St�nad til enslige fors�rgere m.v. - delutredning 3. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 20 Landsskogtakseringens virksomhet etter 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 21 Etatsoppl�ring i staten - delutredning I. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 22 Hurtigrutens framtid - delutredning nr. 4. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 23 Omlegging av sykepengeordningen - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 24 Undervisning ved sosiale og medisinske institusjoner. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 25 Prestenes etterutdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 26 Norges bibliotekh�gskole - forslag om opprettelse av en norsk bibliotekh�gskole. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 27 Forenklinger i byggesaksbehandlingen. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 28 Levek�rsunders�kelsen - sluttrapport. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 29 Optikerfaget og helsesektoren - optikerfagets plass og oppgaver innen helsesektoren: arbeidsoppgaver, metoder, kvalifikasjonskrav, lovreguleringer. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 30 Elektronikkindustri - perspektivanalyse for norsk elektronikkindustri. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 31 Yrkesutdanning i skole og arbeidsliv - fag- og bransjeomr�der. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 32 Samordning av l�rerutdanningen. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 33 Velferd for elever og studenter. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 34 Lov om kj�p. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 35 Rikshospitalets funksjoner og eierforhold. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 36 Arbeidsgiveravgiften til folketrygden - fra arbeidsgiveravgiftsut- valget oppnevnt ved kongelig resolusjon av 4. april 1975: utredningen avgitt til Finansdepartementet 29. juli 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 37 Alkoholfrie hoteller og restauranter. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 38 Fri rettshjelp i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 39 Folkeh�gskolens stilling i skoleverket. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 40 Arbeidsmilj�et p� kontinentalsokkelen - utredning nr. 1. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 41 Funksjons- og ansvarsomr�de for oversykepleiere og assisterende oversykepleiere. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 42 Pris- og inntektsutviklingen i 1976 - rapport nr. 2, 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 43 Sivilt beredskap : utredning nr. 1 [Fulltekst]
  • NOU 1976: 44 Nye tekstrekker i kirken - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 45 Energi�konomisk forskning i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 46 Utdanning og ulikhet. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 47 Milj�vernpolitikken - funksjonsfordeling og administrasjonsordning- er: delutredning fra Hovedkomit�en for reformer i lokalforvaltningen, oppnevnt ved kongelig resolusjon av 29. oktober 1971: utredningen avgitt til Kommunal- og arbeidsdepartementet 31. august 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 48 Bedriftshelsetjenesten - om den fremtidige organisering av bedriftshelsetjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 49 Internasjonalt patentsamarbeid. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 50 Revisjon av jordskifteloven - utgreiing fr� Utvalet for revisjon av jordskifteloven, oppnemnt ved kongeleg resolusjon av 12. mai 1972 ; utgreiinga avgitt til Landbruksdepartementet 29. mai 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 51 Grensesetting og tvang i barne- og ungdomspsykiatrien - utredning om behov for egne forskrifter vedr�rende adgang til bruk av tvangsmidler i barne- og ungdomspsykiatrien. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 52 Om demokratisering av forretningsbankene. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 53 Lokaliseringen av maritime skoler : utredning nr. 2 [Fulltekst]
  • NOU 1976: 54 Litteratur og bibliotektjeneste for funksjonshemmede - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 55 Adopsjon og adopsjonsformidling. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 56 Anke til Trygderetten - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 57 Ensliges �konomiske og sosiale stilling. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 58 Attf�ringsarbeidet - om m�lsetting og virkemidler: utredning vedr�rende attf�rings arbeidet. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 59 Privatrettslige regler for borefart�yer - utredning XII fra utvalget til revisjon av sj�fartslovgivningen (Sj�lovkomiteen): utredningen avgitt til Justis- og politidepartementet i desember 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 60 Transport innen Svalbard - utredning om samordning og regulering av den interne trafikk p� Svalbard. [Fulltekst]
  • NOU 1976: 61 Standardkontrakter. [Fulltekst]
 • 1977
  • NOU 1977: 1 Ny planleggingslov. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 2 Uf�repensjon og samfunnsstruktur. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 3 Utflytting av statsinstitusjoner fra Oslo del II [Fulltekst]
  • NOU 1977: 4 Leseplikt for undervisningspersonalet i skolen. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 5 Behandlingen av Svalbardsaker og andre polarsaker i sentraladministrasjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 6 Ein samla offentleg politikk for oppvekstmilj�et [Fulltekst]
  • NOU 1977: 7 Heiskontroll. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 8 Reinslaktingen i Finnmark - utredning fra et utvalg oppnevnt i april 1975 av Landbruksdepartementet, Distriktenes utbyggingsfond og interesserte organisasjoner: utredningen avgitt 6. januar 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 9 Varehandelen, forbrukerne og samfunnet : hovedutredning [Fulltekst]
  • NOU 1977: 10 Gull- og s�lvvarer m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 11 Tiltak mot forurensinger - delutredning fra utvalget til � utrede forurensingserstatning, oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. november 1974: avgitt til Justis- og politidepartementet i februar 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 12 Kredittkj�p m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 13 Erstatning for tap av tamrein og buf� - fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 24. oktober 1975: utredningen avgitt til Landbruksdepartementet 17. desember 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 14 Folketrygdens uf�rebegrep [Fulltekst]
  • NOU 1977: 15 Yrkesoppl�ring av gruvearbeidere - en utredning ved et utvalg oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 5. mars 1974 og 10. oktober 1974: utredningen avgitt 25. august 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 16 Stormheimfeltet - utredning nr. 3. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 17 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1977 - rapport nr 1, 1977: fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgj�rene, Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9. februar 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 18 Plastbearbeidende industri [Fulltekst]
  • NOU 1977: 19 Fradrag ved ligningen for fagforeningskontingenter m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 20 Statlig forvaltningsselskap for industri. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 21 Varselordningen ved driftsinnskrenkninger - offentlige tiltak. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 22 Finansiering av helseinstitusjoner - fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. november 1975 ; utredningen avgitt til Sosialdepartementet 9. februar 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 23 Det internasjonale menneskerettighetsvern. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 24 St�y fra skytebaner. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 25 Ytelser til hjemmearbeidende ektefeller ved uf�rhet. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 26 Om l�nnsglidningen - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 27 Fiskeindustriarbeidernes arbeids- og helseforhold. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 28 Kommunal representasjon i bedriftene. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 29 Mofjellet og Svartisfeltet - utredning nr. 4. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 30 B Jernbanenett og jernbanetransport - vedlegg til norsk samferdselsplan. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 31 Ressursregnskap - om arbeidet med utvikling av et informasjonssystem for naturressurser. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 32 Samdistribusjon av aviser - delutredning I: fra et utvalg for distribusjonssamarbeid mellom dagspressen og Postverket, oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. juli 1976 ; utredningen avgitt til Samferdselsdepartementet 1. juni 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 33 Om endringer i erstatningslovgivningen. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 34 Folkevalgtes arbeidsvilk�r og �konomiske vilk�r - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 35 Lov om barn og foreldre (barneloven). [Fulltekst]
  • NOU 1977: 36 Arbeidsmilj�et p� kontinentalsokkelen - utredning nr. II fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. november 1975 ; utredningenavgitt til Kommunal- og arbeidsdepartementet 13. juni 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 37 Riksvegferjer - utredning nr. 2 fra Skipsteknisk utvalg 28. juni 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 38 Investeringsavgift - utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. september 1972 ; utredningen avgitt til Finansdepartementet 10. oktober 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 39 Fiskeoppdrett - utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. februar 1972 ; utredningen avgitt til Fiskeridepartementet i april 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 40 Norsk vegplan II - utredning fra Vegplanutvalget for byer og tettsteder oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 28. januar 1972: utredningen avgitt til Samferdselsdepartementet ... 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 41 Anke til Trygderetten Delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 42 Bandak-Norsj�- og Norsj�-Skienkanalen - utredning fra Utvalget til vurdering av Bandak-Norsj� og Norsj�-Skienskanalens stilling ; oppnevnt ved kongelig resolusjon av 9. juni 1972 ; utredningen avgitt til Industridepartementet den 3. november 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 43 Koordinering av radiostedfesting. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 44 Inntektsfordeling i Norge [Fulltekst]
  • NOU 1977: 45 [Kom aldri ut]
  • NOU 1977: 46 Adressetildeling. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 47 Ukontrollert utbl�sing p� Bravo 22. april 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 48 Norges bibliotekh�gskole - forslag til utbyggingsplan. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 49 Prisniv�et i forskjellige deler av landet 1976-77 [Fulltekst]
  • NOU 1977: 50 Offentlig kulturvern p� fylkesniv�. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 51 Inntektsutjamnende st�ttetiltak i fiskerin�ringen. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 52 Informasjonstjenesten i Forsvaret. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 53 Fagl�rarutdanning - tilr�ding IV fr� Studieplan- og reglementsutvalet for pedagogiske h�gskolar, oppnemnt ved kongelege resolusjonar 12. juli og 18. desember 1972: tilr�dinga avgitt til Kyrkje- og undervisningsdepartementet 16. desember 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 54 Ulykkesforebyggende arbeid - spesielt rettet mot ulykker i hjem og fritid. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 55 Skattemessig deling av personlige n�ringsdrivendes formue og inntekt - en prinsippskisse: delutredning 1. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 56 Databehandling i betalingsformidlingen - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1977: 57 Bravoutbl�sningen - aksjonsledelsens rapport. [Fulltekst]
 • 1978
  • NOU 1978: 1 Utredning om lov om oppvekstmilj� - en samlet offentlig politikk for oppvekstmilj�et: utredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 2 Vurdering, kompetanse og inntak i skoleverket - forslag til ordninger: utredning nr. 2. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 3 Regionale ulikheter i levek�r - delutredning i en unders�kelse satt i gang ved kongelig resolusjon av 3. mars 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 4 Skipsbyggingsindustrien - del II. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 5 Samvirkebeskatning. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 6 Arbeid for kvinner. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 7 Nemnder p� fylkesplan - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 8 Potetproduksjon og potetomsetning. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 9 Forsvarskommisjonen av 1974 - utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. mars 1974: utredningen avgitt til Forsvarsdepartementet i mars 1978. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 10 Oppl�ring av personell p� borerigger. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 11 Den framtidige befalsutdanning i Forsvaret. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 12 Pensjonsutredningen - om forbedring av minstepensjonene i folketrygden og forskjellige andre sp�rsm�l om folketrygdens ytelser. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 13 Skipsfartsn�ringen - rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Departementet for handel og skipsfart 12. oktober 1977: utredningen avgitt i januar 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 14 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1978 - rapport nr 1, 1978. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 15 Levek�r i landbruket. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 16 Stortingets ombudsmann for forvaltningen - en gjennomg�aelse av ordningen: utredning fra et utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap 24. februar 1977 (Utredningsutvalget for ombudsmannsordningen) ; utredningen avgitt 9. mars 1978. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 17 Lov om reisebyr�er m.v. - utredning nr 1. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 18 A Finnmarksvidda - natur - kultur. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 18 A-B Finnmarksvidda. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1978: 18 B Bruken av Finnmarksvidda. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 18 C Finnmarkoduod'dara g�vahus. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1978: 19 Personell til vannforsynings- og avl�psanlegg. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 20 Forurensning fra skip - (Forurensningskonvensjonen av 1973). [Fulltekst]
