Rettshistoriske kilder - med vekt på 1814

Samlingen av eldre juridisk litteratur ved Juridisk bibliotek er den mest omfattende i sitt slag i Norge. Andre store samlinger finnes i bl.a. Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet, Gunnerusbiblioteket og Stortingsarkivet.

Rettshistoriske samlinger ved Juridisk bibliotek

Den eldste samlingen springer ut av UBOs opprinnelige boksamling som ble etablert  i årene 1811-1814. Den er hele tiden blitt komplettert med eldre rettskilder samtidig som samlingen med rettshistorisk forskningslitteratur videreutvikles.

Les mer:
Om Samlingene | Søk i samlingene | Registreringsprosjektet

Les mer om Rettshistorisk samling:
På rett hylle i 50 år | Kunnskap - Samlinger - Mennesker

Nettsteder om Grunnloven 1814

Skannet arkivmateriale

Eldre norske rettskilder - oversikter

Kjersti Selberg: Eldre norske rettskilder : en oversikt.
   3. utg. Juridisk bibliotek, UBO. 2013.
   DUO | pdf

Norge i 1814 : bibliografi - Nasjonalbiblioteket / Stortingsarkivet / Eidsvoll 1814

Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve, som fra Aar 1670 til 1775 Aars Udgang ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge : forsynet med et alphabetisk Register / ved Jacob Henric Schou
 

Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende / af    H. Stampe. - Kiøbenhavn, 1793-1807 (Gyldendal). - 6 b.
Direkte lenke her til Bind 1Bind 2,  Bind 3,  Bind 4,  Bind 5 og Bind 6 (med register)

Digitaliserte spesialsamlinger

-  som inneholder juridisk litteratur: