Juridisk litteratur

Oversikt over baser med juridisk litteratur. Oversikten er ikke uttømmende. 

Juridisk litteratur (rettsoppfatninger) er alle kilder som presenterer, undersøker eller diskuterer innholdet i retten. Det finnes mange forskjellige typer litteratur som kan belyse en problemstilling. 

Det er vanlig å skille mellom akademiske sjangre, som lærebøker, kommentarutgaver, juridiske artikler og doktorgradsavhandlinger, og ikke-akademiske sjangre, som populærvitenskaplige bøker, avisartikler og kronikker.

Generelle baser

I disse basene finner du litteratur om de fleste rettsområder og rettsysstemer, inkludert norsk rett, utenlandsk rett (som for eksempel svensk, dansk og britisk rett), samt internasjonal rett som EU/EØS-rett, menneskerettigheter og folkerett. 

 • Oria er søkesystemet til Universitetet i Oslo. Her kan du søke etter bøker, tidsskrifter og andre trykte ressurser i våre trykte samlinger, samt etter e-bøker, artikler og andre elektroniske ressurser i våre digitale samlinger.
  • Du kan også søke i de trykte samlingene til over hundre andre norsk fag- og forskningsbibliotek. Dersom boka du trenger er tilgjengelig hos et annet bibliotek, kan vi låne den inn for deg. 
  • Ikke alle våre e-bøker er søkbare via Oria! Se vår oversikt over juridiske e-bøker i andre databaser og bokpakker som av forskjellige grunner ikke er søkbare via Oria.  
 • DUO er vitenarkivet til Universitetet i Oslo. Her kan du blant annet finne doktorgradsavhandlinger som er skrevet av ansatte ved UiO og masteroppgaver som er sensurert ved UiO. Du kan også søke i DUO fra Oria.
 • Google Scholar er Googles søkemotor for vitenskapelige arbeider. Her kan du finne fagbøker, vitenskaplige artikler, doktorgradsavhandlinger, sammendrag og rapporter fra en rekke forskningsområder, også fra databaser universitetet abonnerer på. Vær oppmerksom på at referansene ofte er ufullstendige og feilaktige. Klikk på lenken "FullText@UiO" for tilgang til fulltekst eller bestilling av lån/kopi. 

Norske baser

I disse basene finner du hovedsaklig norsk litteratur om norske rettsforhold. 

 • Rettsdata er Gyldendal forlags juridiske database. Rettsdata er bygget opp rundt Norsk Lovkommentar, som er et online juridisk kommentarverk hvor alle norske lover er kommentert av juridiske forfattere. Her finner du også e-bok-utgaver av trykte lovkommentarer og andre fagbøker gitt ut av Gyldendal.
 • Idunn er en nordisk database for akademiske tidsskrifter. Her finner du utvalgte årganger av flere norske juridiske tidsskrifter, deriblant Jussens Venner, Lov og Rett, og Tidsskrift for rettsvitenskap.

 • Lovdata Pro er en norsk rettskildebase. I tillegg til det store utvalget med norske rettskilder og det mindre utvalget med internasjonale rettskilder, har basen rundt 8000 juridiske artikler. Artiklene har tidligere vært publisert i ulike juridiske tidsskrift og fagbøker.

 • Juridika (tidligere Kommentarutgaver.no) er Universitetsforlagets juridiske database. UiO har kun tilgang på basens lovkommentarer og tidsskrifter.

 • Arbeidsrett.no er et norsk nettbasert kommentarverk for arbeidsrett. Her finner du kommentarer til blant annet arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, allmenngjøringsloven og lønnsnemndloven.

 • Atekst (Retriever) er et norsk mediearkiv for norske riks-, region- og lokalaviser, samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter.  Arkivet inneholder også svenske og danske papiraviser. Studenter og ansatte ved UiO kan få tilgang på basen, men må skrive en søknad. 

 • Nasjonalbibliotekets avisarkiv er et godt alternativ til Atekst.

 • Jusleksikon (Ordnett.no) er et norsk leksikon for jus. Her kan du finne oppslag på 5300 sentrale begreper innen jus.

Utenlandske baser

I disse basene finner du hovedsaklig litteratur om andre lands rettsforhold på deres respektive språk.

 • Juno (tidligere Karnov Sverige) er en svensk juridisk database. I tillegg til svenske rettskilder som lover, forarbeider og rettspraksis, har basen svensk juridisk litteratur, som lovkommentarer, juridiske artikler og nyhetssaker. UiO har ikke tilgang på basens e-bøker. 
 • Karnov Danmark er en dansk juridisk database. I tillegg til svenske rettskilder som lover, forarbeider og rettspraksis, har basen dansk juridisk litteratur, som lovkommentarer, juridiske artikler og annet.
 • HeinOnline en amerikansk base om amerikansk, kanadisk og britisk rett, samt internasjonal rett. I tillegg til nasjonale rettskilder som lovgivning ("statutes" og "code") og rettspraksis ("case law"), har basen en rekke tidsskrifter ("journals") og serier ("periodicals")) - deriblant det norske sjørettstidsskriftet Marius.
 • WestLaw Classic er en amerikansk base om amerikansk, kanadisk og britisk rett. I tillegg til nasjonale rettskilder som lovgivning og rettspraksis, har basen et stort utvalg tidsskrifter ("journals") og serier ("periodicals"), et mindre utvalg fagbøker ("treatises").
 • WestLaw UK er en britisk base om britisk rett og EU-rett. I tillegg til nasjonale rettskilder som lovgivning og rettspraksis, har basen et stort utvalg tidsskrifter ("journals") og et lite utvalg fagbøker ("WestLaw Books")
 • GlobaLex er et amerikansk nettsted om blant annet studiet av andre lands rettssystemer ( "Foreign Law Reseach"). Nettstedet har oppdaterte artikler om rettssystemet til over hundre land. I de fleste artiklene får du tips om hvor du kan lete for å finne det aktuelle landets rettskilder og juridiske litteratur.

Baser om internasjonale rettsforhold

I disse basene finner du hovedsaklig litteratur om internasjonale forhold, som folkerett, EU/EØS-rett og internasjonale menneskerettigheter. 

Databaser som ikke er søkbare i Oria.

 • i-law.com er en database innen sjørett og tvisteløsning. Inneholder blant annet Lloyds Law reports og  Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, i tillegg til en rekke løsblad og e-bøker. (Trykk login øverst på siden og skriv inn e-postadresse for å få tilgang)
 • Kluwer Arbitration er en database med e-bøker innen internasjonal voldgift. 
 • Kluwer Competition Law er en database med e-bøker innen internasjonal og nasjonal konkurranserett.
 • Kluwer IP Law er en database med e-bøker innen internasjonal immateriellrett. 
 • Oxford Scholarly Authorities on International Law er en bokpakke fra Oxford med rundt 180 titler innenfor ulike områder av internasjonal rett.

For flere databaser og bokpakker som ikke er søkbare i Oria, se vår oversikt over juridiske e-bøker i andre databaser og bokpakker.

Se også:

 

Veiledninger

Så vår artikkel "Søke etter litteratur til en rettslig problemstilling" for en enkel innføring i juridisk litterattursøk. 

 

Publisert 9. jan. 2018 21:06 - Sist endret 28. sep. 2021 09:43