  • NOU 1978: 21 Innredningsindustrien - omstillingsproblemer og konkurransevilk�r. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 22 Sj�fartsadministrasjonen - fremtidig m�lsetting og organisasjonsstruktur. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 23 Fiskeavfall i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 24 Olje- og fiskerin�ringen. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 25 Arbeidsplassforhold og arbeidsmilj� - delutredning i en unders�kelse satt i gang ved kongelig resolusjon av 3. mars 1972: utredningen avgitt til Forbruker- og administrasjonsdepartementet i januar 1978. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 26 L�remidler i skole og voksenoppl�ring. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 27 Ansattes representasjon i fiskerisamvirke. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 28 Hjertekirurgi. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 29 Samfunnshotell og leirplass i Longyearbyen p� Svalbard. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 30 Om l�rlinglov. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 31 Arbeidsoppgaver i reiselivet. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 32 Fritidsb�ten. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 33 Om konsentrasjon og marknadsmakt - utredning i en kartlegging satt i gang ved kongelig resolusjon av 22. september 1972 ; utredningen avgitt til Statsministeren 1978. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 34 Medbestemmelse for ansatte i utenriks sj�fartsn�ring. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 35 A Kjernekraft og Sikkerhet [Fulltekst]
  • NOU 1978: 35 B Vedlegg. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 35 C Nuclear power and safety. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1978: 36 Taksering av bolig- og fritidseiendommer. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 37 Offentlig informasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 38 Kreftomsorgen i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 39 Oppl�ring av yrkessj�f�rer. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 40 Trafikktrygden. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 41 Import og distribusjon av spillefilm. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 42 Verdipapirhandel - utkast med motiver til lov om verdipapirhandel: utredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 43 Aldersgrenser i staten. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 44 Rettledningstjenesten i fiskerin�ringen. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 45 Regionteatrene - en vurdering av virksomheten og behovet for utbygging. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 46 Arbeidstid i Forsvaret. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 47 S�moppl�ring i videreg�ende skoler. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 48 A Public data-processing - decentralization and increased efficiency. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1978: 48 Offentlig databehandling - desentralisering og effektivisering. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 49 Kystgebyrer [Fulltekst]
  • NOU 1978: 50 L�rersituasjonen i Nord-Norge - utredning fra Universitetet i Troms� etter oppdrag av 24. april 1977 fra Kirke- og undervisningsdepartementet: avgitt i oktober 1978. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 51 Straffebestemmelser mot voldsskildringer. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 52 Levek�r i storby - delutredning i en unders�kelse satt i gang ved kongelig resolusjon av 3. mars 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1978: 53 Eksportfremmende tiltak. [Fulltekst]
 • 1979
  • NOU 1979: 1 Sivilt beredskap - utredning nr. 2 fra Beredskapsutvalget, oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av 13. september 1974. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 2 Offentlig forbrukerinformasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 3 Symfoniorkester. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 4 Transport av farlig gods p� veg. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 5 Bypolitikk - struktur og �konomi for de store byene: Storbyutvalgets utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 6 Jamf�rpriser p� dagligvarer. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 7 Sj�mannsskatt for mannskap p� utenlandske skip - delutredning 1 fra utvalget til vurdering av sj�mannsskattens virkeomr�de, oppnevnt ved kongelig resolusjon av 23. januar 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 8 Risiko for utbl�sing p� norsk kontinentalsokkel - utredning fra Det norske Veritas i samarbeid med en rekke andre institusjoner. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 9 Vannforurensning ved vassdragsreguleringer - vurdering av ikke utbygde vassdrag. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 10 Helsepolitikken Funksjonsfordeling og administrasjonsordninger; Delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 11 Politiutdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 12 Fiskehermetikkindustrien - sardinsektoren: delutredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 21. mars 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 13 T�mmerprisene. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 14 Offentlig autorisasjon av patentfullmektiger. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 15 Diakonitjenesten i lokalsamfunnet. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 16 Betalingsformidling - fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 18. mai 1973. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 17 Registrering av fartstid i innenriksfart m.v. - av hensyn til pensjonstrygd for sj�menn. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 18 Sj�mannsskatt i offshoresektoren - delutredning 2 fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 23. januar 1976. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 19 Utflytting av statsinstitusjoner fra Oslo - utredning fra en arbeidsgruppe opnevnt ved kongelig resolusjon 7. september 1973. Del 3. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 20 Fors�k med fritidshjem - delutredning fra en styringsgruppe oppnevnt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet i 1975. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 21 Etatsoppl�ring i staten - Delutredning 2. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 22 Granbarkbillen - granbarkbille- og grant�rkesituasjonen i S�r-Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 23 Verdsetjing ved skattlegging av jordbrukseigedomar. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 24 Kvinners yrkesvalg - yrkesvalg og yrkesmuligheter for kvinner i statstjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 25 Om pris- og inntektsutviklingen - rapport nr. 2, 1979 fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgj�rene. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 26 Apotekdriftens organisasjon og funksjoner - utredning om apotekenes oppgaver og hvorledes apotekdriften b�r organiseres. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 27 Bedre kollektivtransport. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 28 Helse- og sosialtjenesten i lokalsamfunnet Oppgave- og ansvarsfordeling. Finansieringsordning. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 29 Kreftforskning i Norge - omfang og prioritering. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 30 Samordning av statens arbeidsgiverinteresser. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 31 Om utbyggingen av l�nns- og inntektsstatistikken - rapport nr. 1, 1979 fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgj�rene. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 32 Formuerettslig lempningsregel. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 33 Energiplanlegging lokalt. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 34 Utdanningsfinansiering. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 35 Strukturproblemer og vekstmuligheter i norsk industri. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 36 Bygdealmenningenes drift av skog og sagbruk m. v. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 37 Utdanning for familievernkontorenes personell. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 38 Om tilleggspensjon og sykepenger til omsorgspersoner. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 39 Eldre og arbeid - tiltak for � lette arbeidsvilk�rene og tilpasse arbeidsforholdene for eldre yrkesaktive. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 40 Om lavtl�nnssp�rsm�lene. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 41 Brannskadebehandling og -beredskap i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 42 Forbrukertjenester Delinnstilling I. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 43 Petroleumslov med forskrifter. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 44 Nytt inntektssystem for fylkeskommunene - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 45 Funksjons- og ansvarsomr�de for sjefsykepleiere. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 46 S�rlig strafferettslig vern for homofile. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 47 Rapport fra den milit�re unders�kelseskommisjon av 1946, avgitt mai 1950 ... ; med introduksjon av Olav Riste. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 48 R�dsegn 12 - Avhending av fast eigedom. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 49 Kraftintensiv industri - virkninger av �kte kraftpriser for den kraftintensive industri og treforedling. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 50 Forsvarets musikk - vurdering av Forsvarets musikks fremtidige organisasjon/virksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 51 Verneplikt. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 52 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1980. Rapport nr.3, 1979. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 54 Norsk kartplan. Delutredning nr. 1. Kart og data. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 55 Norsk fiskehermetikkindustri utenom sardinsektoren - 2. delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 56 Skift- og turnusarbeid - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1979: 57 Lov om innskrenkninger i persons r�derett m.v. [Fulltekst]
 • 1980
  • NOU 1980: 1 Varer og tjenester til oljevirksomheten. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 2 Mj�lkeproduksjonen - produksjonstilpassende tiltak. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 4 Rentepolitikk. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 5 Distriktsskatteloven - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 6 Eierleiligheter. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 7 Demokrati og politiske ressurser. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1980: 8 Kommunal tomteformidling - erverv, tilrettelegging, finansiering og kostnadsfordeling. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 9 Slotmaskiner - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 10 A Langtidsplan for Televerket. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 11 Folketrygd og petroleumsvirksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 12 Distriktsrettene - herreds- og byrettene i framtiden. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 13 Om desentralisering av Industribanken m.v. ... -: rapport. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 14 Granbarkbillen II - granbarkbille- og grant�rkesituajsonen i S�r-Norge: erfaringer: aksjonsplan for 1980. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 15 Politikk i UNESCO - om arbeid og innflytelse i en organisasjon i FN-systemet. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 16 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1980 ; rapport nr. 1, 1980. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 17 St�ybegrensning ved Fornebu - Flyst�ykommisjonens forslag til st�ybegrensningstiltak ved Oslo lufthavn - Fornebu. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 18 Sand og grus - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 19 Lov om selskaper m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 20 Om arbeidet med levek�rssp�rsm�l. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 21 Dagspressens bruk av telekommunikasjoner. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 22 Arbeidstid i fiske. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 23 Naturvern i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 24 Reisekontrakter. Utredning nr. 2. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 25 Muligheter og konsekvenser ved petroleumsfunn nord for 62� N. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 26 Bruk av skjemaer og standardbrev overfor publikum. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 27 Arbeid for psykisk utviklingshemmede. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 28 Varetektsfengsling. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 29 Produktansvaret. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 30 T�mmertransport i kyststr�k. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 31 Finansiering og styring av eksportvirksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 32 Statens attf�ringsinstitutter. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 33 Sysselsetting og arbeidsmilj� i 80-�rene - perspektiver p� den teknologiske og �konomiske utviklings betydning for sysselsetting og arbeidsmilj�: utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 34 Forsvarets skyte- og �vingsfelter. II, Nordfosen regionfelt (2 G) - delutredning nr. 2 G. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 35 Tjenesteboliger. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 36 Elektroniske massemedier i fremtidens samfunn. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 37 Opps�kende barne- og ungdomsarbeid. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 38 Innenriks transport av gods med jernbane. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 39 Lokaliseringsm�nster for oljetilknyttet virksomhet s�r for 62� N. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 40 Saltdalfeltene - (Saltdal-nord�st og Saltdal-s�rvest): utredning nr. 6 fra Utvalget for statseiendom i Nordland og Troms. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 42 Omstreiferne - deres situasjon og samfunnets hjelpetiltak for dem. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 43 Store standardferjer. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 44 NORIMPOD's virksomhet - vurdering av Vegledningskontoret for import fra utviklingslands (NORIMPOD) virksomhet i pr�veperioden. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 45 Uteregistrering av skip og skipsfartens egenkapital - fra to arbeidsgrupper oppnevnt av Handels- og skipsfartsdepartementet i november og desember 1979 ; avgitt i mai 1980. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 46 Helikoptertrafikken i Nordsj�en. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 47 Medisinsk attf�ring. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 48 Skyss av skoleelever. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 49 Revisjon av gjerde- og beitelovgjevinga. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 50 Samliv uten vigsel - Om enkelte lovregler i tilknytning til samliv uten vigsel (�papirl�se ekteskap�). [Fulltekst]
