Bibliografi

Bibliografien er nesten i sin helhet hentet fra Norsk forfatter-lexikon 1814-1880 : paa grundlag af J. E. Krafts og Chr. Langes "Norsk forfatter-lexikon 1814-1856" / samlet,[...] af J. B. Halvorsen. - Kristiania : Norske forlagsforening, 1885-1908. Kommentarer er hentet fra samme sted. Enkelte referanser er ennå ikke verifisert, artiklene det gjelder har en kommentar om det.


Untersuchungen über den Magnetismus der Erde. T. 1, Die mechanischen Erscheinungen des Magneten / von Christopher Hansteen ; übersetzt von P. Treschow Hanson. – Christiania, 1819. - XXX, 502, 148 s. [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Sphærisk Astronomie. - Christiania, [182?]. - 208 s., pl. (Uden Titel og ufuldendt). [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Begyndelsesgrunde af de mechaniske Videnskaber, udarbeidet til Brug ved Forelæsninger paa den norske Krigsskole, fornemmelig efter G. v. Vega. Christiania, 1824. 72 s. (Ufuldendt). [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Om Planeten Merkurs Gang foran Solens Skive og de to kometer af kort Periode, som i Aar ville indtræffe. - Christiania, 1832. - 8 s., 1 pl. [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Lærebog i Plangeometrie. Christiania, 1835. - XX, 280 s., IV fold. pl. (Anm. af B. Holmboe i Morgenbl. 1835, no. 339, jfr. 349, se ndfr. ; af C. Jürgensen i Maanedsskrift for Litteratur XV, s. 446-72). [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Belysning af Hr. Prof. Holmboes Anmeldelse af min Plangeometrie, Morgenbladet 5. Decbr. 1835, No. 339. Christiania, 1836. 34 s. (jfr. Holmboes “Erklæring” i Morgenbladet 1836, no. 5 og den fortsatte Polemikk mellem de to Forfattere i Den Constitutionelle 1836, no. 146, 167, 186, 203-6, 232 og 235.).

Lærebog i Mechaniken. Christiania, 1836-1838. - 2 b., pl. Bind 1: Faste Legemers Ligevægtslære [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket] Bind 2: Faste legemers Bevægelseslære [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket] (Bind 1 blev anm. i Den Constitutionelle 1837, no. 310 og 312, hvortil svar fra Hansteen i no. 338 fg.).

[Udkast til en ny Instrux for Skibsmaaling. Christiania, [183?]. Udarbeidet af H. som Medlem af den ved kgl. Res. af 20. Maj 1838 nedsatte Kommissjon, hvorom henvises til J.H. Vogts Optegnelser, s. 273].

De mutationibus quas subit momentum virgae magneticae partim ob temporis partim ob temperaturae mutationes. Cum. tab. lap. incis. Chrae. 1842. 43 s. (Univ.-Program m. Titel: Disquisitiones de mutationibus, quas patitur momentum acus magneticae.) [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Beschreibung und Lage der Universitäts-Sternwarte in Christiania von Chr. Hansteen und Carl Fearnley, auf Veranstaltung des academischen Collegiums herausgegeben von Christopher Hansteen. - [Christiania], 1849 (Christiania : P.T. Malling. - 88 s., pl. (Univ.-Progr. f d. erste Halbjahr 1849) [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Reise-erindringer. Christiania : Chr. Tønsbergs forlag, 1859. - XVIII, 387 s., pl. (1 fold.) : ill. [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket] (Bogens Omslagstittel ved Udgivelsen var ”Reise-Erindringer og Livsbilleder”. Om Bogens tilblivelse se Forordet, s. II. Efter denne første samlede Originaludgave blev Dele af Skriftet oversat til Svensk i Aftonbladet 1859; det hele Arbeide findes i svensk Oversættelse i [G. Thomée’s] ”Från land och haf” Årg. 3, Sthim. 1860.)

