English version of this page

Realfagstermer

Realfagstermer er et kontrollert emneordsvokabular som i hovedsak dekker naturvitenskap, matematikk og informatikk. Emneordene er publisert som frie, åpne data, og inneholder per september 2022 omlag 11 000 emneord.

Emneordene er gruppert i fire: innholdsbeskrivende emneord, og emneord for form, sted og tid. Hvert emneord er uttrykt ved minimum en unik identifikator og en foretrukken term på bokmål, nynorsk og engelsk. I tillegg kan emneord ha alternative termer (synonymer, akronymer og nært assosierte termer), vitenskapelige navn, assosiative henvisninger (se også), noter (til internt bruk), definisjoner (tiltenkt sluttbruker) og mappinger til andre vokabularer. Realfagstermer er ikke et hierarkisk vokabular.

Fra kaos til kontroll

Realfagstermer er et nokså ungt vokabular. De gamle instituttbibliotekene som ble samlet som Realfagsbiblioteket i 2011 benyttet frie emneord (nøkkelord), noe som verken ga god presisjon eller fullstendighet i gjenfinningen. I 2009 ble det satt ned en gruppe som skulle jobbe med å utvikle et kontrollert vokabular.

Prosjektgruppa tok utgangspunkt i de frie emneordene som var brukt tidligere, og la til rette for  en omfattende gjennomgang av disse. Gjennomgangen ble gjort av fagansvarlige ved instituttsamlingene. Termer ble tilbakeført til katalogpostene i et felt for lokale, kontrollerte emneord. Slik fikk rundt 80 000 poster kontrollerte emneord.

Våren 2011 ble Realfagstermer tatt i bruk, men redaksjonen jobber fortsatt med å luke ut dårlige termer, slå sammen termer og generelt øke kvaliteten på vokabularet.

 

Ut i verden

Mapping til Tekord

I 2012–2013 gjennomførte vi et prosjekt sammen med NTNU om sammenligning med deres vokabular Tekord, som resulterte i en overgang mellom de to vokabularene som dekker rundt 20 % av hvert respektive vokabular. Prosjektet mottok støtte av Nasjonalbiblioteket.

Et forsøk på nasjonalt samarbeid om emneord

Siden etableringen har det vært et mål at Realfagstermer på sikt skulle kunne integreres i det andre store emneordssystemet ved Universitetsbiblioteket i Oslo: Humord. Sammen med Humsam-biblioteket og Nasjonalbiblioteket gjennomførte vi i 2014 et forprosjekt som så på muligheten for å etablere en generell, norsk tesaurus basert på Humord. Prosjektet anbefalte at dette skulle gjennomføres, men konklusjonen ble ikke fulgt opp av Nasjonalbiblioteket.

Samarbeid med UiB og oversettelse til nynorsk

Siden sommeren 2014 har også Universitetet i Bergen (Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag) indeksert sine samlinger med Realfagstermer.

I 2015 ledet UiB et prosjekt der hele vokabularet ble oversatt til nynorsk av tre studenter. Prosjektet mottok støtte av Kulturrådet.

Oversettelse til engelsk og mapping til Wikidata

Siden størsteparten av litteraturen i samlingene våre er på engelsk har vi alltid ønsket oss en fullstendig oversettelse til engelsk for å kunne tilby søk som gir de samme resultatene uavhengig av om en søker på norsk (bokmål, nynorsk) eller engelsk. I 2019 fikk vi omsider dette på plass med god hjelp av studenter. Gjennom oversettelsen har det også blitt opprettet mappinger til Wikidata der det har mer eller mindre direkte samsvar mellom vårt begrep og et begrep i Wikidata.

Mapping til Dewey

I 2013–2014 gjennomførte vi et prosjekt på mapping mot klassifikasjonssystemet Dewey, som resulterte i en overgang av tilsvarende størrelse som den mot Tekord.

I perioden 2015-2019 ga Nasjonalbiblioteket støtte til prosjektet Mapping mot norsk WebDewey der Humord og Realfagstermer ble mappet mot (koblet sammen med)  norsk WebDewey. 

Åpne data

Vi tror at behovet for kontrollert, norsk fagterminologi strekker seg langt utover bibliotekfeltet. Gjennom publisering av vokabularet som RDF/SKOS under en åpen lisens (CC-0) kan termene brukes av hvem som måtte ønske det.

Se også

Kontakt emneredaksjonen:

emnedatahenvendelser[at]ub.uio.no

Emneord: realfagstermer Av Mari Lundevall, Knut Hegna, Dan Michael O. Heggø
Publisert 8. aug. 2014 13:21 - Sist endret 28. sep. 2022 10:20