  • NOU 1980: 51 Nedgradering og offentliggj�ring. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 52 Valg av arbeidstid - �kt adgang til deltidsarbeid: utredningen fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. september 1978. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 53 Vern av urbefolkninger - kan og b�r Norge ratifisere ILO-konvensjon nr. 107 og slutte seg til rekommendasjon nr. 104 om vern og integrering av urbefolkninger som helt eller delvis lever under stammeforhold i uavhengige land? [Fulltekst]
  • NOU 1980: 54 Deltidspensjon og f�rtidspensjon fra folketrygden. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 55 Begrensning av rederansvaret - passasjerbefordring: utredning XIII fra utvalget til revisjon av sj�fartslovgivningen (Sj�lovkomit�en). [Fulltekst]
  • NOU 1980: 56 �pninger m.v. etter masseuttak - lov og forskrifter om sikring. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 57 Kulturbygg - fr� eit utval oppnemnt ved kongeleg resolusjon 9. september 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 58 Milit�r disiplin�r- og politimyndighet. [Fulltekst]
  • NOU 1980: 59 Samisk i grunnskolen. [Fulltekst]
 • 1981
  • NOU 1981: 1 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1981 : rapport nr. 2, 1980 fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgj�rene. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 2 Brannsikring av sykehjem og andre etablissementer som omfattes av hotellbrannloven - delutredning I og II. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 3 Konsesjonsordninger i fisket. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 4 Utdanning for oljevirksomhet : rapport fra et utvalg oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 25. april 1980. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 5 Prisregulering og ekspropriasjonserstatning. Fast eiendom. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 6 Fylkeskommunalt ansvar for alkoholistinstitusjoner - delutredning fra et utvalg oppnevnt av Sosialdepartementet 30. november 1977. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 7 Skolebibliotektjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 8 Justisdepartementet - funksjonsfordeling og administrasjonsordning- er: delutredning fra Hovedkomit�en for reformer i lokalforvaltningen, oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. oktober 1971. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 9 Internasjonal registrering av varemerker. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 10 Distriktsveterin�rordningen. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 11 Alexander L. Kielland-ulykken. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 12 Fagoppl�ring av personell til faste produksjonsanlegg p� den norske del av kontinentalsokkelen. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 13 Beslag og inndragning av f�rerkort. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 14 �konomiske og sosiale virkninger av ny datateknologi - rapport fra en tjenestemannsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet 29. november 1979. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 15 Om Norsk lysingsblad. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 16 Reklame og kj�nn. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 17 Nord-Norgebanen. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 18 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1981 - rapport nr. 1, 1981 fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgj�rene. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 19 Hyrerelasjonene i utenriks sj�fart. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 20 Tjeldsundfeltet - utredning nr. 7. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 21 Hytter og fritidshus. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 22 Ledelse, samarbeid og administrasjon - samfunnsutvikling og oppl�ringsbehov. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 23 Kraftverksbeskatningen. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 24 Forskrifter til privatskoleloven. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 25 Medisinsk rasjonalisering. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 26 Videogram. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 27 De Private renholdsbedrifter i Norge - regulering av adgang til etablering, arbeidsmilj�sp�rsm�l, kontraktsvilk�r, planleggingssystemer og l�nnsvilk�r, private konsulentfirmaer. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 28 Inntektsforhold for kunstnarar. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 29 Samordning av minstelottsordningen og arbeidsl�ysetrygd i fiske. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 30 A Forskning, teknisk utvikling og industriell innovasjon - en vurdering av den offentlige st�tte til teknisk-industriell forskning og utvikling i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 30 B Vedlegg til utredning om offentlig st�tte til teknisk industriell forskning og utvikling i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 31 Industridepartementet : funksjonsfordeling og administrasjonsordninger : delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 32 Telefinansiering. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 33 Erstatningsansvar for forurensningsskade som f�lge av petroleumsvirksomhet p� norsk kontinentalsokkel Utkast til lovregler. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 34 Sild- og makrellomsetningen. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 35 Politiets rolle i samfunnet. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 36 Fjernvarmeanlegg - lov om bygging og drift: delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 37 Om skolemilj�et. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 38 Retningsgivende normer for bemanning for pleiepersonell i psykiatriske sykehus. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 39 Skolen og lokalsamfunnet : delutgreiing nr. 2. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 40 Norsk salmebok - forslag til felles salmebok for Den norske kirke: delutredning[Fulltekst]
  • NOU 1981: 41 St�lutredningen - den norske st�lindustris konkurransesituasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 42 Flyreiseprisene i Nord-Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 43 Menneskerettigheter - behovet for informasjon, undervisning og forskning. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 44 Sj�folks velferdsforhold - fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. oktober 1979: avgitt til Kirke- og undervisningsdepartementet i desember 1981. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 45 Formidling av billedkunst og kunsth�ndverk. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1981: 46 Grunnforskningens vilk�r i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 47 Behovet for internasjonalisering av norsk n�ringsliv. [Fulltekst]
  • NOU 1981: 48 Skattlegging av naturalytelser. [Fulltekst]
 • 1982
  • NOU 1982: 1 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1982 - Rapport nr. 2, 1981. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 2 Teleutvalgets utredning I - Televerkets situasjon og oppgaver i 80-�rene: delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 3 Maktutredningen - sluttrapport: utredning i en unders�kelse satt i gang ved kongelig resolusjon av 22. september 1972. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1982: 4 Pr�veprosjekt med samfunnstjeneste. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 5 R�stoffutjevning i fiskeindustrien. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 6 Om en ny valglov. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 7 Samlivsl�re i skolen. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 8 Kontroll av medisinsk teknisk utstyr. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 9 Kommunal�konomisk styring. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 10 Spesialistene i helsetjenesten, pleiehjemmene m.v. - spesialist-, tannhelse- og transporttjenestene, pleie-, alkoholist- og barnevernsinstitusjonene, oppgave- og ansvarsfordeling, finansieringsordninger. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 11 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1982 - rapport nr. 1, 1982 fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgj�rene ; avgitt til Forbruker- og administrasjonsdepartementet 18. mars 1982. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 12 Lov om ferie. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 13 Forenklinger i bygningsloven. Delutredning I. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 14 Fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 15 Nytt inntektssystem for kommunene - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 16 Arbeidstilsynet - distriktsstyrenes og de kommunale arbeidervernnemnders virksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 17 Ny tinglysingslov. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 18 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organisasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 19 Generelle lovregler om erstatning for forurensningsskade. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 20 Mont�rpersonell i elforsyningen. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 21 Sivile og milit�re flyruter. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 22 Samordning av registreringsordninger for arbeidstakere p� kontinentalsokkelen. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 23 Utslippsavgifter. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 24 Industrimineraler - industrimineraler, naturstein og pukk: produksjon, forbruk, prospektering, forskning, forvaltning og lovgivning: delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 25 Narkotikalovbrudd, ran og heleri. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 26 Barnemishandling og omsorgssvikt. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 27 Kirke- og undervisningsdepartementet - funksjonsfordeling og administrasjonsordninger: delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 28 Bedre utnyttelse av marine ressurser. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 29 Kirurgisk kreftomsorg i Norge - fra et utvalg oppnevnt av Sosialdepartementet 4. november 1981 ; avgitt 18. mai 1982. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 30 Rapporten om massemedier - utredning i en unders�kelse satt i gang ved kongelig resolusjon av 22. september 1972. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 31 Utenlandske arbeidstakere i den norske handelsfl�te. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 32 Brannvesenets arbeidsoppgaver. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 33 N�rradio. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 34 Kabel-fjernsyn. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 35 Nasjonale tiltak for en geografisk likeverdig helsetjeneste. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 36 Kulturminnevernet - organisasjonssp�rsm�l innenfor kulturminnevernet i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 37 3-prosent avgift p� omsetning av billedkunst og kunsth�ndverk. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 38 Nemnder p� kommuneplan - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 39 Bankstrukturen. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 40 Forliksr�dsordningen - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 41 Kapasitetsforholdene i fiskeforedlingsindustrien i S�r-Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 42 Straffebestemmelsene i merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 43 Brennevins-skjenkingen. [Fulltekst]
  • NOU 1982: 44 Pressest�tten - m�l og midler. [Fulltekst]
 • 1983
  • NOU 1983: 1 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1983 - rapport nr. 2, 1982. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 2 L�rerutdanning til videreg�ende skole. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 3 Massemedier og mediepolitikk. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1983: 4 Pedagogisk-psykologisk r�dgivningstjeneste - behov, arbeidsoppgaver og organisasjonsmodeller. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 5 Asylsuvereniteten - delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 6 Stadnamn. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 7 Skipsfartens konkurranseevne. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 8 Inkassovirksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 9 Lov om film og video. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 10 Problemer og muligheter p� ensidige industristeder. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 11 Samdistribusjon av aviser - organisering: delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 12 Tiltak for � h�yne den sykepleiefaglige standard i de psykiatriske sykehusene. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 13 Reksten-saken - rapport til Den norske regjering. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 14 Skoleledelse og skoleutvikling - delinnstilling nr. 3. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 15 Planlov. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 16 Organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 17 Universitets- og forskningsbibliotekene i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 18 Fremdrift og rekkef�lge i kraftutbyggingen - delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 19 Dagpenger under arbeidsl�yse - omsorgsarbeid og utdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 20 Regulering av regnskapsf�reryrket. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 21 N�ringslivets utviklingsmuligheter i innlandet. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 22 R�dgivningstjenesten i landbruket - retningslinjer og tiltak for utvikling av den lokale og regionale r�dgivningstjenesten i landbruket. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 23 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1983 - rapport nr. 1, 1983. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 24 Satellittfjernm�ling. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 25 Bruk av kalkulasjonsrente i staten. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 26 Utredning fra Delingsgruppen om en foretaksskatt. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 27 Petroleumsvirksomhetens framtid - det framtidige omfanget av petroleumsvirksomheten p� norsk sokkel. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 28 En Perspektivanalyse for bygg- og anleggsn�ringene 1980-2000. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 29 Om m�l og virkemidler i penge- og kredittpolitikken - rapport. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 30 Krigsinvalidenes levevilk�r - anvendelse av overskuddet for salg av minnemynten 1980. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 31 Statens engasjement i Tofte- og Emden-konkursene - innstilling. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 32 Telematikk - Teleutvalgets utredning II: delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 33 Konservering av gjenstander ved norske museer. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 34 Om Garanti-instituttet for eksportkreditts (GIEK's) garantiordninger. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 35 Endringer i �ndsverkloven m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 36 Funksjonshemmedes �r 1981 - handlingsplan for 80-�rene. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 37 Perspektivberegninger for norsk �konomi til �r 2000. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 38 ILO-konvensjoner som Norge ikke har ratifisert. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 39 Lov om Norges bank og pengevesenet. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 40 Luftforurensning fra vegtrafikk. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 41 Verneplan for vassdrag III - utredning nr. 3. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 42 Naturfaglige verdier og vassdragsvern - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 43 Kulturminner og vassdragsvern. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 44 Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern - utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 45 Friluftsliv og vassdragsvern. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 46 Norsk kartplan - Tematiske kart og geodata [Fulltekst]
