Norske rettskilder

Her er en oversikt over hvor du finner norske primærkilder som lover, forskrifter, forarbeider og rettspraksis i trykt og digital utgave. Oversikten er ikke uttømmende.

Lover

Lover er nedskrevne rettsregler som er vedtatt av Stortinget i samsvar med lovgivningsprosessen i Grunnloven §§ 76-79. Stortinget kan vedta en helt ny lov eller en endringslov som gjør endringer i en eksisterende lov.

Trykte kilder:

 • Gjeldende lover i konsolidert form finnes i siste årgang av den trykte serien Norges Lover (1926-).
   
 • Alle kunngjorte lovvedtak finnes i den trykte serien Norsk Lovtidend avd I (1877-). 

Digitale kilder:

Forskrifter

Forskrifter er nedskrevne rettsregler som er vedtatt av regjeringen eller forvaltningen med hjemmel i lov.

Trykte kilder:

Digitale kilder:

Forarbeider

Forarbeider er dokumenter som er blitt til i arbeidet med en lov og som senere kan brukes til å tolke loven.

Trykte kilder:

Digitale kilder:

Rettspraksis

Rettspraksis er en samlebetegnelse på avgjørelser fra domstolene.

Trykte kilder:

 • Rettspraksis fra Høyesterett finnes i den trykte serien Norsk Retstidende (1836-2015). Fra 2016 blir Norsk Retstidende kun publisert som e-tidsskrift i Lovdata Pro.
   
 • Utvalgt rettspraksis fra tingrettene og lagmannsrettene finnes i den trykte serien Rettens Gang (1933-2013). Fra 2014 blir utvalgte saker fra tingrettene og lagmannsrettene merket som «flaggsaker» i Lovdata.
   
 • Utvalgt rettspraksis om immateriell rett publiseres i den trykte serien NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd (1949-). 
   
 • Utvalgt rettspraksis om skatterett publiseres i den trykte serien Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker (forkortet Utvalget (Utv.)) (1918-) .

Elektroniske kilder:

Annen offentlig praksis

Annen offentlig praksis er en betegnelse på praksis fra forvaltningen. Det kan for eksempel være rundskriv, uttalelser og enkeltvedtak.

Elektroniske kilder:

 • Et utvalg rundskriv og uttalelser fra en del departementer og andre offentlige organer finnes i Lovdata Pro.
   
 • Et utvalg enkeltvedtak og avgjørelser fra en del nemder og utvalg finnes i Lovdata Pro.
   
 • Mange forvaltingsorgan publiserer praksis på sine nettsider.

Veiledninger

Juridisk bibliotek har også laget en veiledningsvideo om hvordan man finner frem til forarbeider:

 

Publisert 9. jan. 2018 20:58 - Sist endret 14. aug. 2018 09:47