English version of this page

Fagside for fagdidaktikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i fagdatabaser

ERIC  The Education Resources Information Center (ERIC) er en internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk. Basen omfatter artikler, bøker, konferanse-papers, rapporter, doktoravhandlinger, med mer.

PsycINFO Internasjonal database med sammendrag, referanser og henvisninger for artikler i forskningstidsskrifter innen psykologi, psykiatri, atferdsvitenskap, kommunikasjon, medisin med mer. Inneholder referanse til ca. 2 400 tidsskrifter fra 1805 og fremover.

Web of science (ISI) Tverrfaglig internasjonal database. Emnesøk etter artikler og siteringssøk etter artikler. Rangerer tidsskrifter etter "impact factor" dvs hvor ofte hvert tidsskrift er sitert i løpet av en periode. Velg evt. 'Social Science'-delen av basen når du søker.
 

Past Masters. Universitetsbiblioteket gir tilgang til databasen Past Masters som blant annet huser pedagogen og filosofen John Deweys samlede verker. Past Masters er en database med samlinger av berømte forfatternes (vitenskapelige) arbeider som også omfatter innføringer, redaksjonelle kommentarer og fotnoter til arbeidene.

Sociological abstracts  Internasjonal database som  dekker litteratur i sosiologi med grenseområder, herunder pedagogikk. Databasen inneholder artikler, samlingsverk, doktoravhandlinger m.m.

Idunn Norske og nordiske pedagogiske tidsskrifter i fulltekst, og open access-bøker.

Norart Tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler. Basen viser lenker, ikke artikler i fulltekst.

 

Flere databaser

Scopus Stor internasjonal database med sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers (Elsevier)
Science Direct Stor, tverrfaglig fulltekstdatabase med artikler og bokkapitler. Inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier)
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) Internasjonal ProQuest-database med indeksert informasjon fra over 2.600 samfunnsvitenskapelige tidsskrifter og 6000 bøker (70% engelsktekstlige)
Medline Medisinsk database med et finmasket emneordsystem (MESH). Egner seg til søk på diagnoser og lidelser (helse/biomedisinsk forskning)
Google Scholar Søk i Google Scholar etter bestemte artikler og/eller forskere. Søker i fulltekst
Browzine Verktøy der en kan lage en tidsskrifthylle av elektroniske tidsskrifter. En stor andel av bibliotekets elektroniske tidsskrifter er tilgjengelige her
JSTOR Digitalt arkiv med både eldre fagtidsskrifter og nyere bøker og tidsskrifter (full-tekst søk av ca 2.000 tidsskrifter)
SAGE journals online
SAGE Research Methods For søk i bøker, ordbøker, leksikon og  tidsskrift-artikler, samt datasett for arbeid med forskningsprosjekter (inneholder ‘quantitative applications’)

Digitale oppslagsverk

Oxford Handbooks Online En omfattende samling håndbøker med forskningsoversikter fra ulike fagområder, inklusive pedagogikk
International Encyclopedia of Education Større oppslagsverk for pedagogikk, spesialpedagogikk, høyere utdanning, pedagogisk teknologi, lærerutdanning, utdanningsledelse, m.m
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences Fagspesifikt oppslagsverk med grundige innføringer der forfatterne er eksperter på sine felt og har kartlagt den sentrale litteraturen i oversiktsartikler
Encyclopedia Britannica 
Ebrary - E-bøker pedagogikk  Faglitteratur i fulltekst
Taylor & Francis Online Søk på emneord direkte fra forlaget
Wiley Online Library Søk på emneord direkte fra forlaget
Springer E-bøker pedagogikk  Sentral faglitteratur i fulltekst, vekt på Europa
World bank e-library Bøker og dokumenter fra verdensbanken i fulltekst
Flere elektroniske oppslagsverk   Leksika, håndbøker og referanseverk innen pedagogikk

Flere fagressurser

 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i DUO fra Det utdannings-vitenskapelige fakultet
 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i ODA, det digitale arkivet for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Portal for utdanningsforskning
 • Norske læreplaner i fulltekst  Utgitt av Utdanningsdirektoratet
 • NOU-er i fulltekst Norges offentlige utredninger (NOU-er) publisert av arbeidsgrupper nedsatt av regjering/departement.
 • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
 • NOVA - Velferdsforskningsinstituttet
 • Ungsinn - Elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse 
 • Apa 6th (Søkogskriv.no).
 • Libris Katalog over bøker og tidsskrifter ved universitets- og høyskolebiblioteker i Sverige (samt en del folkebibliotek).
 • HK1 Bibliotekets hovedkatalog over eldre utenlandsk litteratur fra før 1966 (scannet). Kan være aktuell da ikke alle bøker før 1966 finnes i Oria.
 • NSD Norsk senter for forskningsdata har ansvar for register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Statistikksiden til NSD inneholder blant annet utdanningsstatistikk, i tillegg til informasjon om forskningsetikk og personvern.
 • Library of Congress USAs nasjonalbibliotek og fagbibliotek.
 • WorldCat Katalog med referanser til bøker og annet materiale fra bibliotek verden over.
 • Atekst Norske aviser
 • Infomedia Danske aviser
 • Ordnett.no Språk- og ordboktjeneste som gir tilgang til digitale ordbøker. Nyttig for å finne synonymer/oversettelser til søkeord.

Boksøk

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Akademisk skrivesenter, UiO

Senteret ligger på UB der skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i studentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.
Bestill time.


Nettstedet Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid.
 


Nettsted med oversikt over ressurser for forskere

 


Nettstedet PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).

Nyinnkjøpte pedagogikkbøker

Oversikt over nylig innkjøpte bøker ved HumSam-biblioteket (både nye og bestilte bøker fra studenter og ansatte ved UV-fakultetet)

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?