  • NOU 1983: 47 Ny fremmedlov. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 48 Sm�kravsprosess - behandling av saker om sm� �konomiske verdier i domstolene: delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 49 Revisjon av postloven. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 50 Forbruker- og administrasjonsdepartementet - funksjonsfordeling og administrasjonsordninger: delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 51 Sj�mannsskattens virkeomr�de - delutredning III. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 52 Forsikring i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 53 Alexander L. Kielland-ulykken - tilleggsuttalelse. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 54 Om revisjon av valutareguleringen. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 55 Omsetningssystemet for gr�nnsaker, frukt og b�r. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 56 Lov om avtaler om personforsikring (Personforsikringsloven). [Fulltekst]
  • NOU 1983: 57 Straffelovgivningen under omforming Straffelovkommisjonens delutredning I. [Fulltekst]
  • NOU 1983: 58 Sjurs�ya - oppbevarings- og transportforholdene om brannfarlige varer tilknyttet oljehavnen p� Sjurs�ya. [Fulltekst]
 • 1984
  • NOU 1984: 1 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1984 - rapport nr. 2, 1983. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 2 Utdanning for arbeid i kriminalomsorgen. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 3 Fr� informasjon til kulturarv - korleis tryggja informasjon fr� ulike media for skrift, lyd og bilete til bruk i samtid og framtid?: framlegg til ny pliktavleveringsordning. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 4 Norsk kartplan. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 5 Kringkastingsreklame - forslag til finansiering av et utvidet kringkastingstilbud. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 6 Personbilpolitikk - personbilen i norsk samferdsel. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 7 Om lov om linjekonferanser m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 8 Utnyttelse og forvaltning av mineralressurser. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 9 Forenklinger i bygningsloven m.v. Delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 10 Trygdefinansiering. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 11 Dykkerulykken p� Byford Dolphin 5 november 1983 - rapport fra ekspertkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 12 F�rerkortreaksjoner - utredning fra en arbeidsgruppe til � utrede visse sp�rsm�l vedr�rende f�rerkortreaksjoner. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 13 �pningstider og tilgjengelighet - bidrag til en samlet �pningstidspolitikk. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 14 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1984. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 15 Jordvernpolitikken. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 16 Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 17 Perinatal omsorg i Norge - helsearbeid blant svangre og f�dende kvinner samt nyf�dte barn. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 19 STI, Statens teknologiske institutt - en analyse og vurdering av virksomhet og organisasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 20 Framtidig organisering av fritidshjem - delutredning 2. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 21A Statlig n�ringsst�tte i distriktene. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 22 Personbeskatning. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 23 Produktivitetsfremmende reformer i statens budsjettsystem. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 24 Vaktselskapenes virksomhet og tjenester m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 25 Nabolandfjernsyn i kabel Videresending av utenlandske radio- og fjernsynsprogram i kabel m.v. i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 26 Befolkningsutviklingen. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 27 Ny p�taleinstruks. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 28 Helser�dstjenesten - oversikt over helsetilstanden og milj�rettet helsevern i kommunene. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 29 Organisering av televirksomheten i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 30 Pleie og omsorg for alvorlige syke og d�ende mennesker. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 31 Straffelovgivningens stedlige virkeomr�de Straffelovkommisjonen delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 32 R�dsegn 13 - L�ysingsrettar. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 33 Politikk for arbeid - ny teknologi, ny produksjon, nye organisasjonsformer: rapport fra en prosjektgruppe oppnevnt av Kommunal- og arbeidsdepartementet i 1979: avgitt i november 1984. [Fulltekst]
  • NOU 1984: 34 Mesterbrev i h�ndverk og annen n�ring - forslag til ny lov. [Fulltekst]
 • 1985
  • NOU 1985: 1 Videreutviklingen av bedriftsdemokratiet. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 2 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1985. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 3 Tiltak for ungdom med atferdsvansker. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 4 Kvalifikasjonskrav for entrepren�rer. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 5 Skattlegging av diettgodtgj�relser. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 6 Arbeidstakers opphavsrett, herunder om opphavsrett for tjenestemenn i Norsk rikskringkasting. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 7 Sosialpolitiske forskningsinstitutter. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 8 Reguleringsprinsipper i offentlige tjenestepensjonsordninger. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 9 Energilovgivningen. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 10 Autorisasjon av kiropraktorer. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 11 TV2 - Om etablering av en ny permanent riksdekkende fjernsynskanal. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 12 Norges offisielle kultursamarbeid med utlandet. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 13 Forenklinger i bygningsloven mv - III. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 14 Samisk kultur og utdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 15 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1985. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 16 Spilleautomater. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 17 Forskning om sikkerhets- og fredssp�rsm�l og internasjonale forhold. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester mv. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 19 Pornografi og straff. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 20 Forberedelser for petroleumsfunn i nord. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 21 Den norske kirke og l�ren. Fremgangsm�ten ved behandling av teologiske l�resp�rsm�l i Den norske kirke. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 22 Akvakultur i Norge. Status og framtidsutsikter. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 23 Pr�veprosjekt for yrkeskombinasjoner - Kombinasjoner mellom landbruk og andre n�ringer. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 24 Videreg�ende oppl�ring for samer - Samisk kultur og utdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 25 Regional fordeling av oljerelatert konsulentvirksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 26 Dokumentasjon av kunnskaper og ferdigheter. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 27 Sosialdepartementet - Funksjonsfordeling og administrasjonsordninger. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 28 Holdningskampanjen mot narkotika - Evalueringsrapport. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 29 Unge innvandrere i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 30 Betaling for sekund�rbruk av ut�vende kunstneres prestasjoner. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 31 Datakriminalitet. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 32 Revisjon av almenningslovgivningen. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 33 Lov om verdipapirb�rs (b�rsloven). [Fulltekst]
  • NOU 1985: 34 Levek�r for psykisk utviklingshemmede. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 35 Utvalget for vurdering av den offentlige forvaltning i det eksportfremmende arbeid. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 36 Revisorers plikter og ansvar overfor det offentlige. [Fulltekst]
  • NOU 1985: 37 Sykehusobduksjon. [Fulltekst]
 • 1986
  • NOU 1986: 1 Norsk romvirksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 2 Innstilling til ny ekteskapslov - del I. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 3 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1986. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 4 Samordning i helse- og sosialtjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 5 Konkurransen p� finansmarkedet. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 6 Erstatning til fiskere for ulemper ved petroleumsvirksomheten. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 7 Forslag til endringer i kommuneinndelingen for byomr�dene Horten, T�nsberg og Larvik i Vestfold fylke. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 8 Flyktningers tilpasning til det norske samfunn. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 9 Beskatning av utlendinger som investerer i norsk skipsfartsvirksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 10 Sikkerhet i fiskefl�ten. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 11 Folketrygdens forhold til helsetjenestene og andre ordninger - delutredning I. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 12 Datateknikk og samfunnets s�rbarhet. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 13 Ny landsplan for nasjonalparker. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 14 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1986. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 15 Dokumentasjon, vern, vidaref�ring og atterreising av gamle handverk. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 16 West Vanguard-rapporten Ukontrollert utbl�sing p� boreplattformen West Vanguard 6. oktober 1985. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 17 Landbruksfagskolene Videreg�ende oppl�ring i landbruksfag og naturbruk. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 18 Opphavsrett og edb. Delutredning III. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 19 Informasjonskriser. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 20 Skredulykken i Vassdalen 5. mars 1986. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 21 Ytre Oslofjord. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 22 Oppf�lging av langtidssykmeldte. Retningslinjer og rutiner for oppf�lging av langtidssykmeldte. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 23 Livslang l�ring. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 24 A Experience from the nuclear accident in Chernobyl - part 1 of the report from the committee appointed by the Government on 27 May 1986: submitted on 5 November 1986. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 24 Tiltak mot kjernekraftulykker. Delutredning 1: Erfaringene etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl. [Fulltekst]
  • NOU 1986: 25 Folketrygdens finansiering av tannhelsearbeid. [Fulltekst]
 • 1987
  • NOU 1987: 1 Tsjernobyl-ulykken. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 2 Lov om anadrome laksefisk og innlandsfisk. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 3 Sj�mannskontorenes fremtidige arbeidsoppgaver og organisasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 4 Standardisert erstatning til barn. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 5 Nytt �konomisk styringssystem for Norges Statsbaner. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 6 Forel�pig grunnlag for inntektsoppgj�rene 1987. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 7 Mammografiscreening i Norge. Masseunders�kelse for brystkreft. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 8 Masseunders�kelse for kreft i livmorhalsen. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 9 A Arbeidstidsreformer. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 9 A Arbeidstidsreformer. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 9 B Vedlegg til arbeidstidsutvalgets utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 9 B VEDLEGG til arbeidstidsutvalgets utredning. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 9 E Working hours' reforms [Fulltekst]