Resa i Sibirien. Stockholm : Axel Hellstens Förlag, 1861. - 170 s. : ill. (Böcker för folket ; 1) [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Reise-Erinnerungen aus Siberien. Deutsch von H. Sebald. - Leipzig : Lorck, 1854. - VIII, 215 s. (Hausbibliothek für Länder- und Völkerkunde ; Bd. 2) [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket] (En med en Indledning og nogle Tillæg af Forf. øget tysk Udgave af hans Skildringer i Norsk Folkekalender 1849-53. Brudstykker af denne tyske Udgave blev aftrykt i Ausgb. Allg. Zeit. 26, 27 og 29 Novbr,. hvorhos Værket blev indført for den franske Læseverden i en essayistisk Artikel om Reiseværker over Sibirien i Revue d. d. Mondes 1855, T. 3., s. 943-87 af Saint Réné Taillandier. Denne tyske Oversættelse blev uden Forf.s Vidende oversat til Svensk i ”Illustrerad Føljetong”, Bd. 2, Gøtebg. 1854, og senere udgivet i Bogform sammen med Oversættelser af P. Féval’s ”Daumi” ?? m.fl. (jfr. Linnstrøms Boklexikon 1. s. 349 og 413). Om andre svenske Oversættelseraf Værket se her ovfr.?? Det var en Tid Tale om to tyske Udgaver af dette Arbeide, hvoraf den ene skulde være bestemt for Rusland, da enkelte i Originalen omtalte Ting kunde tænkes at vække Mishag hos den russiske Regjering. Imidlertid blev det ved den ene. En ved Observatoriet i Pulkowa ansat svensk Astronom fortæller i et brev til H., at en Censor, som havde været paa Besøg i Pulkowa i Julen 1854 og seet Bogen der, ytrede sin Forundring over, at den var sluppet helskindet gjennem Censuren, da det var ham bekjendt, at Uddrag deraf, som havde forekommet i tyske Aviser, var blevet strøgne – ”utklippta eller utsudlade, såsom bruket är”. H. Geelmuyden i ”Naturen” 1884, No. 10).

Souvernirs d’un voyage en Sibérie.Traduits par Mme. Colban et revus par Sédillot et de la Roquette. Avec carte. Paris 1857. XV, 428 s. (En forøget Omarbejdelse av hans Rejseerindringer i Norsk Folkekalender. Anm. i Illustreret Nyhedsblad 1857; i Moniteur 1857, no. 117 af M. Hôte; i Journal des Débats s. A.; i The Athenaeum 20 Juli 1857). [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Resultate magnetischer, astronomischer und meteorologischer Beobachtungen auf einer Reise nach dem Östlichen Sibirien in den Jahren 1828-1830. Von Chr. Hansteen und Lieutenant Due. Christiania, 1863. X, 189 s., pl. [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Hjemmet og Vandringen, udg. af P. Chr. Asbjørnsen, 1847, s. 122-204: Ophold i Irkuzk og Reise til Ieniseisk i 1829. [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Norsk Folke-Kalender for …
1847, s. 11-20: Om Tidsregningen, med 4 Fig.
1848, s. 1-16: Almanakens Indhold. Festregningen.
1849, s. 1-20: At bestemme Klokkeslettet ved hjælp af Fixstjernerne uden Instrument, med Stjernekart. [i Anledning af denne Afhdlg. skrev C.U. Sundt et Digt til Hansteen i Christiania-Posten i 1848, No. 168].
1849, s. 59-71; 1850, s. 92-103; 1851, s. 62-89; 1852, s. 75-87; 1853, s. 77-96; 1854, s. 45-69; 1855, s. 56-104; 1856, s. 61-83: Reise-Ærindringer fra Sibirien m. Træsn. (jfr. ovfr.). 1850, s. 1-18: Planetsystemet, m. Kart.
1851, s. 1-19: Om Formørkelser i Almindelighed og den totale Solformørkelse 28. Juli 1851, m. 2 Fig.
1852, s. 1-17: Maanen, m. 3 Træsn.
1853, s. 1-7: Solen, m. 2 Træsn.
1854, s. 1-16: Solens Op- og Nedgang i Norge.
1855, s. 1-7: Melkeveien, m. Træsn.
1856, s. 1-7: At finde Solens Afstand fra Jorden og dens Størrelse, m. Træsn.
 

Magasin for Søvæsen

I, (Kristiania, 1839-40), s. 199 fg.: Indstilling om at sætte Marinens Øvelsestogter i Forbindelse med et Videnskabeligt Øiemed.

II, s. 275-83: Kart over Magnetnaalens Misvisning for hele Jordens Overflade.

