Norske rettskilder

Her er en oversikt over hvor du finner norske primærkilder som lover, forskrifter, forarbeider og rettspraksis i trykt og digital utgave. Oversikten er ikke uttømmende.

Lover

Lover er nedskrevne rettsregler som er vedtatt av Stortinget i samsvar med lovgivningsprosessen i Grunnloven §§ 76-79. Stortinget kan vedta en helt ny lov eller en endringslov som gjør endringer i en eksisterende lov.

Trykte kilder:

 • Gjeldende lover i konsolidert form finnes i siste årgang av den trykte serien Norges Lover (1926-).
   
 • Alle kunngjorte lovvedtak finnes i den trykte serien Norsk Lovtidend avd I (1877-). 

Digitale kilder:

Forskrifter

Forskrifter er nedskrevne rettsregler som er vedtatt av regjeringen eller forvaltningen med hjemmel i lov.

Trykte kilder:

Digitale kilder:

Forarbeider

Forarbeider er dokumenter som er blitt til i arbeidet med en lov og som senere kan brukes til å tolke loven.

Offentlige utredninger utredninger om et saksområde som er skrevet av et utvalg utnevnt av Regjeringen eller Stortinget.

Siden 1971 har alle offentlige utredninger blitt publisert i serien Norges offentlige utredninger (NOU). Mellom 1935 og 1971 ble alle offentlige utredninger, den gang kalt "innstillinger" eller betenkninger", publisert i serien Innstillinger og betenkninger. Før 1935 ble de publisert som enkeltstående utgivelser.

Proposisjoner er begrunnede lovforslag fra Regjeringen, jf. Grunnloven § 76 første ledd. Før stortingsvalget i 2009 ble proposisjoner kalt for Odelstingsproprosjoner (Ot. prp.). Etter stortingsvalget i 2009 bli de kalt Proposisjon til Stortinget (lovvedtak) (Prop. L.).

Representantforslag er lovforslag fra representanter på Stortinget, jf. Grunnloven § 76 første ledd. Grunnlovsforslag inngår i Stortingets dokumentserie «Dokument 8».

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget. Alle lovforslag, enten det er en proposisjon fra regjeringen eller et representantforslag, blir gjennomgått av en fagkomite på Stortinget.

Grunnlovsforslag er Stortingets forslag til endringer av Grunnloven, jf. Grunnloven § 121. Grunnlovsforslag inngår i Stortingets dokumentserie «Dokument 12».

Grunnlovsforslag ble publisert i den trykte serien Stortingsforhandlinger (1814-2007), som i dag er tilgjengelig i databasene Stortingsforhandlingene 1814-2005 (Stortinget.no) og Statsmaktene (nb.no).

Grunnlovsforslag fra og med sesjonen 1999-2000 finnes på Stortinget.no (Grunnlovsforslag).

Utvalgte grunnlovsforslag finnes i Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata.

Rettspraksis

Rettspraksis er en samlebetegnelse på avgjørelser fra domstolene.

Trykte kilder:

 • Rettspraksis fra Høyesterett finnes i den trykte serien Norsk Retstidende (1836-2015). Fra 2016 blir Norsk Retstidende kun publisert som e-tidsskrift i Lovdata Pro.
   
 • Utvalgt rettspraksis fra tingrettene og lagmannsrettene finnes i den trykte serien Rettens Gang (1933-2013). Fra 2014 blir utvalgte saker fra tingrettene og lagmannsrettene merket som «flaggsaker» i Lovdata.
   
 • Utvalgt rettspraksis om immateriell rett publiseres i den trykte serien NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd (1949-). 
   
 • Utvalgt rettspraksis om skatterett publiseres i den trykte serien Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker (forkortet Utvalget (Utv.)) (1918-) .

Elektroniske kilder:

Annen offentlig praksis

Annen offentlig praksis er en betegnelse på praksis fra forvaltningen. Det kan for eksempel være rundskriv, uttalelser og enkeltvedtak.

Elektroniske kilder:

 • Et utvalg rundskriv og uttalelser fra en del departementer og andre offentlige organer finnes i Lovdata Pro.
   
 • Et utvalg enkeltvedtak og avgjørelser fra en del nemder og utvalg finnes i Lovdata Pro.
   
 • Mange forvaltingsorgan publiserer praksis på sine nettsider.

Veiledninger

Juridisk bibliotek har også laget en veiledningsvideo om hvordan man finner frem til forarbeider:

 

Publisert 9. jan. 2018 20:58 - Sist endret 15. feb. 2019 09:58