Utenlandske rettskilder

Her finner du informasjon om hvor du finner rettskilder fra andre lands rettssystemer, særlig Danmark, Sverige, Storbritannia og USA.

Danmark

Lover

I Danmark blir lover vedtatt av Folketinget. Både medlemmer av regjeringen og de innvalgte på Folketinget kan fremme lovforslag. Vedtatte lover og endringslover kunngjøres i Lovtidende (1871-).

Forarbeider

Sentrale forarbeider i dansk lovgivning er kommissionsbetænkninger (tilsvarende norske offentlige utredninger), lovforslag (tilsvarende norske lovproposisjoner), private lovforslag (tislvarende norske representantforslag) og udvalgsbetænkninger (tilsvarende norske komiteinnstillinger).

 • Karnov Danmark inneholder utvalgte kommissionsbetænkninger, lovforslag og udvalgsbetænkninger,.
 • Foxylex inneholder utvalgte (kommissions-)betænkninger.
 • For en kortfattet innføring i danske forarbeider, se Jørn W. Ruuds "Danske forarbeider", publisert av Bibliotek for juridiske fag ved Universitetsbiblioteket i Bergen (sist oppdatert i 2010).

Rettspraksis

Danmarks domstoler er delt inn i tre ordinære instanser: 24 byretter, to landsretter (Østre Landsret og Vestre Landsret) og Højesteret. I tillegg er det egne særdomstoler, som Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten.

Vesentlige avgjørelser fra dansk Høyesterett samt utvalgte avgjørelser fra landsrettene og Sø- og Handelsretten publiseres i tidsskriftet Ugeskrift for Retsvæsen, UfR (1867-).

 • Karnov Danmark inneholder utvalgte avgjørelser fra dansk Høyesterett, Landsretterne, Sø- og Handelsretten, og Byretterne.
 • Foxylex inneholder utvalgte avgjørelser fra dansk Høyesterett, Landsretterne, Sø- og Handelsretten, og Byretterne.

Juridisk litteratur

 • Karnov Danmark inneholder en del juridisk litteratur. Her finner du kommentar-noter til de enkelte danske lover og lovbestemmelser, utvalgte årganger av juridiske tidsskrifter, og utvalgte lovkommentarer.
 • Bibliotek.dk er en samkatalog for danske offentlige bibliotek. Her kan du søke etter fagbøker, tidsskrifter, artikler, m.m.

Sverige

Lover

I Sverige blir lover vedtatt av Riksdagen. Både medlemmer av regjeringen og de innvalgte til Riksdagen kan fremme lovforslag. Vedtatte lover og endringslover kunngjøres i tidsskriftet Svensk författningssamling, SFS (1825-).

Forarbeider

Sentrale forarbeider i Sverige er Statens offentliga utredningar (SOU) (tilsvarende norske offentlige utredninger), propositionar (tilsvarende norske proposisjoner), motioner (tilsvarende norske representantforslag), og betänkande (tilsvarende norske komiteinnstillinger).

 • Karnov Sverige inneholder utvalgte SOU-er, propositionar, motioner, og betänkande.
 • Rättsdokument (Regjeringskansliet) er den svenske regjeringens dokumentarkiv. Her kan du søke etter SOU-er, propositionar, motioner, betänkande og lignende dokumenter fra 2000 og utover.
 • Digitaliserade SOU:er (Kungliga Bibliotek) inneholder digitaliserte utgaver av alle SOU-er som ble publisert mellom 1922 til og med 1999.
 • For en kortfattet innføring i svenske forarbeider, se Jørn W. Ruuds "Svenske forarbeider", publisert av Bibliotek for juridiske fag ved Universitetsbiblioteket i Bergen (sist oppdatert i 2009).

Rettspraksis

Domstolene i Sverige består av tre typer domstoler: de alminnelige domstolene, som består av 48 tingsrätter, seks hovrätter, og Högsta domstolen, de almänna forvaltningsdomstolarna, det vil si förvaltningsrätt, kammarrätt og Högsta forvaltningsdomstolen, og enkelte specialdomstolar, som f.eks. mark- och miljödomstolen, arbetsdomstolen og hyresnämnder.

Vesentlige avgjørelser fra Högsta domstolen publiseres i tidsskriftet Nytt juridiskt arkiv, NJA (1874-).