  • NOU 1987: 10 A Internal control in an integrated strategy for working environment and safety - report no. 1 from the Internal Control Committee. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 10 Internkontroll i en samlet strategi for arbeidsmilj� og sikkerhet Utredning nr 1. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 11 Promillekj�ring. Reaksjoner mot promillekj�ring og etterf�lgende alkoholnytelse. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 12 A Revisjon av forpaktningsloven. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 12 Revisjon av forpaktningsloven - innstilling fra Jordleie- og forpaktningsutvalget ; avgitt 8. oktober 1986. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 13 Tiltak mot kjernekraftulykker. Forslag til nasjonale og internasjonale tiltak. Delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 14 Eiendomsmegling. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 15 Redusert bemanning p� skip. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 16 Fotografiretten Delutredning IV. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 17 Sikkerhetspolitiske utredninger. Del I NATO's forsvarsstrategi. Del II Sp�rsm�let om en kjernev�penfri sone i Norden. Del III Sp�rsm�let om innf�ring av konsekvensanalyser i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 18 Forenkling av rettsregler og rettslig regulering. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 19 Norsk Havneplan. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 20 Handlingsplan for samisk ungdoms utdanningsmuligheter. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 21 Samordning av lover om arealdisponering. Delutredning 2. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 22 Hjelpest�nad og hjemmehjelp. Om forholdet mellom folketrygdens hjelpest�nad til hjelp i huset og de kommunale hjemmehjelpsordningene. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 23 Retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 24 Lov om avtaler om skadeforsikring (skadeforsikringsloven). [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1987: 25 Sykehustjenester i Norge. Organisering og finansiering. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 26 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1987. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 27 E The Role of the police in the society - part II. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1987: 27 Politiets rolle og oppgaver i samfunnet. Delutredning 2. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 28 Billedkunst m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 29 Omorganisering av Havforskningsinstituttet. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 30 Innstilling til ny ekteskapslov - del II. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 31 Trelastindustrien p� Vestlandet. Virkestilgang - Transport - Foredling. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 32 Internkontroll i virksomhetenes og tilsynsorganenes arbeide med arbeidsmilj� og sikkerhet Delutredning 2. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 33 Nytt hovedgrep p� plan- og bygningslovgivningen. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 34 Samisk kultur og utdanning. De enkelte sektorer. Administrasjon. (3. delinnstilling). [Fulltekst]
  • NOU 1987: 35 Samtidens arkiver - fremtidens kildegrunnlag. Arkivverkets presserende oppgaver. [Fulltekst]
  • NOU 1987: 36 Omsorg ved beredskap og krig. [Fulltekst]
 • 1988
  • NOU 1988: 1 Scenekunst. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 2 Kildevern og offentlighet i rettspleien. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 3 Nasjonal handlingsplan for havbruksforskning. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 4 Behovet for �pne hjerteoperasjoner i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 5 Om grunnlaget for inntektsoppgj�ret 1988. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 6 Erstatning og forsikring ved yrkesskade. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 7 Egenbetaling i helse- og sosialsektoren. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 8 Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 9 Evaluering av Rettledningstjenesten i fiskerin�ringen. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 10 Hovedavtale for jordbruket. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 11 Aktuelle skipsfartssp�rsm�l. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 12 Husstandsfellesskap. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 13 Pensjonering av uf�re. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 14 Ny lotterilov. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 15 Samspill om grunndata. Et forslag til samordning av virksomhets- og foretaksregistre i offentlig forvaltning. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 16 R�dsegn 14 - Eigendomsgrensen og administrative inndelingsgrenser. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 17 Frivillige organisasjoner. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1988: 18 Lov om planlegging, bygging og drift av r�rledninger for transport av petroleum over land (r�rledningsloven). [Fulltekst]
  • NOU 1988: 19 Lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyr�. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 20 Berging av menneskeliv. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 21 Norsk �konomi i forandring. Perspektiver for nasjonalformue og �konomisk politikk i 1990-�rene. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 22 Endringer i �ndsverkloven m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 23 Om utjamningen av inntektene i jordbruket. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 24 Inntektsdannelsen i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 25 Ny milit�r straffeprosesslov m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 26 Om inntektsoppgj�rene i 1988. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 27 A Transport og konkurranseevne. Effektivisering av Norges internasjonale godstransporter. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 27 B Transport og konkurranseevne. Effektivisering av Norges internasjonale godstransporter. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 27 Transport and competitive ability - improving the efficiency of Norway's international freight transport services: summary. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1988: 28 Med viten og vilje. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 29 Etterforsking av incestsaker. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 30 Samvirke p� nye omr�der - Fornyelse, selvhjelp og demokrati. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 31 Sivil luftfart - organisasjon, styring og tilsyn. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 32 For et l�rerrikt samfunn. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 33 Psykologer i den kommunale helse- og sosialtjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 34 Gode langsiktige utbyggingsm�nstre. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 35 Samdistribusjon av aviser. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 36 Om eierforhold i dagspressen. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 37 Ny fengselslov. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 38 Nye m�l og retningslinjer for reformer i lokalforvaltningen. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 39 Politi og p�talemyndighet Arbeids- og ansvarsfordeling. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 40 Datapolitikk i staten i 1990-�rene. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 41 Fagfeltet yrkesmedisin i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1988: 42 N�ringskombinasjoner i samiske bosettingsomr�der. [Fulltekst]
 • 1989
  • NOU 1989: 1 Penger og kreditt i en omstillingstid. Norsk penge- og kredittpolitikk i �rene som kommer. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 2 Kongsberg V�penfabrikk. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 3 Godtgj�ringssystemet for vernepliktige mannskaper. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 4 El-sikkerhet i Norge. Framtidig organisasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 5 En bedre organisert stat. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 6 Databaser til distriktene? Om desentralisering av offentlige dataregistre som distriktspolitisk tiltak. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 7 Den lokale kirkes ordning. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 8 Bioteknologi og patentering. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 9 Norsk polarforskning. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 10 Flersidig skogbruk. Skogbrukets forhold til naturmilj� og friluftsliv. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 11 Straffansvar for foretak Straffelovkommisjonens delutredning III. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 12 Pensjonstrygden for sj�menn. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 13 Grensel�s l�ring. Mottak av utenlandske studenter, studentutveksling og internasjonalisering. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 14 Bedrifts- og kapitalbeskatningen - en skisse til reform. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 15 Arbeidsmilj�lovens virkeomr�de i petroleumsvirksomheten. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 16 Kommuneinndeling i byomr�dene Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfest. [Fulltekst]
  • NOU 1989: 17 Tjenestetilbud til autister. [Fulltekst]
 • 1990
  • NOU 1990: 1 Moderne bioteknologi - Sikkerhet, helse og milj�. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 2 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smitteloven). [Fulltekst]
  • NOU 1990: 3 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1989. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 4 Utviklingen p� lotterimarkedet 1984-88. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og s�rreaksjoner Straffelovkommisjonens delutredning IV. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 6 Emisjonsregler og emisjonskontroll. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 7 Forsvarets arkiver. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 8 Regulering av Folketrygdens grunnbel�p. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 9 Opphevelse av foreldede lover Lovstrukturutvalgets delutredning I. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 10 Ny lov om skatt til Svalbard. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 11 Generell merverdiavgift p� omsetning av tjenester. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 12 Landsplan for forvaltning av kystsel. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 14 Norsk bygdeturisme - Ei n�ring med framtid. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 15 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1990. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 16 �konomisk sosialhjelp. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 17 Uf�repensjon. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 18 Beskatning av fiskere. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 19 Norsk selfangst 1982-1988 Rapport fra den offentlige granskningskommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 20 Forenklet folketrygdlov. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 21 Offentlig nettopensjon? [Fulltekst]
  • NOU 1990: 22 LENKA: Landsomfattende Egnethetsvurdering av den Norske Kystsonen og vassdragene for Akvakultur. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 23 Sykel�nnsordningen. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 24 Fiskeindustriens organisering og rammevilk�r (kun sammendrag). [Fulltekst]
  • NOU 1990: 25 Norges Banks nye hovedsete. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 26 Gransking av Oslo kommune Rapport nr 1. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 27 Bedrifts- og kapitalbeskatningen Beskatning av aksjer, obligasjoner, valuta og enkelte finansielle instrumenter Delutredning 2. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 28 Avfallsminimering og gjenvinning. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 29 Norsk fiskerihavneplan (NFHP). [Fulltekst]
  • NOU 1990: 30 Straffereaksjoner i tilknytning til doping. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 31 Nye rammevilk�r for GIEK. [Fulltekst]
  • NOU 1990: 32 Statens l�nnskomite av 1988. [Fulltekst]
 • 1991
  • NOU 1991: 1 A �Scandinavian Star�-ulykken, 7. april 1990. Hovedrapport. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1991: 1 B �Scandinavian Star�-ulykken, 7. april 1990. Vedlegg. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1991: 1 Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990 - rapport fra granskningsutvalget oppnevnt ved kongelige resolusjoner 20. april og 4. mai 1990: avgitt til Justis- og politidepartementet i januar 1991. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 2 A Norsk landbrukspolitikk : utfordringer, m�l og virkemidler. A : Sammendrag. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 2 B Norsk landbrukspolitikk : utfordringer, m�l og virkemidler. B : Hovedinnstilling. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 2 C Norsk landbrukspolitikk : utfordringer, m�l og virkemidler. C : Vedlegg. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 3 Mannsrolleutvalgets sluttrapport. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 4 Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 5 Modernisering av den statlige eiendomsforvaltning. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 6 Mennesker og bioteknologi. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 7 Spesialisthelsetjenesten m.m. Utkast til lov med motiver. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 8 Lov om statsforetak. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 9 Deponi for norsk lav- og middelaktivt atomavfall. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 10 Flere gode leve�r for alle. Forebyggingsstrategier. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 11 Gransking av Oslo kommune - Rapport nr 2. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 12 A Verneplan for vassdrag IV - utredning nr 4. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 12 A Verneplan for vassdrag IV. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 12 B Verneplan for vassdrag IV - utredning nr 4 fra Kontaktutvalget kraftutbygging-naturvern ; avgitt til Olje- og energidepartementet, august 1991. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 12 B Verneplan for vassdrag IV Detaljbeskrivelse av de enkelte vassdrag. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 13 Seksuelle overgrep mot barn - straff og erstatning. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 14 Bibliotek i Norge. For kunnskap, kultur og informasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 15 Milj�sikkerhet i innseilingsleder. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 16 Gjeldsordning for personer med betalingsvansker. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 17 Bedrifts- og kapitalbeskatningen Beskatning av formue. Delutredning III. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 18 Revisjon av luftfartsloven. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 19 Lederskap og organisasjonsformer i forsvaret. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 21 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1990 - ajourf�rt materiale. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 22 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1991 Rapport nr 1, 1991. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 23 Etter inntektsoppgj�rene 1991 Rapport nr 2, 1991. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 24 Organisering for helhet og mangfold i norsk forskning. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 25 L�nefinansierte selskapsoppkj�p. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 26 Om bruk av styrer i statlige virksomheter. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 27 Konkurranse for effektiv ressursbruk. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 28 Mot bedre vitende? Effektiviseringsmuligheter i offentlig sektor. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 29 Lensmannsetatens oppgaver og organisering. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 30 Forbedret merverdiavgiftslov. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 31 Oslo middelaldermuseum. Senter for opplevelse, aktivitet og kunnskap. [Fulltekst]
