Finne rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen

– En veiledning i hvordan du finner rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen

Velg om du vil ha veiledning i å finne:

Rettspraksis fra EU-domstolen

Hvilken database

Rettspraksis fra EU-domstolen finnes i EUR-Lex, Lovdata Pro og i Curia.

Hvordan søke

I engelsk versjon: Trykk på lenken [Advanced search] som befinner seg like nedenfor knappen for hurtigsøk. I feltet [Collection] velg [Case-law] fra nedtrekksmenyen. 

Ved søk på partsnavn: I feltet [Text search] skriv inn navnet til parten, og huk av for resultater kun for [In title]. Trykk på [Search]. I venstremenyen til trefflisten, under [By type of act], trykk på [Judgment]. 

Ved søk på nummer: I feltet [Document reference] skriv inn rettsavgjørelsens år (xxxx) og nummer. Huk av for [Judgment], og trykk på [Search]. 

Ved fritektsøk: I feltet [Text search] skriv inn søkeord, og avhuk [In title] eller [In text] for kun å gjøre søk i henholdsvis tittel eller i teksten, og trykk på [Search]. Filtrene i venstremenyen til trefflisten kan brukes for å avgrense søkeresultatene. Merk at hvilken språkversjon av EUR-Lex du bruker har betydning for hvilke søkeord du kan bruke, dvs. at i engelsk versjon må engelske søkeord benyttes. Det er ikke mulig å gjøre søk i EUR-Lex med norske søkeord, men ved å bruke EUR-Lex i dansk versjon kan danske søkeord benyttes. 

Velg [Avansert søk] fra menyen.

Ved søk etter dansk tekstversjon: Trykk på plusstegnet ved siden av [Internasjonalt], deretter trykk på plusstegnet ved siden av [EU], og så trykk på plusstegnet ved siden [EUR-Lex dansk], for så å huke av for [EU-domstolen: Avgjørelser (dansk) (DLX6)]. Ved fritektsøk benyttt feltet [Topic]. Ved søk på partsnavn benytt feltet [Parties]. Ved søk med avgjørelsens nummer benytt feltet [Case no.], og utfør søket i formatet C-nummer/år (eksempel: C-28/19).

Ved søk etter engelsk tekstversjon: Trykk på plusstegnet ved siden av [Internasjonalt], deretter trykk på plusstegnet ved siden av [EU], og så trykk på plusstegnet ved siden [EUR-Lex engelsk], for så å huke av for [EU-domstolen: Case law (engelsk) (CLX6)]. Ved fritektsøk benyttt feltet [Topic]. Ved søk på partsnavn benytt feltet [Parties]. Ved søk med avgjørelsens nummer benytt feltet [Case no.], og utfør søket i formatet C-nummer/år (eksempel: C-28/19).

I engelsk versjon: Fra menyen velg [Case law] for å velge [Search form] i nedtrekksmenyen. Om du vil undersøke pågående saker som ikke er avgjort ennå, utfør søket ved å huke av for [Cases pending] i feltet for [Case status]. 

Rettspraksis fra EFTA-domstolen

Hvilken database

Rettspraksis fra EFTA-domstolen finnes i EFTA-domstolens database over saker og i Lovdata Pro. 

Hvordan søke

Velg [Avansert søk] fra menyen.

Trykk på plusstegnet ved siden av [Internasjonalt], deretter trykk på plusstegnet ved siden av [EØS], for så å huke av for [EFTA-domstolen (NLX6)]. Ved fritektsøk benyttt feltet [Emne]. I denne deldatabasen av Lovdata Pro søkes det inn i rettspraksis fra EFTA-domstolen på både norsk og engelsk slik at enten norske eller engelske søkeord kan benyttes i fritektsøket. Ved søk på partsnavn benytt feltet [Parter]. Ved søk med rettsavgjørelsens nummer benytt feltet [Nummer].

For oversikt over ikke-avgjorte saker, se oversikten [Pending cases]. For kronologisk oversikt over avsagte saker, se oversikten [Decided cases]. 

 

Om rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen

Bruk veiledningen ovenfor for å finne relevant rettspraksis fra EU-domstolen eller EFTA-domstolen. Rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen er rettskilder i EU- og EØS-retten. Kompetansen til EU-domstolen og EFTA-domstolen har klare likhetstrekk. En forskjell går mellom hvilke stater som har gitt de to domstolene kompetanse til å avgjøre sakstypene.

Mer om rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen

De viktigste sakstypene EU-domstolen er gitt kompetanse til å behandle av EUs medlemsstater er traktatbruddsøksmål (TFEU art. 258), ugyldighetssøksmål (TFEU art. 263) og prejudisielle avgjørelser (TFEU art. 267). 

De viktigste sakstypene EFTA-domstolen er gitt kompetanse til å behandle av EFTA-statene (Norge, Island og Liechtenstein) er traktatbruddsøksmål (ODA art. 31), ugyldighetssøksmål (ODA art. 36) og rådgivende uttalelser (ODA art. 34).

Rettskildemessig er prejudisielle avgjørelser fra EU-domstolen og rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen sentrale. I slike avgjørelser gir de respektive domstolene uttalelser om hvordan aktuell rett skal tolkes. Aktuell rett kan eksempelvis være en bestemmelse i en forordning.

Som nevnt har kompetansen til EU-domstolen og EFTA-domstolen klare likhetstrekk, samtidig som det er forskjeller i domstolenes kompetanse. En annen forskjell kan trekkes ved den formelle betydningen av avgjørelser fra de to domstolene i saker som er bakgrunnen for at den nasjonale domstolen ber om en avgjørelse på hvordan EU-retten skal tolkes. EU-domstolens prejudisielle avgjørelser er bindende for nasjonale domstoler i EUs medlemsstater, mens EFTA-domstolens rådgivende uttalelser ikke er bindende for den nasjonale domstolen i EFTA-staten.

 

Gå til Guiden for EU- og EØS-rett

Publisert 13. aug. 2020 16:07 - Sist endret 13. aug. 2020 16:07