Folkerettslige kilder

Her er en oversikt over hvor du finner folkerettslige rettskilder som traktater, internasjonal rettspraksis og praksis fra internasjonale organsiasjoner. Oversikten er ikke uttømmende.

Folkerett er de reglene som regulerer rettsforholdet mellom stater og internasjonale organisasjoner.

Folkerettens rettskilder er beskrevet i statuttene for Den internasjonale domstol (ICJ) artikkel 38 (1). Disse er i utgangspunktet kun bindende for den internasjonale domstolen i Haag, men man antar at bestemmelsene reflekterer gjeldende internasjonal sedvanerett.

 

Traktater

Traktat er betegnelsen på en juridisk bindende avtale mellom to eller flere stater og/eller internasjonale organisasjoner. Betegnelsen konvensjon bruke gjerne om større multilaterale traktater. Andre betegnelser som brukes er statutt, charter, pakt, protokoll, avtale mellom stater, m.m. Traktater nevnes i statuttene for Den internasjonale domstol (ICJ) artikkel 38 (1) bokstav a.

Traktater Norge er part i

 • Norges Traktater, som også er en delbase i Lovdata Pro, er Utenriksdepartementet ansvarlig for. I denne basen finner du opplysninger om alle traktater Norge er part i. 
   
 • Overenskomster med fremmede stater (1879-) er en trykt serie som inneholder alle autentiske tekster til traktater Norge har ratifisert, samt traktaten i norsk oversettelse. Teksten finnes på nett via lenke i Norges Traktater, fra ca. 1991.

Traktater hos FN

FN har plikt til å registrere og offentliggjøre alle traktater som medlemslandene har vedtatt og som har trådt i kraft, jf. FN-pakten artikkel 102 punkt 1. FN fører også register over hvilke stater som har sluttet seg til de eksisterende åpne multilaterale traktater.

 • United Nations Treaty Collection er FNs traktatbase. Her finner du opplysninger om alle traktater som har blitt registrert hos FN og som har trådt i kraft.
   
 • United Nations Treaty Series (1945-) er en serie hvor du kan finne autentiske tekster til alle traktater som er registrert hos FN og som har trådt  i kraft. Per dags dato har det kommet over 2600 utgivelser i serien. United Nations Treaty Series Online har scannete utgaver av denne serien, og det er i denne basen du søker etter traktater når du lurer på hvem som er bundet av traktaten, du vil finne lenke til den autentiske teksten osv.

Traktater hos Europarådet

Rettspraksis

Rettspraksis er en samlebetegnelse på avgjørelser fra domstoler. Internasjonale domstoler er domstoler som har blitt opprettet ved traktat. Rettspraksis nevnes i statuttene for Den internasjonale domstol (ICJ) artikkel 38 (1) bokstav d.

Avgjørelser fra ICJ

Avgjørelser fra EMD

 • I databasen HUDOC finner du alle avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) - European Court of Human Rights (ECHR).

Internasjonal praksis

Internasjonal praksis er ulike former for vedtak, rapporter og så videre fra internasjonale organisasjoner og deres organer. Det kan være resolusjoner, statsrapporter, generelle kommentarer.

Praksis fra FNs organer

 • United Nations Document Center er FNs dokumentbase og du finner alle dokumenter fra FN utenom traktater i denne basen. Blant annet resolusjoner fra FNs Generalforsamling og FNs Sikkerhetsråd.
   
 • OHCHR er nettsiden til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Her finner du statsrapporter, individklager, generelle kommentarer m.m. fra FNs pakt- og konvensjonsbaserte menneskerettighetskomiteer.

Veiledninger

 

 

Publisert 9. jan. 2018 20:47 - Sist endret 26. jan. 2018 14:29