  • NOU 1991: 32 Jernbaneloven. [Fulltekst]
 • 1992
  • NOU 1992: 1 Trygghet - Verdighet - Omsorg. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 2 Bedriftshelsetjenesten i fremtiden. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 3 Mot en mer kostnadseffektiv milj�politikk i 1990-�rene Prinsipper og forslag til bedre prising av milj�et. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 4 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1992 Rapport nr 1, 1992. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 5 Tiltak mot atomulykker Anbefalinger om videre styrking av norsk beredskap mot atomulykker. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 6 Erstatning ved pasientskader. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 7 Statens rolle i finansiering av fiskefart�yer. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 8 Lov om pasientrettigheter. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 9 Forbrukarentrepriselov. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 10 Finansieringsordninger for allmennlege- og fysioterapitjeneste. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 11 Arbeidsgiversammenslutning for frittst�ende statlige virksomheter. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 12 Forsvarskommisjonen av 1990. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 13 Regnskapsmessig behandling av skatt. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 14 M�l og midler i pressepolitikken. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 15 Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 16 Sterkere vern og �kt st�tte for kriminalitetsofre. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 17 Rammeplan for barnehagen. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 18 Forsvarets bevarings- og museumsvirksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 19 Oppl�ring i norske fengsel Kompetanse og livsmestring. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 20 Det gode arbeidsmilj� er l�nnsomt for alle. Utredning fra Arbeidsmilj�lovutvalg. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 21 Ikke bare ord ... Statlig informasjon mot �r 2000. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 22 Framtidig utdanning av personell til de kommunale brannvesen. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 23 Ny straffelov - alminnelige bestemmelser Straffelovkommisjonens delutredning V. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 24 Behandling av klager p� advokater m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 25 Utredning om lobotomi. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 26 En nasjonal strategi for �kt sysselsetting i 1990-�rene. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 27 Etter inntektsoppgj�rene 1992. Rapport nr 2, 1992. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 28 To-instansbehandling, anke og juryordning i straffesaker. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 29 Lov om aksjeselskaper. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 30 Bankkrisen. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 31 Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 33 Leve og l�re - om utdanningsfinansiering og studentvelferd. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 34 Skatt p� kraftselskap. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 35 Effektivisering av betalingsinnfordring m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 36 Krisa i lakseoppdrettsn�ringa. [Fulltekst]
  • NOU 1992: 37 Statlig annonsepolitikk. Delutredning til 1992. [Fulltekst]
 • 1993
  • NOU 1993: 1 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 2 Differensierte krav til �rsoppgj�r, konsernoppgj�r og revisjonsplikt. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 3 Strafferettslige regler i terroristbekjempelsen. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 4 Lov om husleieavtaler. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 5 Gransking av Oslo kommune. Rapport nr. 3. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 6 Aktiv arbeidsmarkedspolitikk. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 7 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1993 Rapport nr 1, 1993. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 1993: 8 B�r merverdiavgiften differensieres? [Fulltekst]
  • NOU 1993: 9 UNI Storebrand og myndighetene. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 10 Om renhold. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 11 Mindre til overf�ringer - mer sysselsetting. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 12 Tid for barna. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 13 Leve og l�re II - om utdanningsfinansiering og studentvelferd. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 14 Evaluering av Statens stipend- og garantiinntektsordninger for kunstnere. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 15 Forvaltningsetikk. Om verdier, holdninger og holdningsskapende arbeid i statsforvaltningen. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 16 Etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 17 Levek�r i Norge. Er graset gr�nt for alle? [Fulltekst]
  • NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 19 Erfaringene med lov om l�nnsplikt under permittering. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 20 Kj�p av ny bustad Delutgreiing II. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 21 Fast promillegrense p� sj�en. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 22 Pseudonyme helseregistre Et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 23 Nytt overordnet styringssystem for Statens vegvesen. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 24 Lov om universiteter og h�gskoler Lov og rett i Norges-nett. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 25 Avslutning av petroleumsproduksjon - fremtidig disponering av innretninger. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 26 Etter inntektsoppgj�rene 1993 Rapport nr 2, 1993. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 27 Forbrukerkj�pslov. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 28 Nytt skatteregnskap. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 29 R�dsegn 15 - Ny lov om tomtefeste. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 30 Regnskaps-, revisjons- og registreringsregler for stiftelser. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 31 DNA-analyser i straffesaker. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 32 Nytt fundament for friomsorgen. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 33 Helsepersonells rettigheter og plikter Utkast til lov med motiver. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark Bakgrunnsmaterialet for Samerettsutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 35 Lov om skj�nnsprosess. [Fulltekst]
  • NOU 1993: 36 Godsbefordring til sj�s Utredning XV fra utvalget til revisjon av sj�fartslovgivningen (Sj�lovkomiteen). [Fulltekst]
 • 1994
  • NOU 1994: 1 Streikerett for politiet og lensmannsetaten. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 2 Fra arbeid til pensjon. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 3 Ungdom, l�nn og arbeidsledighet. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 4 Kontrollen med �de hemmelige tjenester�. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 5 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1994. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 6 Private pensjonsordninger. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 7 UNI Storebrands behandling av Skandiainvesteringen. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 8 Kompetanseutvikling i arbeidet med psykisk utviklingshemmede. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 9 Om sikkerhet og forhold som har betydning for norsk hurtigb�tn�ring. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 10 Lov om havbeite. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 11 Beredskap i dagspressen. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 12 Lov om vassdrag og grunnvann. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 13 Passlov. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 14 Etter inntektsoppgj�rene 1994. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 15 Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform '94. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 16 Den gr�nne grein p� kunnskapens tre - NVH og NLHs framtidige plass i utdannings- og forskningssystemet og deres departementstilknytning. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 17 Til informasjonens pris. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 18 Velferd i Forsvaret. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 19 Finansavtaler og finansoppdrag Delutredning nr 1. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 20 Personskadeerstatning. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 22 Bruk av celler og vev fra aborterte fostre. [Fulltekst]
  • NOU 1994: 23 Berging. [Fulltekst]
 • 1995
  • NOU 1995: 1 Investeringsforetak. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 2 Forslag til endringer i markedsf�ringsloven. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 3 Mangfold i media Om eierkonsentrasjon i massemedia. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 4 Virkemidler i milj�politikken. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 5 Norsk s�r-politikk for en verden i endring : rapport fra Nord-s�r/bistandskommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 7 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1995 Rapport nr 1, 1995. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 8 Kringkastingssendinger i kabelnett Forslag til endringer i kringkastingsloven, kapittel 4. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 9 Identitet og dialog Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 10 Reformer innen injurielovgivningen. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 11 Statsbankene under endrede rammevilk�r. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 12 Oppl�ring i et flerkulturelt Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 13 Kostnader ved skolestart for seks�ringer. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 14 Fylkeskommunale langtidsinstitusjoner Somatiske spesialsykehjem, psykiatriske sykehjem og psykiatrisk privatpleie. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 15 Et apparat for likestilling En gjennomgang og vurdering av det sentrale likestillingsapparatet med forslag til omorganisering av Likestillingsr�det. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 16 Fra sparing til egenkapital. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 18 Ny lovgivning om oppl�ring �... og for �vrig kan man gj�re som man vil�. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 19 Statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 20 Elektromagnetiske felt og helse Forslag til en forvaltningsstrategi. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 21 Organisering av forbrukerapparatet. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 22 Etter inntektsoppgj�rene 1995 Rapport nr 2, 1995. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 23 Barnefaglige sakkyndighetsoppgaver Rolleutforming og kvalitetssikring. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 24 Alkoholpolitikken i endring? Hvordan norske myndigheter kan m�te de nye utfordringer nasjonalt og internasjonalt. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v av finansinstitusjoner Utredning nr 2 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 26 Barneombud og barndom i Norge Evaluering av barneombudsordningen og utredning om organiseringsformer for barn og ungdom. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 27 Pappa kom hjem. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 28 Norges teknisk-vitenskaplige universitet (NTNU) Forslag til framtidig faglig organisasjon. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 29 Samordning av pensjons- og trygdeytelser. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 30 Ny regnskapslov. [Fulltekst]
  • NOU 1995: 31 Beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser. [Fulltekst]
 • 1996
  • NOU 1996: 1 Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 2 Verdipapirhandel. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 3 Ny aksjelovgivning. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 4 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1996. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 5 Hvem skal eie sykehusene? [Fulltekst]
  • NOU 1996: 6 Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 7 Museum : mangfald, minne, m�testad . [Fulltekst]
  • NOU 1996: 8 Forsvarets skyte- og �vingsfelt Hovedrapport fra Det r�dgivende utvalg til vurdering av Forsvarets �vingsmuligheter. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 9 Gr�nne skatter - en politikk for bedre milj� og h�y sysselsetting. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet En lov - ett departement - ett statlig tilsyn. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 11 Forslag til minerallov. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 12 Medieombud. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 13 Offentlige overf�ringer til barnefamilier. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 14 Prinsipper for ny arbeidstvistlov. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 15 Liland-saken. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 16 Tiltak mot flom. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 17 I Norge - for tiden? Konsekvenser av �kt internasjonalisering for en liten �pen �konomi. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 18 Erstatning i anledning strafforf�lgning. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 19 Etter inntektsoppgj�rene 1996. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 20 Ny lov om eiendomsskatt. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 21 Mer effektiv inndragning av vinning. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 22 L�rerutdannning Mellom krav og ideal. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 23 Konkurranse, kompetanse og milj� N�ringspolitiske hovedstrategier. [Fulltekst]
  • NOU 1996: 24 Betalingssystemer m.v. Utredning nr 3 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
 • 1997
  • NOU 1997: 1 Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 2 Pasienten f�rst! Ledelse og organisering i sykehus. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 3 Om Redningshelikoptertjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 6 Rammevilk�r for omsetning av legemidler �L�nnsomme legemidler�. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 7 Piller, prioritering og politikk Hva slags refusjonsordning trenger pasienter og samfunn? [Fulltekst]