Magasin for Naturvidenskaberne (i hvis Grundlæggelse han 1822 deltog (jfr. Hermoder VI. 254) og af hvis første 8 bind han var Medudgiver, har han, foruden en Mængde mindre Opsatser, Notiser, meteorologiske Dagbøger og Tabeller, skrevet:)

I. 1-46: Om Antallet og Beliggenheden af Jordens magnetiske Poler.
103-6: Bekræftelse af H.H. Maschmanns Iagttagelse af Jordmagnetismens Virkning paa Sølvets Udskillelse.
156-64: Iagttagelse af en dobbelt excentrisk Regnbue.
175-204: Opløsning af de Gaussiske Tabeller til Høidemåling ved Barometer efter Laplaces Formel.
239-50: Om Norges Geografiske Opmaaling.
274-320 og II. 72-117: Mathematisk Theori over de af Ørsted opdagede electromagnetiske Phænomener.
328-30 og II. 141-45: Om den Enckeske Comet m.m.

II. 161-204: Udkast til et paa Naturen grundet Maal- og Vægt-System for Norge.
266-88: Geographiske Bestemmelser i Norge.

III. 85-109: Bemærkninger til Scoresby om Gjenopdagelsen af Grønlands Østkyst.
185-206: Ang. N. Hertzbergs Afhandling om Veirligets Forudsigelse.
226-29: Tillæg til Abels Afhandling om Maanens Indflydelse paa Pendulens Bevægelser.
230-48: Beskrivelse over en almindelig Reduktionspasser.
249-60: Opløsning af en Opgave i den praktiske Geometri.
269-98: Foreløbige Resultater af Barometer-Iagttagelser i Christiania samt meteorologisk Dagbok for 4de Qvartal 1823 og 1ste Qvartal 1824.

IV . 107-36: Geografiske Bestemmelser af nogle Punkter i Christianias Omegn.
268-316, V. 1-74, VI. 282-301 og VII. 342 fg.: Magnetiske Intensitets-Iagttagelser, anstillede paa forskjellige Reiser i den Nordlige Del af Europa.

V. 203-12: Forsøg til et magnetisk Hældingskart efter Ross’s og Parrys Iagttagelser.
272-83: Bemærkninger ved J. G. Meydells Afhandling om Kanonernes fordelagtigste Længde (jfr. Borkensteins Betragtninger herover i VI. 74-88).
356-62: Om videnskabelige Reiser i Fædrelandet.

VI. 231-38: Prof. Hällströms Bemærkninger om Magnetnaale med flere Poler.
239-44: Arago om forskjellige Metallers Magnetismus, overs. med en Efterskrift.
309-318: Blandinger [sc. Capt. Sabines Pendel-Iagttagelser; Meteorologisk Iagttagelser; Vore reisende unge Lærde; Olie for Urmagere].

VII. 76-112: Isodynamiske Linier for den hele magnetiske Kraft.
112-21: Arago om Indflydelsen af endog fjerne Polarlys paa Magnetnaalen, overs. med Bemærkninger.
149-53: Anmærkninger til N. Hertzbergs S. 143 fg. trykte ”Meteorologisk Bemærkninger”.
163 fg.: Blandinger.
255-94 : H.C. Ørsteds Bidrag til at udfinde Loven for Legemernes Sammentrykning, med Bemærkninger.
312-16 og 324-33: Blandinger.

VIII. 45-59: Om Grebbrættets Inddeling paa musikalske Instrumenter.
141-59: Magnetiske Intensitets-Iagttagelser langs Sydamerikas Kyster af Capt. Ring, med Bemærkninger.
175-214: Bemærkninger over forskjellige Gjenstande, Skudtheorien vedkommende.
161-63: Længdeforskjellen mellem Christiania og Fredriksvern.
280-98: Geographiske Bestemmelser i Norge af forskjellige Iagttagere, beregnede.
299-313: Den magnetiske Intensitets Aftagelse paa forskjellige Steder i Europa.
314-22: Magnetiske Intensitets-Iagttagelser udefor Europa.
328-56: Blandinger.