 • Karnov Sverige inneholder utvalgte avgjørelser fra svenske domstoler.

Juridisk litteratur

 • Karnov Sverige inneholder en del juridisk litteratur. Her finner du kommentar-noter til de enkelte svenske lover og lovbestemmelser, utvalgte årganger av juridiske tidsskrifter, og utvalgte lovkommentarer.
 • LIbris.kb.se en samkatalog for svenske offentlige bibliotek. Her kan du søke etter fagbøker, tidsskrifter, artikler, m.m.

Storbritannia

Storbritannia er en union av fire land på de britiske øyer: England, Wales, Skottland og Nord-Irland. 

For en kortfattet innføring i det britiske rettssystemet, se Sarah Carther og Hester Smiths artikkel "A Guide to the UK Legal System" (sist oppdatert 2015), som ligger tilgjengelig på GlobaLex .

Lover ("statute law")

Det britiske parlamentet gir lover ("acts of Parliament") som gjelder for hele Storbritannia og England. I tillegg har Skottland, Wales og Nord-Irland egne parlamenter som gir lover og forskrifter som gjelder for dem, men kun innenfor de områder som ikke er reservert det britiske parlamentet. 

 • Legislation.gov.uk er den offisielle britiske databasen for lovgivning. Her finner du for felles lover og forskrifter for hele Storbritannia, samt regionale lover og forskrifter for England, Wales, Skottland, Nord-Irland, Irland, m.m.
 • BAILII inneholder lover og forskrifter fra Storbritannia, England og Wales, Skottland, Nord-Irland, Irland, m.m.
 • WestLaw UK inneholder lover og forskrifter fra Storbritannia, England og Wales, Skottland, Nord-Irland, Irland, m.m.

Forarbeider

Britiske lovforslag kalles "bills" og kan gjennomgå flere runder i underhuset og overhuset før de eventuelt blir vedtatt. Hvis en "bill" blir vedtatt av parlamentet skifter den status til "act of Parliament".

Forarbeider har lav rettskildemessig betydning i Storbritannia.

Rettspraksis ("case law")

Det britiske rettsvesen er delt i tre: England og Wales har felles domstoler, mens Skottland og Nord-Irland har egne domstoler. Rettspraksis av juridisk betydning ("case law") blir publisert i egne tidsskrifter ("law reports").

English Reports (1220-1873) er en samling av eldre rettspraksis ("case law") fra engelske domstoler. 

The Law Reports (1865-) er en samling av rettspraksis ("case Law") fra engelske domstoler. Serien er delt inn i fire under-serier etter område: Appeal Cases, Chancery Divison, Queens Bench, og Family Division. The Law Reports er den mest autorative kilden til britisk rettspraksis ("case law") og bør siteres der det er mulig.

 • BAILII inneholder et stort utvalg rettspraksis ("case law") fra Storbritannia, England og Wales, Skottland, Nord-Irland, Irland, m.m.
 • CommonLII inneholder all rettspraksis ("case law") publisert i English Reports (1220-1873).
 • WestLaw UK inneholder rettspraksis ("case law") publisert i The Law Reports (1865-) og flere andre spesialiserte "law reports".

Praksis fra regjeringen og forvaltningen

Den britiske regjeringen har den utøvende makten i Storbritannia. Regjeringen kan gi forskrifter ("secondary legislation").

 • Publications (Gov.uk) inneholder ulike former for praksis fra den britiske regjeringen, slik som beslutninger ("decisions"), rapporter ("reports"), og så videre.  

Juridisk litteratur

 • Westlaw inneholder et bredt utvalg rettsvitenskapelige artikler publisert i britiske juridiske tidsskrifter.
   
 • HeinOnline inneholder et bredt utvalg rettsvitenskapelige artikler publisert i britiske juridiske tidsskrifter.

USA

 • Westlaw
  Inneholder primærkilder (som rettspraksis, lovgivning, og forskrifter) og sekundærkilder (som artikler i juridiske tidsskrifter) fra blant annet USA og Storbritannia.
   
 • HeinOnline
  Inneholder primærkilder (som rettspraksis, lovgivning, og forskrifter) og sekundærkilder (som artikler i juridiske tidsskrifter) fra blant annet USA og Storbritannia, samt internasjonale kilder.

Andre land

 

Publisert 9. jan. 2018 16:24 - Sist endret 5. mars 2021 11:00