  • NOU 1997: 8 Om finansiering av kommunesektoren. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 9 Om revisjon og revisorer. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 10 Arbeidsvurdering som virkemiddel for likel�nn. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 11 Lov om kriminalitetsofferfond. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 12 Grenser til besv�r Lokaldemokrati og forvaltning i hovedstadsomr�det. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 13 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1997. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 14 Spillet om pengene Om opprettelse av et lotteritilsyn. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet Delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 16 Tilskuddssystemet for private skoler. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 18 Prioritering p� ny Gjennomgang av retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 19 Et bedre personvern - forslag til lov om behandling av personopplysninger. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 20 Omsorg og kunnskap! Norsk kreftplan. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 22 Inndragning av j�disk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 23 Seksuallovbrudd Straffelovkommisjonens delutredning VI. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 24 Etter inntektsoppgj�rene 1997 Rapport nr 2, 1997. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 25 Ny kompetanse Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 26 Tilgang til helseregistre. [Fulltekst]
  • NOU 1997: 27 Nytte-kostnadsanalyser Prinsipper for l�nnsomhetsvurderinger i offentlig sektor. [Fulltekst]
 • 1998
  • NOU 1998: 1 Utkast til lov om foretakspensjon. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 2 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1998 Rapport nr 1, 1998. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 3 Utryddelse av tuberkulose? - Strategi for framtidig tuberkulosekontroll. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 4 Politiets overv�kingstjeneste. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 5 Reform 97 - Investeringer i skolelokaler. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 6 �konomien i den statlige h�gskolesektoren. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 7 Om stiftelser. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 8 Luftambulansetjenesten i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 9 Hvis det haster ... Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 10 Fondering av folketrygden? [Fulltekst]
  • NOU 1998: 11 Energi- og kraftbalansen mot 2020. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 12 Alta bataljon. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 13 Etter inntektsoppgj�rene 1998. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 14 Finansforetak m.v Utredning nr 4 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 15 Arbeidsformidling og arbeidsleie. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 16 Nytte-kostnadsanalyser Veiledning i bruk av l�nnsomhetsvurderinger i offentlig sektor. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 17 Barnefordelingssaker - avgj�relsesorgan, saksbehandlingsregler og delt bostad. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 18 Det er bruk for alle. Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 19 Fleksibel pensjonering. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 20 Utdanningspermisjon. [Fulltekst]
  • NOU 1998: 21 Alternativ medisin. [Fulltekst]
 • 1999
  • NOU 1999: 1 Lov om eiendomsregistrering. Om et forbedret eiendomsregister og forslag til ny lov om eiendomsregistrering til erstatning for delingsloven. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 2 Livshjelp Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og d�ende. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 3 Organisering av b�rsvirksomhet mv. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 4 Utkast til ny lov om brann- og eksplosjonsvern. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 5 Det nye Kystverket. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 6 Sj�mannspensjon. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 7 Flatere skatt. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 8 Materiellforvaltningen i Forsvaret Framtidig virksomhet, styring og organisering. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 9 Til laks �t alle kan ingen gjere? Om �rsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for � bedre situasjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 10 En bedre organisert politi- og lensmannsetat. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 11 Analyse av investeringsutviklingen p� kontinentalsokkelen. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 12 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 1999 Rapport nr 1, 1999. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 13 Kvinners helse i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 14 Forberedelse av inntektsoppgj�ret 1999. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 15 Hvor n�rt skal det v�re? Tilknytningsformer for offentlige sykeshus. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 16 S�k etter omkomne Organisering, finansiering og kriterier for s�k etter omkomne p� havet, i innsj�er og vassdrag, samt p� landterritoriet. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 17 Realkompetanse i h�gre utdanning Dokumentasjon av realkompetanse og etablering av kortere og tilpassede studiel�p i h�gre utdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 18 Organisering av oppdragsvirksomhet En vurdering av rammene for oppdragsvirksomhet ved institusjoner innenfor h�gre utdanning. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet Administrativ styring av domstolene Utnevnelser, sidegj�rem�l, disiplin�rtiltak Midlertidige dommere. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 20 � vite eller ikke vite Gentester ved arvelig kreft. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 21 Lov om milj�vern p� Svalbard (svalbardmilj�loven). [Fulltekst]
  • NOU 1999: 22 Domstolene i f�rste instans F�rsteinstansdomstolenes arbeidsoppgaver og struktur. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 23 Forbrytelser i gjeldsforhold. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 24 Havnestrukturen i Oslofjord-regionen En vurdering av havnestruktur og -samarbeid for framtidig h�ndtering av enhetslastet gods. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 25 Samboerne og samfunnet. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 26 Konvergens. Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 27 �Ytringsfrihed b�r finde Sted� Forslag til ny Grunnlov � 100. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 28 Gardermo-prosjektet Evaluering av planlegging og gjennomf�ring. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 29 Varederivater. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 30 Unders�kelse av sj�ulykker. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 31 Oppkj�p og inndriving av fordringer m.v. Utredning nr. 5 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 32 Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 33 Nyttige l�repenger - om utdanningsfinansieringen gjennom L�nekassen. [Fulltekst]
  • NOU 1999: 34 Nytt millennium - nytt arbeidsliv? Trygghet og verdiskaping i et fleksibelt arbeidsliv. [Fulltekst]
 • 2000
  • NOU 2000: 1 Et kvotesystem for klimagasser Virkemiddel for � m�te Norges utslippsforpliktelse under Kyoto-protokollen. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 2 Behandlingsreiser til utlandet Et offentlig ansvar? [Fulltekst]
  • NOU 2000: 3 Samisk l�rerutdanning - mellom ulike kunnskapstradisjoner. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 4 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2000 Rapport nr 1, 2000. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 5 Mellom barken og veden - om fagskoleutdanninger. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 6 Lillehammer-saken Omstendigheter rundt drapet p� Ahmed Bouchikhi den 21. juli 1973 og sakens senere h�ndtering av norske myndigheter. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 7 Ny giv for nyskaping. Vurdering av tiltak for �kt FoU i n�ringslivet. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 8 Arveavgift. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 9 Konkurranseflater i finansn�ringen. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven). [Fulltekst]
  • NOU 2000: 11 Politikerutvalget Arbeidsvilk�rene for regjeringsmedlemmer, statssekret�rer og politiske r�dgivere. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 12 Barnevernet i Norge Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 13 �rlig kj�p av ferdig betalt alderspensjon Innskuddssikret foretakspensjon. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 14 Frihet med ansvar Om h�gre utdanning og forskning i Norge. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 15 Pressepolitikk ved et tusen�rsskifte. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 16 Tobakksindustriens erstatningsansvar. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 17 Burettslovene. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 18 Skattlegging av petroleumsvirksomhet. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 19 B�r offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 20 Et nytt forsvar. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 23 Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 24 Et s�rbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 25 Etter inntektsoppgj�rene 2000. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 26 �... til et �pent liv i tro og tillit� D�psoppl�ring i Den norske kirke. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 27 Sykefrav�r og uf�repensjonering Et inkluderende arbeidsliv. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 28 Tjenestepensjon etter skifte av arbeidsgiver og strukturendringer i offentlig sektor. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 29 GMO-mat Helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte n�ringsmidler og n�ringsmiddelingredienser. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 30 �sta-ulykken, 4. januar 2000 Hovedrapport. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 31 Hurtigb�ten MS Sleipners forlis 26. november 1999. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 32 Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap Statsborgerloven. [Fulltekst]
  • NOU 2000: 33 Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff. [Fulltekst]
 • 2001
  • NOU 2001: 1 Lov om personnavn Tradisjon, liberalisering og forenkling. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 2 Retten til milj�opplysninger Allmennhetens rett til � f� milj�opplysninger fra offentlige og private akt�rer og retten til � delta i offentlige beslutningsprosesser. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 4 Helseopplysninger i arbeidslivet Om innhenting bruk og oppbevaring av helseopplysninger i arbeidslivet. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 5 Kino i en ny tid Kommers og kultur. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 6 Oppvekst med prislapp? Om kommersialisering og kj�pepress mot barn og unge. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven Planlovutvalgets f�rste delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 9 Lillestr�m-ulykken 5. april 2000. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 10 Uten penn og blekk Bruk av digitale signaturer i elektronisk samhandling med og i forvaltningen. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 11 Fra innsikt til industri Kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter og h�gskoler. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 2001: 13 Elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien Konsekvenser og muligheter for norsk olje- og gassindustri. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 14 V�rens vakreste eventyr ...? [Fulltekst]
  • NOU 2001: 15 Forsvarets omr�der for lavflyging. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 16 Frihet til mangfold Om folkeh�gskolens rammevilk�r. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 17 Om inntektsoppgj�rene 2000-2001. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 18 Xenotransplantasjon Medisinsk bruk av levende celler, vev og organer fra dyr. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 19 Biobanker Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale. [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 2001: 20 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven). [Fulltekst]
  • NOU 2001: 21 Helikoptersikkerheten p� norsk kontinentalsokkel Delutredning nr 1: Organiseringen av det offentliges engasjement. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 22 Fra bruker til borger En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet Utredning nr. 6 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning Utredning nr. 7 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 25 St�tte til livsopphold ved utdanningspermisjon. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 26 Om inntektsoppgj�rene 2000-2001 Rapport nr. 2, 2001. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 27 Om kj�nnsn�ytralitet i pensjonsordninger i privat sektor. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 28 Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 29 Best i test? Referansetesting av rammevilk�r for verdiskaping i n�ringslivet. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 30 Vurdering av strategier for sluttlagring av h�yaktivt reaktorbrensel. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 31 N�r ulykken er ute Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 32 A Rett p� sak Lov om tvistel�sning (tvisteloven). [Fulltekst]
  • NOU 2001: 32 B Rett p� sak Lov om tvistel�sning (tvisteloven). [Fulltekst]
  • NOU 2001: 32 Rett p� sak - lov om tvistel�sning (tvisteloven): utredning fra Tvistem�lsutvalget oppnevnt ved kgl. res. 9. april 1999: avgitt til Justis- og politidepartementet 20. desember 2001. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 33 Voldgift Lov om voldgift (voldgiftsloven). [Fulltekst]
  • NOU 2001: 34 Samiske sedvaner og rettsoppfatninger - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 2001: 35 Forslag til endringer i reindriftsloven. [Fulltekst]
 • 2002