IX. 34-126: Magnetiske Iagttagelser af Forskjellige, beregnede.
283-318: Magnetiske Iagttagelser i Sibirien af C. Due og Erman, beregnede.
XI. 1-17: Om Jordens magnetiske Intensitets-System.
263-68: Merkurs Gang foran Solens Skive
280 -300: Om det rette Aar og Dagen for Slaget ved Stiklestad.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne
II . 207-40: Periodisk Forandring i Jordens magnetiske Intensitet, som er afhængig av af Maanebanens Beliggenhed.
III. 1-84 og 270-90: Bidrag til Bestemmelsen af forskjellige Constanter for Christiania.
89-114: Magnetisk Iagttagelser i Middelhavet af Konow og Valeur.
227-69: Magnetiske Iagttagelser paa en Reise gjennem Danmark og en Del af det nordlige Tydsland 1839.
291-301: Iagttagelser i Christianias magnetiske Observatorium.
302-7: Magnetiske Iagttagelser paa et Togt til Lissabon og de azoriske Øer, meddelte.
IV. 226-66: Interpolationsformler for Magnetnaalens Misvisning og Heldning for forskjellige Punkter i Europa.
V. 374-424 og VI. 37-41: Meteorologiske Constanter for Christiania.
VI. 1-29: Kunsten at veie.
30-36: En simpel Methode til nøiagtig at regulere et astronomisk Pendeluhr.
VII. 93-106: Den totale Solformørkelse 28 Juli 1851.
X. 101-38: Den magnetiske Inclinations Forandringer.

Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania.
1858, 210-12: Jordmagnetismens periodicitet.
Aarg. 1859, 108-114: Om en periodisk Forandring av 11 1/ 9 Aar i den horizontale Del af den magnetiske Intensitet, i hvilken Epocherne for Maximum af Intensiteten falder sammen med Epocherne for Minimum af Inklinationen og af Solpletterne.
Aarg. 1860, 181-195: Magnetiske Iagttagelser paa nogle Punkter i Norge.
Aarg. 1861, 167-171: Maanens Indflydelse på Jordens Magnetisme.
Aarg. 1862, 15-25: Iagttagelser af Cand. A. Arndtsen over den magnetiske Krafts Retning og Styrke paa en Rejse fra Chr.sand til Varangerfjorden. Meddelte m. Bem. af H.
Aarg. 1863, 137-48: De magnetiske Kræfters Styrke og Retning i Chra. og disse Elementers Forandringer i de sidste 40 – 100 Aar.
… 190-94: Havfladens Uforanderlighed (jfr. S. 201 og 204 fg.).
Aarg. 1865, 260-66: En daglig og aarlig periodisk Forandring i den magnetiske Krafts Retning og Styrke, med 11 Pl.

Forhandlinger ved De skandinaviske Naturforskeres andet Møde (PDF) 52-64: Resultaterne af 3 Aars Barometer-Iagttagelser i Christiania.
79-82: Om en periodisk Forandring i den horizontale Del af Jordens magnetiske Kraft, som synes at staa i Forbindelse med Maanebanens Knuders nittenaarige Omløb. (Oversat i Bulletin de l’Acad. des sciences de St. Petersb. VI. Sp. 273-85).

Forhandlinger ved De skandinaviske Naturforskeres 3. Møde (PDF), der holdtes Stockholm 1842,
68-80: Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Sekulums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theori.

Forhandlinger ved de Skandinaviske naturforskeres fjerde møde i Christiania den 11-18 juli 1844.
9-15: Tale ved Mødets Aabning.
114 fg.: Slutningstale.
147-56: Resultater af en 18 Maaneders Række af magnetiske Iagttagelser i Christiania.
157-67: Bemærkninger angaaende Brugen af Inclinations-Instrumentet.
169-74: Forslag til en almindelig Orden ved meteorologiske Iagttagelser.

Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres femte Møde, der holdtes i Kiøbenhavn fra den 12te til den 17de Juli 1847.
42-50: Den midlere Barometerstand ved Havets Overflade fra Æqvator til Polerne i det atlantiske Hav.
311-25: Om den midlere Barometerhøide ved Havets Overflade i de Lande, som nærmest omgive det Atlantiske Hav, samt en Formel for denne som en Function af Iagttagelsesstedets geographiske Bredde.

Forhandlinger ved De Skandinaviske Naturforskeres syvende møde (PDF), i Christiania den 12-18 Juli 1856.
10-13: Velkomsthilsen ved Mødets Aabning.
13-28: Foredrag ang. Identiteten og Forbindelsen mellem forskjellige Naturkræfter.

Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie
I, 452-77 og II, 157-65: Om Solformørkelsen ved Slaget ved Stiklestad (i utdrag på tysk i Astron. Nachr., Ergänz. Heft 1949, s. 42-52. For astronomien ble denne avhandlingen – hvor Hansteen beviste at slaget måtte ha fundet sted 31. august og ikke, som sagaen melder, 29. juli 1030 – av adskillig betydning. Den engelske astronom Airy, i mange år bestyrer av Observatoriet i Greenwich, sier i et brev til Hansteen at han anser formørkelsen ved Stiklestad for verdifullere enn noen annen han kjenner, til rettelse av månebanens elementer, fordi stedet er så skarpt bestemt og skyggen så liten. Naturen 1884, no. 10).

Nordisk Universitets-Tidskrift (København)
I. h. 3, s. 1-15: Om det norske Universitets og dets Observatoriums Oprindelse.

Tidsskrift for Søvæsen
1856: Misvisningen paa Sveriges og Norges Kyster.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 5. Række, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling (SJEKK REF. Serienavn avviker noe) BIBSYS 00ns00904
IV. s. 99-167: Den magnetiske Inclinations Forandring i den tempererte Zone (også trykt på tysk i Astronomische Nachrichten XL. S. 169-80, 185-94 og 281-94). [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]
s. 361-406: Den magnetiske Inclinations Forandringer i den nordlige og sydlige Halvkugle. [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie.
1849, s. 362-64: Rokkestene paa Hovlandsfjeld i Modums Prestegjæld i Norge, m. Afb.

Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger.
1839, s. 23-25: Afhandling over Forandringer i Jordens magnetiske Intensitet.

Öfversigt af Kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar.
I (1844), s. 41-44: Om magnetiska inclinationen og declinationen i Stockholm.
XIV (1857), s. 105 fg.: De periodiska variationerna i den magnetiska inclinationen (også trykt i Astronomische Nachrichten XLV. 193-96).
XVI (1859), s. 431-37: De magnetiske Elementer for Stockholm.

Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar
1835, s. 302-8: Upplysningar i anl. af föregående afhandling: ”Bidrag til upplysning i frågan, huruvida upprättstående icke-jernhaltiga kroppar röja magnetism af C.G. Hällström”.
1844, s. 283-362: Om de regelmæssige og uregelmæssige Forandringer i Størrelsen og Retningen af Resultanten af Jordens magnetiske Kræfter i Christiania.
1850, s. 365-424: Meteorologiske Constanter for Christiania.

Kungl. svenska vetenskapsakademiens handlingar. Ny följd
1857, II, H. 1 (SJEKK nummerering) BIBSYS 75ns02832 : Den magnetiske Inklinations periodiske Forandringer m/ 1 Tavle. 4. 12 s. (Omarbejdelse af Afhdlg. i N. Mag. F. Naturv. X.)

Nova acta Regiae societatis scientiarum Uppsaliensis. Ser. 3.
1866, VI, no. 4: Jordmagnetiske Iagttagelser. 4.

Denkschriften der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
1818-20, s. 289-303: Über die tägliche Veränderung der Intensität des Erdmagnetismus und über den Magnetismus vertikalstehender Körper.

Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde (Froriep’s Notizen)
XIV (1826), s. 97-103: Beobachtungen über die Intensität des Magnetismus an verschiedenen Stellen der Erdoberfläche. (Også trykt i Edinb. J. Science VI. 1826, s. 323-28).

Schweigger’s Journal
VII
(1813), s. 79-91: Über die vier magnetischen Pole der Erde, Perioden ihrer Bewegung, Magnetismus der Himmelskörper und Nordlichter.
XXXII (1821), s. 130-35: Neueste magnetische Entdeckungen (også trykt i Annales de Chimie XVII, 1821, s. 326-32).
XLV (1825), s. 60-94: Über Anzahl und Lage der Magnetpole der Erde (også trykt i utdrag i Edinb. J. Science V, s. 65-71; Edinburgh philosophical journal XII, s. 328-34; Tilloch’s philosophical magazine LXVII.114-24 og 167-78).
XLVI (1826), s. 188-220 og XLVIII, s. 360-73: Über Polarlichter und Polarnebel (jfr. Philos. Mag. II (1827), s. 334-44).
XLVIII (1826), S. 353-60: Bemerkungen zu Arago’s Abhandlung über den Einfluss auch entfernter Polarlichter auf die Magnetnadel.
LI (1827), s. 237 fg.: Über die Elasticität des Pulvergases.

