Forarbeidene til den nye straffeloven

Forarbeidene til lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Straffelovkommisjonens utredninger

  1. NOU 1983: 57 Straffelovgivningen under omforming: Straffelovkommisjonens delutredning I
  2. NOU1984: 31 Straffelovgivningens stedlige virkeområde: Straffelovkommisjonens delutredning II
  3. NOU 1989: 11 Straffansvar for foretak: Straffelovkommisjonens delutredning III
  4. NOU 1990: 5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner: Straffelovkommisjonens delutredning IV
  5. NOU 1992: 23 Ny straffelov - alminnelige bestemmelser: Straffelovkommisjonens delutredning V
  6. NOU 1997: 23 Seksuallovbrudd: Straffelovkommisjonens delutredning VI
  7. NOU 2002: 4 Ny straffelov: Straffelovkommisjonens delutredning VII
  8. NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet: Straffelovkommisjonens delutredning VIII

Andre sentrale forarbeider

Lov om straff (straffeloven)

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

 

Publisert 29. mars 2012 09:23 - Sist endret 19. feb. 2019 16:59