  • NOU 2002: 1 Fortid former framtid Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 2 Boligmarkedene og boligpolitikken. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 3 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 4 Ny straffelov Straffelovkommisjonens delutredning VII. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 5 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2002 Rapport nr. 1, 2002 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgj�rene. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 7 Gassteknologi, milj� og verdiskaping. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler - en utredning om norsk scenekunst. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 9 Jordskifterettenes stilling og funksjoner. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 10 F�rsteklasses fra f�rste klasse Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnoppl�ring. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 11 �D�mmes av likemenn� Lekdommere i norske domstoler. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 13 Eierskap til fiskefart�y. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 14 Finansforetakenes virksomhet II Utredning nr. 8 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 15 Ansvar for oppryddingstiltak etter sj�ulykker. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 16 Etter inntektsoppgj�rene 2002 Rapport nr. 2, 2002 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgj�rene. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 17 Helikoptersikkerheten p� norsk kontinentalsokkel Delutredning nr. 2: Utviklingstrekk, m�lsettninger, riskikop�virkende faktorer og prioriterte tiltak. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 18 Rett til rett En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 19 Avfallsforebygging En visjon om livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsl�ptenkning. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 20 Ny bokf�ringslov Nye regler om bokf�ring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler Utredning nr. 9 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2002: 22 En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon. [Fulltekst]
 • 2003
  • NOU 2003: 1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 4 Forskning p� rusmiddelfeltet En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 5 Pionerdykkerne i Nordsj�en. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 6 Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsf�ring i staten. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 7 Tilleggsskatt m.m. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 8 Fra aktiv fisker til pensjonist Forslag til en ny nedtrappingspensjon for fiskere. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 9 Skatteutvalget Forslag til endringer i skattesystemet. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 10 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2003 Rapport nr. 1, 2003. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring Utredning nr. 10 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 12 Ny konkurranselov. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 13 Konkurranseevne, l�nnsdannelse og kronekurs. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II Planlovutvalgets utredning med lovforslag. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 15 Fra bot til bedring Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 16 I f�rste rekke Forsterket kvalitet i en grunnoppl�ring for alle. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 17 S�ravgifter og grensehandel En rapport fra Grensehandelsutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet Straffelovkommisjonens delutredning VIII. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 19 Makt og demokrati Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 20 Etter inntektsoppgj�rene 2003. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern Politiets og p�talemyndighetens behandling av opplysninger. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 22 Forvaltning for fremtiden. Forslag til etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 23 Evaluering av regnskapsloven. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Grunnprinsipper og veivalg. Utbygningsavtaler. Bygningslovutvalgets f�rste delutredning. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og h�yskoler. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 26 Om odels- og �setesretten. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 27 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning I om Europar�dets konvensjon om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 28 Kj�nns- og aldersn�ytralitet i kollektive pensjonsordninger Utredning nr. 11 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 29 Arealplaner og ekspropriasjonserstatning. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 31 Retten til et liv uten vold. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 32 Mot nord! [Fulltekst]
  • NOU 2003: 33 Granskning av p�stander om uetisk medisinsk forskning p� mennesker En granskning av p�stander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv str�ling p� mennesker i Norge i perioden 1945-1975. [Fulltekst]
  • NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Selvstendige organisasjonsformer i staten. [Fulltekst]
 • 2004
  • NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske m�l. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 3 Arbeidsskadeforsikring. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 4 Lovregulering av str�mavtaler sluttet med forbrukere. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern Politimetoder i forebyggende �yemed. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Organisering og forvaltning av eierskapet. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 8 Differensiert el-avgift for husholdninger. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 9 Fiskefart�yet �Utvik Seniors� forlis 17. februar 1978. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 10 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2004 Rapport nr. 1, 2004 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgj�rene. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 11 Hydrogen som fremtidens energib�rer. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 14 Etter inntektsoppgj�rene 2004. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 15 Regional statsst�tte og E�S-reglane. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 16 Vergem�l. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 19 Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 20 Ny utlendingslov. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 21 Erstatningsansvar ved sj�transport av farlig gods. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 23 Barnehjem og spesialskoler under lupen. Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945-1980. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 24 Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov. Utredning nr. 12 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 25 Penger teller, men stemmer avgj�r Om partifinansiering, �penhet og partipolitisk fjernsynsreklame. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 26 Hjemfall. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 27 Forsvarets skytes- og �vingsfelt Hovedrapport fra det r�dgivende utvalg til vurdering av Forsvarets �vingsmuligheter. [Fulltekst]
  • NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldloven). [Ingen kjent fulltekst]
  • NOU 2004: 29 Kan flere jobbe mer? - deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv. [Fulltekst]
 • 2005
  • NOU 2005: 1 God forskning - bedre helse Lov om forskning og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (helseforskningsloven). [Fulltekst]
  • NOU 2005: 2 Uttaksutvalget Skattlegging av personlig n�ringsdrivende ved utdeling. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 3 Fra stykke til helt. En sammenhengende helsetjeneste. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 4 Industrien mot 2020 - kunnskap i fokus. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 5 Enkle signaler i en kompleks verden Forslag til et nasjonalt indikatorsett for b�rekraftig utvikling. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 6 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 7 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2005. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering p� grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 9 Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser. Havressursloven. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 11 Det offentlige engasjement p� tannhelsefeltet. Et godt tilbud til de som trenger det mest. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning II Bygningslovutvalgets andre delutredning med lovforslag. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 13 Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 14 P� rett kj�l. Ny skipssikkerhetslovgivning. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon Utredning nr. 13 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 16 Etter inntektsoppgj�rene 2005 Rapport nr. 2. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkj�p av selskaper). [Fulltekst]
  • NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. [Fulltekst]
  • NOU 2005: 19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien. [Fulltekst]
 • 2006
  • NOU 2006: 1 Eiendomsmegling. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter Gjennomf�ring av MiFID og transparency-direktivet Innstilling II fra Verdipapirmarkedslovutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 4 Rederiskatteutvalget Forslag til endringer i beskatningen av norsk utenriks sj�fart. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene Om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 6 N�r sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 8 Kunnskap for fellesskapet Universitetsmuseenes utfordringer. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 10 Forn�rmede i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 11 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2006. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser Utredning nr. 14 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 13 Fritid med penger Statlig st�ttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 14 Gransking av Utlendingsdirektoratet. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 15 Frivillighetsregister. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 16 Strukturvirkemidler i fiskefl�ten. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 17 Kredittforening som konsernspiss Utredning nr. 15 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 18 Et klimavennlig Norge Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. mars 2005. [Fulltekst]
  • NOU 2006: 19 Akademisk frihet Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov. [Fulltekst]
 • 2007
  • NOU 2007: 1 Meglerprovisjon i forsikring Utredning nr. 16 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning II. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 3 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2007. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 4 Ny uf�rest�nad og ny alderspensjon til uf�re. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 5 Frar�dningsplikt i kredittkj�p Utredning nr. 17 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 6 Form�l for framtida Form�l for barnehagen og oppl�ringen. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 8 En vurdering av s�ravgiftene. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 9 Rosenborgsaken Det offentliges h�ndtering av kreft hos ansatte og studenter ved Norges l�rerh�gskole i Trondheim/ Den allmennvitenskapelige h�gskolen. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Gjennomf�ring av E�S-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 11 Studieforbund - l�ring for livet. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 12 Offentlig innkreving. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 13 A Den nye sameretten; Utredning fra Samerettsutvalget Del I, II og III (kap. 1-15). [Fulltekst]
  • NOU 2007: 13 B Den nye sameretten; Utredning fra Samerettsutvalget Del III - kapittel 16-24. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 13 Den nye sameretten - utredning fra Samerettsutvalget: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2001: avgitt til Justis- og politidepartementet 3. desember 2007. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 15 Et styrket forsvar. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning. [Fulltekst]
  • NOU 2007: 17 Individuell pensjonsordning Utredning nr. 18 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
 • 2008
  • NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn Likestillingslovens og arbeidsmilj�lovens s�rlige unntak fra forbudet mot diskriminering. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 3 Sett under ett Ny struktur i h�yere utdanning. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 4 Fra ord til handling Bekjempelse av voldtekt krever handling. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 6 Kj�nn og l�nn Fakta, analyser og virkemidler for likel�nn. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget p� kultur- og idrettsomr�det. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 8 Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samv�r. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 10 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2008. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 11 Yrkessykdommer Yrkessykdomsutvalgets utredning av hvilke sykdommer som b�r kunne godkjennes som yrkessykdom. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for sm� foretak. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 14 Samstemt for utvikling? Hvordan en helhetlig norsk politikk kan bidra til utvikling i fattige land. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 15 Barn og straff - utviklingsst�tte og kontroll. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 17 Skift og turnus - gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 18 Fagoppl�ring for framtida. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 19 Fiskefart�yet �Westerns� forlis 6. februar 1981. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
  • NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverf�ring Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen. [Fulltekst]
 • 2009
  • NOU 2009: 1 Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 3 P� sikker veg : vurdering av eit sj�lvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 7 Om grunnlaget for inntektsoppgj�rene 2009. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 8 Kompetanseutvikling i barnevernet Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisn�r og forskningsbasert utdanning. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 9 Lov om offentlige unders�kelseskommisjoner S�rskilt oppnevnte offentlige kommisjoner. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 11 Kredittavtaler. Gjennomf�ring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi. �penhet, kontroll og l�ring. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 15 Skjult informasjon - �pen kontroll Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 16 Globale milj�utfordringer - norsk politikk Hvordan b�rekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 18 Rett til l�ring. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 19 Skatteparadis og utvikling. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 20 Ny grenselov Grenselovutvalget. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 21 Adopsjon - til barnets beste En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon. [Fulltekst]
  • NOU 2009: 22 Det du gj�r, gj�r det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. [Fulltekst]