Gilberts Annalen der Physik
LXV
(1820), s. 313-20: Untersuchungen über den Erdmagnetismus.
LXVIII (1821), s. 265-72: Auffindung einer täglichen und einer monatlichen Variation in der Stärke des Erdmagnetismus und allgemeiner magnetischer Polarität.
LXX (1822), s. 23 fg.: Verbesserung der Bestimmung des magnetischen Äquators auf seiner Neigungs-Karte für 1780.
...s. 110 fg.: Untersuchungen den Magnetismus der Erde betreffend (også trykt i Quarterly Journal of Science XII, s. 335-38 og i Tilloch’s philosophical magazine LIX, s. 248-51).
...s. 175-81: Über einen Versuch des Hern. Dr. Seebeck, und über das Gesetz der electromagnetischen Kraft.
LXXI (1822), s. 273-90: Resultate aus den magnetischen Beobachtungen, welche auf den Entdeckungsreisen in das Nordwestliche Polarmeer unter den Kapitainen Ross und Parry angestellt sind.
LXXV (1823), s. 145-96: Zur Geschichte und zur Vertheidigung seiner Untersuchungen über den Magnetismus der Erde und kritische Bemerkungen über die hierher gehörigen Arbeiten der Herren Biot und Morlet.

Poggendorffs Annalen (Annalen der Physik)
III
(1825), s. 225-70, 353-428: Beobachtungen über die Intensität des Magnetismus im nördlichen Europa.
IV, s. 277-86: Versuch einer magnetischen Neigungskarte, gezeichnet nach den Beobachtungen auf den letzten englischen Nordpol-Expeditionen unter Ross und Parry.
VI, 309-30: Beobachtungen über die Intensität des Magnetismus im nördlichen Europa. II
IX, s. 161-64: Über die Beobachtungen der magnetischen Intensität bei Berücksichtigung der Temperatur, sowie über den Einfluss der Nordlichter auf die Magnetnadel.
...s. 525-30: Über die bei Tage gesehenen Sternschnuppen.
XIV, s. 376-80: Tafel über die Inclination und ganze Intensität der erdmagnetischen Kraft, nach den neuesten Beobachtungen.
XXI, s. 361-430: Fragmentarische Bemerkungen über die Veränderungen des Erdmagnetismus, besonders seiner täglichen regelmässigen Veränderungen.
XXVIII, s. 473-80: Über die magnetische Intensität der Erde.
CXII (1861), s. 397-408: Polarlicht, magnetische Perturbationen und Sonnenflecken.

Astronomische Nachrichten
I
(1823), s. 145: [Über den Gebrauch des Spiegelsextanten.]
s. 301-2: [Geographische Örtsbestimmungen in Norwegen.]
II, s. 77-80: Pleiadenbedeckung 1822, Decbr. 25., in Christiania.
III, s. 225-28: Sternbedeckungen in Christiania.
s. 226 fg. [Über die Zeitbestimmungen mit dem Reichenbachschen Universal-Instrument.]
VI, s. 126-30 og 189-96: [Über Zeitbestimmungen aus absoluten Höhen.]
s. 147 fg.: Sternbedeckungen in Christiania.
s. 189 fg.: Methode mittelst des Durchganges des Polarsterns und eines Bessel’schen Sterns durch denselben Vertikal die Zeit zu bestimmen (jfr. den ovfr. s. 549 gjengivne Udtalelse af Prof. Døllen i Pulkowa).
s. 469-72: Beitrag zur Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen Christiania, Gothenburg u. Kopenhagen vermittelst dreier Chronometer.
VII, s. 327 fg. og 355-58: Astronomische Beobachtungen.
VIII, s. 249-66: Längenbestimmungen.
s. 293-98 og IX, 105-12: Mondsdistanzen beobachtet in Sibirien.
IX, s. 303-12: Über die magnetische Intensität der Erde.
XIX, s. 237-40: Sonnenfinsterniss in Christiania beobachtet.
s. 291-304: Über die täglichen Barometerbeobachtungen in Christiania und Dresden.
XXVI, s. 145-48: Beobachtungen auf der Sternwarte in Christiania.
XXVII, s. 161-70: Beobachtungen des Planeten Neptun, Iris und Flora.
Ergänz-Heft, s. 41-53: Über die totale Sonnenfinsterniss den 31. Aug. 1030 bei Stiklestad in Norwegen.
XXXII, s. 297-306: Meridianbeobachtungen von Saturn, Uranus u. Jupiter.
XXXIV, s. 205-8: Beobachtungen von Saturn, Uranus und Neptun auf der Sternwarte in Christiania.
s. 329 fg.: Sternbedeckungen, beobachtet auf der Sternwarte in Christiania (også innført i Astronomical Journal (grunnlagt av B.A. Gould) II (1852), s. 171-73)
s. 367-78: Beobachtungen der totalen Sonnenfinsterniss 1851, Juli 28, auf der Sternwarte in Christiania und an verschiedenen andern Puncten in Norwegen.
XXXVI, s. 279 fg.: Sternbedeckungen beobachtet in Christiania.
XLII, s. 67-74: Die täglichen und jährlichen periodischen Veränderungen der magnetischen Induction.
XLIII, s. 57-62, 73-78 og 81-88: Die Veränderungen der magnetischen Intensität in einigen Punkten des nördlichen Europa.

Gauss’ og Webers Resultate i. J. Kan være: Resultate aus den Beobachtungen des Magnetischen Vereins
1840, s. 59-63: Über die absolute horizontale Intensität in Christiania.
… s. 99-118: Magnetische Beobachtungen.
1841, s. 65-70: Magnetische Beobachtungen.

Annalen für Meteorologie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstände (red.: J. v. Lamont)
I (1842), H 1, s. 188-94: Abnahme des Moments eines Magnetstabes.

Heis’ Wochenschrift Kan være: Wochenschrift (ed.: Heis)
II (1859), s. 145-57: Über Nordlichter im Allgemeinen.

Göttinger Nachrichten Kan være: Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der G.A. Universität zu Göttingen (obj.id. 922120331)
1863, s. 117-21: Eine tägliche und jährliche Periode in der magnetischen Inclination.

Zeitschrift für populaere Mittheilungen aus dem Gebiete der Astronomie und verwandter Wissenschaften (Altona) (red. C. Peters).
I (1858): Das magnetische System der Erde (også særskilt aftrykt 36 s. m. 4 pl.).

Archives des sciences physiques et naturelles, Suppl. à la Bibliothèque Universelle et Revue Suisse, 2. série
VI
(1859), s. 334-53: Les variations périodiques de l’inclinaison magnétique.

Edinburgh philosophical journal
IV
(1821), s. 295-300: Account of recent magnetical discoveries.
X (1821), s. 207-19: Remarks made during part of a journey from Christiania to Bergen in the summer of 1821.
XII (1825), s. 83-93 og 235-38: On the Aurora Borealis and Polar Fogs.

Edinburgh journal of science
I
(1824), s. 87-90 og 334 fg.: Tables of the variation of the magnetic needle in different parts of the globe.
V (1826), s. 218-22: Observations on the decrease of the magnetic intensity of the earth (også trykt i Baumgartens Zeitschrift sjekk ref. II (1827), s. 212-18 og i Isis (red.: L. Oken) 1826, sp. 247-50).
IX (1828), s. 264-75: Table of the variations of the magnetic needle, according to the latest observations.
… s. 309-11: Comparison of the hourly mean temperature at Christiania and Leith, in February and July.

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh
I
(1845), s. 388-95: Letter on terrestrial magnetism.
II (1851), s. 100-103: On a formula representing the mean height of the barometer at the level of the sea (også trykt i Transactions of the Royal Society of Edinburgh XVI, s. 237-40). [Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket]

Proceedings of the Royal Society (of London)
VI
(1854), s. 393 fg.: Some observations on the variations of the magnetical inclination.

Journal de physique kan være: Journal de physique, de chimie et d'histoire naturelle
LXXV (1812), s. 419-29: Sur le magnétisme

Bulletin de l’Academie des sciences de Bruxelles kan være: Bulletins de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles ELLER Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique
XX (1853), s. 146-63: Sur la diminution de l’inclinaison magnétique en Europe.

