Forarbeidene til den nye straffeloven

Forarbeidene til lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Straffelovkommisjonens utredninger:

 

1. NOU 1983: 57 Straffelovgivningen under omforming: Straffelovkommisjonens delutredning I

[NOU 1983: 57 - 8 MB]

2. NOU1984: 31 Straffelovgivningens stedlige virkeområde: Straffelovkommisjonens delutredning II

[NOU 1984: 31 - 3,5 MB]

3. NOU 1989: Straffansvar for foretak: Straffelovkommisjonens delutredning III

[NOU 1989: 11 - 6,5 MB]

4. NOU 1990: 5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner: Straffelavkommisjonens delutredning IV

[NOU 1990: 5 - 11,5 MB]

5. NOU 1992: 23 Ny straffelov - alminnelige bestemmelser: Straffelovkommisjonens delutredning V

[NOU 1992: 23 - 29 MB]

6. NOU 1997: 23 Seksuallovbrudd: Straffelovkommisjonens delutredning VI

[NOU 1997: 23 - 9 MB]

7. NOU 2002: 4 Ny straffelov: Straffelovkommisjonens delutredning VII

[NOU 2002: 4 - 44 MB]           

8. NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet: Straffelovkommisjonens delutredning VIII

[Lenke til Regjeringen.no]

 

Andre sentrale forarbeider:

 

Lov om straff (straffeloven)

Ot.prp. nr. 90 (2003-2004)

Innst. O. nr. 72 (2004-2005)

Referat Odelstinget 11.04.2005

Besl. O. nr. 63 (2004-2005)

Referat Lagtinget 26.04.2005

 

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)

Ot.prp. nr. 8 (2007–2008)

Innst. O. nr. 29 (2007-2008)

Referat Odelstinget 12.02.2008

Besl. O. nr. 43 (2007-2008)

Referat Lagtinget 28.02.2008

 

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009)

Innst. O. nr. 73 (2008-2009)

Referat Odelstinget 28.05.2009

Besl. O. nr. 88 (2008-2009)

Referat Lagtinget 04.06.2009

 

Av Bård Sverre Tuseth
Publisert 29. mars 2012 09:23 - Sist endret 3. mai 2016 14:54