Anbefalt litteratur - Samfunn og metode

Bøker som studentene anbefales å kjøpe

 

Bjørndal A. Tenke- og arbeidsmåter i medisinen: en innføring i den medisinske logikk. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. 286 s.

Bok

Denne boka dekker flere vesentlige læringsmål i samfunnsmedisin, og vil, sammen med de emner som det foreleses i og PBL-undervisningen utgjøre tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag med henblikk på eksamen.

 

Larsen Ø. Legestudent i hovedstaden: medisin på stadig nye måter. Oslo: Gyldendal akademisk; 2002. 144 s.

Bok

 

Magnus P, Bakketeig LS. Epidemiologi. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2013. 184 s.

Bok

 

Haavet OR. Ungdomsmedisin. Oslo: Universitetsforl.; 2005. 208 s.

Bok

Første halvdel av boka omhandler vesentlige trekk i den normale psykososiale og biologiske utvikling hos unge. Boka trekker fram ny kunnskap som viser at gener og erfaringer begge deler påvirker den biologiske utvikling av hjernen i ungdomsårene. Senere settes unges helse inn i et samfunnsmessig perspektiv, f.eks. i temaer som sextrender før og nå, sårbarhet, rus, og mestring. Siste del av boka gir bakkgrunnsstoff for forelesninger i 9. og 10. semester.

 

Lærebøker i medisinsk statistikk

Aalen OO, Frigessi A. Statistiske metoder i medisin og helsefag. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2018.

Bok

 

Bland M. An introduction to medical statistics. 4rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2015.

Bok                                      E-bok (3. utg)

 

Studentene anbefales å kjøpe enten Aalen eller Bland.

 

 

Bøker som studentene kan benytte som tillegg til læreboka

Hvis man ønsker tilleggslitteratur i statistikk, er følgende bøker gode:

Løvås GG. Statistikk for universiteter og høgskoler. 3. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2013.

Bok

Dette er en velskrevet og forståelig lærebok i generell statistikk. På norsk. Noe mer omfattende enn Aalen. Få medisinske eksempler.

 

Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall; 1991. XII, 611 s.

Bok

En god, men temmelig omfattende lærebok i medisinsk-statistiske metoder. Benyttes på forskerkurs i medisinsk statistikk.

 

 

Bøker som studentene anbefales å lese (deler av) i biblioteket

 

Bjørndal A, Flottorp S, Klovning A. Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2013. 194 s.

Bok

 

Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2008. 654 s.

Bok

 

Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. 3. utg. Oslo: Universitetsforl.; 2011. 238 s.

Bok

 

Nylenna M, Larsen Ø, Westin S. Medisin og helse i tidligere tider: artikkelsamling om medisinsk-historiske emner. Oslo: Den norske lægeforening; 2000. 104 s.

Bok

 

Høybråten D. Om folkehelsen: helseminister Dagfinn Høybråtens redegjørelse i Stortinget 10. mai 1999 : vedlegg: Faktarapport fra Statens institutt for folkehelse. [Oslo]: Sosial- og helsedepartementet; 1999. IX, 121 s.

Bok

 

På nett

Helseministerens redegjørelse
Folkehelserapporten 1999

 

Larsen Ø, Olsen BO. The Shaping of a profession: physicians in Norway, past and present. Canton, Mass.: Science History Publications; 1996. XIV, 617 s.

Bok

 

 

Sosial- og helsedepartementet Utjamningsmeldinga : om fordeling av inntekt og levekår i Noreg / Det kongelege sosial- og helsedepartementet. - [Oslo] : Departementet, 1999. - 275 s. - (St.meld ; nr 50 (1998-99))
Bok

Stortingsmeldingen i fulltekst:
http://odin.dep.no/sos/norsk/publ/stmeld/030005-040014/index-dok000-b-n-a.html

 

Thelle D. Innføring i epidemiologi. Oslo: Cappelen akademisk forl.; 1998. 167 s.

Bok

Solli HM. Økologisk helselære: en innføring for medisin- og helsefagstudenter. Oslo: Ad notam Gyldendal; 1996. 314 s.

Bok                                     E-bok

Publisert 7. mai 2009 13:24 - Sist endret 8. apr. 2019 13:16