English version of this page

Fagside for fagdidaktikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Nini Ebeltoft

Fagansvarlig for pedagogikk og fagdidaktikk
HumSam-biblioteket

Søk i fagdatabaser

ERIC  The Education Resources Information Center (ERIC) er en internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk. Basen omfatter artikler, bøker, konferanse-papers, rapporter, doktoravhandlinger, med mer.

 

Ny: Education Research Complete Internasjonal database drevet av EBSCO med emner som inkluderer samtlige utdanningsnivåer og de fleste pedagogiske forskningsfelt.

 

PsycINFO Internasjonal database med sammendrag, referanser og henvisninger for artikler i forskningstidsskrifter innen psykologi, psykiatri, atferdsvitenskap, kommunikasjon, medisin med mer. Inneholder referanse til ca. 2 400 tidsskrifter fra 1805 og fremover.

Web of science (ISI) Tverrfaglig internasjonal database. Emnesøk etter artikler og siteringssøk etter artikler. Rangerer tidsskrifter etter "impact factor" dvs hvor ofte hvert tidsskrift er sitert i løpet av en periode. Velg evt. 'Social Science'-delen av basen når du søker.

Sociological abstracts  Internasjonal database som  dekker litteratur i sosiologi med grenseområder, herunder pedagogikk. Databasen inneholder artikler, doktoravhandlinger m.m.

 

Scopus Stor internasjonal database drevet av Elsevier som gir sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers.

Idunn Norske og nordiske pedagogiske tidsskrifter i fulltekst, og open access-bøker.


Past Masters. Universitetsbiblioteket gir tilgang til databasen Past Masters som blant annet huser pedagogen og filosofen John Deweys samlede verker. Past Masters er en database med samlinger av berømte forfatternes (vitenskapelige) arbeider som også omfatter innføringer, redaksjonelle kommentarer og fotnoter til arbeidene.

 

Digitale oppslagsverk

Flere fagressurser

 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i DUO fra Det utdannings-vitenskapelige fakultet
 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i ODA, det digitale arkivet for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Portal for utdanningsforskning
 • Norske læreplaner i fulltekst  Utgitt av Utdanningsdirektoratet
 • NOU-er i fulltekst Norges offentlige utredninger (NOU-er) publisert av arbeidsgrupper nedsatt av regjering/departement.
 • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
 • NOVA - Velferdsforskningsinstituttet
 • Ungsinn - Elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse 
 • Apa 6th (Søkogskriv.no).
 • Libris Katalog over bøker og tidsskrifter ved universitets- og høyskolebiblioteker i Sverige (samt en del folkebibliotek).
 • HK1 Bibliotekets hovedkatalog over eldre utenlandsk litteratur fra før 1966 (scannet). Kan være aktuell da ikke alle bøker før 1966 finnes i Oria.
 • NSD Norsk senter for forskningsdata har ansvar for register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Statistikksiden til NSD inneholder blant annet utdanningsstatistikk, i tillegg til informasjon om forskningsetikk og personvern.
 • Library of Congress USAs nasjonalbibliotek og fagbibliotek.
 • WorldCat Katalog med referanser til bøker og annet materiale fra bibliotek verden over.
 • Atekst Norske aviser
 • Infomedia Danske aviser
 • Ordnett.no Språk- og ordboktjeneste som gir tilgang til digitale ordbøker. Nyttig for å finne synonymer/oversettelser til søkeord.

Boksøk

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Nyinnkjøpte pedagogikkbøker

Oversikt over nylig innkjøpte bøker ved HumSam-biblioteket (både nye og bestilte bøker fra studenter og ansatte ved UV-fakultetet)

Akademisk skrivesenter, UiO

Senteret ligger i HumSam-biblioteket og skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i studentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.
Bestill time.


Nettstedet Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid.
 


Nettsted med oversikt over ressurser for forskere

 


Nettstedet PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).