EU/EØS-rettskilder

Her er en oversikt over hvor du finner EU/EØS-rettskilder som traktater, direktiver og forordninger, og avgjørelser fra EU-domstolen og EFTA-domstolen. Oversikten er ikke uttømmende.

EØS-avtalen av 1992 er den mest omfattende folkerettslige avtalen Norge har sluttet seg til. EØS-avtalen gir Norge tilgang på EUs indre marked i bytte mot at Norge underkaster seg EUs rettsregler for det indre marked. Les mer om hva EØS-avtalen omfatter (regjeringen.no)

Hver gang EU vedtar nye direktiver og forordninger som er relevante for EØS-avtalen, blir disse først innlemmet i EØS-avtalens vedlegg, og så gjennomfører Norge disse i norsk rett ved lov eller forskrift. Les mer om hvordan EØS-reglene blir til (regjeringen.no).

 

Traktater

 • Lovdata Pro
  Her finner du EØS-avtalen med protokoller og vedlegg. Vedleggene inneholder oppdatert sekundærrett (innlemmede direktiver og forordninger).

 • EurLex
  Den Europeiske Unions (EU) juridiske database. Her finner du EU-rettens traktater, i tillegg til rettsakter som direktiver og forordninger, og avgjørelser fra EU-domstolen.

Direktiver og forordninger

 • Lovdata Pro
  Inneholder direktiver og forordninger som er blitt gjennomført i norsk rett

 • EurLex
  Den Europeiske Unions (EU) juridiske database. Her finner du direktiver og forordninger, samt EU-rettens traktater og avgjørelser fra EU-domstolen.

 • Curia
  Krysshenvisninger mellom de ulike kildene.

 • Europalov 
  Norsk nettsted som følger EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge. Her kan du følge en EØS-relatert rettsakt fra Kommisjonen fremmer forslag i EU til den blir implementert i lov eller forskrift i Norge.

Rettspraksis

Rettspraksis fra EU-domstolen

 • EurLex
  Den Europeiske Unions (EU) juridiske database. Her finner du avgjørelser fra EU-domstolen, samt EU-rettens trakter og avgjørelser fra EU-domstolen.
 • Curia
  Viktig for "pending cases" (pågående saker).

Rettspraksis fra EFTA-domstolen

 • Lovdata Pro
  Her finner du avgjørelser fra EFTA-domstolen på norsk og engelsk.
   
 • EFTA-domstolens hjemmeside
  Her finner du avgjørelser fra EFTA-domstolen, deriblant "pending cases" (pågående saker).

Nyttige nettsteder

 • Den Europeiske Unions hjemmeside
  Her finner du informasjon om Den Europeiske Union (EU) på unionens 24 offisielle språk.
   
 • Europapolitikk (regjeringen.no) 
  Her finner du informasjon om Norges samarbeid med EU, hvordan det arbeides med å gjennomføre direktiver og forordninger i Norge osv.

Søkeveiledninger

 

Publisert 9. jan. 2018 20:12 - Sist endret 23. jan. 2020 13:28