Guide til internasjonale rettskilder

Denne guiden veileder deg til å finne internasjonale rettskilder.

Om guiden

Guiden tar utgangspunkt i statuttene til den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

I henhold til artikkel 38 1. ledd litra a til c, skal domstolen primært legge følgende kilder til grunn:

  • Internasjonale konvensjoner som etablerer regler anerkjent av statene.
  • Internasjonal sedvane, statspraksis som oppfattes som gjeldende rett.
  • Alminnelige rettsprinsipper

I henhold til litra d kan de subsidiært legge vekt på:

  • rettspraksis
  • juridisk teori

Når du skal løse folkerettslige problemstillinger må du undersøke om det foreligger en kilde som regulerer forholdet og om denne får anvendelse. Fremgangsmåten varierer fra kilde til kilde. Momentene du må undersøke for hver enkelt kilde finner du i de respektive boksene under.

Traktater

Wien-konvensjonen om traktatretten regulerer traktatretten og anses som uttrykk for folkerettslig sedvane.

Når du skal løse en folkerettslig problemstilling med utgangspunkt i traktater, må du:

  1. Fastslå om det finnes et internasjonalt instrument som regulerer forholdet
  2. Finne en autentisk versjon av instrumentet i en autoritativ kilde
  3. Fastslå om instrumentet kommer til anvendelse.

Forarbeider til traktater

Forarbeider til traktater har ikke samme vekt som forarbeider til norske lover.

I henhold til Wienkonvensjonens artikkel 32 kan man unntaksvis legge vekt på forarbeider for å fastslå innholdet i traktaten.

 

Internasjonal sedvane - nasjonalt nivå

For å finne bevis for statspraksis i et enkelt land bør du undersøke:

  • Protokoller m.v. ang. relasjoner til andre stater, samt diplomatisk praksis
  • Statens lovgivning relatert til dens internasjonale forpliktelser

Internasjonal sedvane - internasjonale organisasjoner

Vedtak og uttalelser fra organer i internasjonale organisasjoner kan danne grunnlag for statspraksis.

Du må undersøke om det finnes praksis fra organer som FNs sikkerhetsråd, FNs generalforsamling, menneskerettighetsorganer m.v.

Internasjonal rettspraksis

Rettspraksis er en subsidiær rettskilde når ICJ behandler en sak. Det følger av ICJ statuttene art. 59 at det kun er partene som er bundet av avgjørelsen i en enkelt sak og at avgjørelsen ikke skal anses om et bindende prejudikat. Når det er sagt, så henviser domstolen til egne og tidvis andre domstolers avgjørelser.

 

Finne nasjonal rettspraksis

Du bør også undersøke om det foreligger rettspraksis på nasjonalt nivå  som tar for seg statens folkerettslige forpliktelser.

Folkerettslig teori

Folkerettslig teori kan komme til uttrykk i juridisk litteratur som avhandlinger, monografier og artikler. Men den kan også komme til uttrykk i utredninger og lignende fra ulike ekspertorganer og komiteer.

 

Forslag til videre lesing

The Oxford Handbook of the Sources of International Law
Red. Jean d'Aspremont og Samantha Besson

Sources of International Law
av Rüdiger Wolfrum