Bulletin de l’Academie des sciences de Bruxelles. Nouvelle série
III
(1857), s. 104-16: Sur les étoiles filantes et le magnéti me terrestre.
V (1858), s. 120-25: Sur le magnétisme du globe (også på tysk i Peters’s Zeitschrift I (1860), s. 32-68 ( kan være: Zeitschrift für populaere Mittheilungen aus dem Gebiete der Astronomie und verwandter Wissenschaften (Altona) (red. C. Peters)).
VI (1859), s. 348-66: Sur le magnétisme terrestre.
... s. 462-70: Sur l’intesité magnétique.
VII (1859), s. 356-68: Réduction du temps des oscillations d’une aiguille aimantée à un arc évanouissant.
VIII, s. 314-22: Réduction des observations magnétiques d. M.E. Quetelet.
XII (1861), s. 186-88: Sur la variation de l’inclinaison annuelle à l’Observatoire Royal de Bruxelles.
XV (1863), s.528-32: Sur les variations de l’inclinaison et de la déclinaison magnétiques à Bruxelles, depuis 1827 jusqu’à ce jour.
XVII (1864), s. 16-18: Sur la hauteur de l’atmosphère, sur notre système planétaire et sur les éléments magnétiques à Christiania.
XVIII, s.228-41: Observations de l’inclinaison magétique faites à l’Observatoire de Christiania pendant les années 1855 à 1864.
… s. 379-81: Sur les variations séculaires du magnétisme (jfr. Les Mondes IX (1866), s. 389).
XX, s. 816-20: Aurores boréales observées à Christiania pendant l’été et l’automne de 1865.
XXI, s. 280-82: Perturbation magnétique à Christiania le 21 Février 1866.

Bulletin de l’Académie des Sciences de St Petersbourg (ikke verif.)
XII (1854), s. 246-61: Deux lettre sur les changements que l’inclinaison magnétique a subis en Europe et dans le nord de l’Asie.

Bulletin de l’Acad. Imp. des sciences de St. Petersbourg (ikke verif.)
I (1860), s. 61-64: Listes de positions géographiques déterminées en 1829 (i forening med Chr. Due).

Han [Hansteen] gav hyppig bidrag til norske ugeskrifter og dagblade. Blant hans Opsatser, i Alm. trykte med hans navn, merkes:

Budstikken
III, no. 51-62, 65-70, 79-80, 83-86, 93-96 og 101-102: Bemærkninger og Iagttagelser paa en Reise fra Christiania til Bergen og tilbage i Sommeren 1821 (I Uddrag optrykt i Hermoder II, s. 225-72 under Titel: Reise fra Tinds Præstegjeld i Øvre Telemarken til Bergen).

Hermoder
VIII, no. 8, 12, 21 og 22: Fragmenter af en Fjeldreise Sommeren 1822 (anon.).

Rigstidenden (Den norske Rigstidende??)
No. 64 (1818): Noget om den engelske Nordpol-Expedition.

Tilskueren (udg. af P. Treschow-Hanson)
20. juli, 1824: Om den trigonometriske Opmaaling (jfr. Patrioten II, no. 21 og H.’s svar i s. bl. no. 23).

Morgenbladet
No. 178 (1827): Den magnetiske Polarexpedition til Sibirien. (PDF)

Den Konstitutionelle
No. 167 (1836): Om den mathematiske Undervisning i Skolerne (jfr. B. Holmboes bemerkninger i no. 186, 232 og 234 og Hansteens ” Assked til Holmboe” i no. 203-206).
No. 308 og 310 (1837): Om den nordlandske kystopmaaling.
No. 6 og 8 (1838): Scener af en geografisk Landmaalers Dag (overs. til tysk av F. v.d. Lippe i Polytechnische Wochenzeitung, Hannover 1853).
No.81-83 (1839): Er Opmaalingsvæsenet et udelukkende militært Foretagende?
No. 313, 314 og 316 (1841): Universitetslærernes Virksomhed (i anl. av noen brev fra Pseud. Philip om ”Vort Universitets Nutid og Fremtid” i Morgenbladet 1841, no. 255 fg.).

Christiania-Posten
No. 139, 144, 149, 157 og 159 (1848): Om Forsørgelses-Anstalter (jfr. tilsvar av J. H. Rye i no. 166 og 176).
No. 196, 200 og 202 (1849): Videre om Forsørgelsesanstalter.
No. 779 og 787 (1850): Kart over Christians Amt.
No. 1009, 1018, 1025, 1049, 1057 og 1059 (1851): Om Solformørkelsen 28. Juli.
No. 1150, 1173, 1174: Akers Kirke (jfr. no. 1154 og Morgenbladet s. A. no. 324).
No. 1370: ”At gjøre Svensker af sig”.
No. 1570 (1853): Holbergs Tanker om vort Sprogs Retskrivning.
No. 1851: Bør de bildende Kunster tillade sig at fremstille naturstridige Combinationer eller mechaniske Umuligheter?
No. 2232 (1854): Det mekaniske Geni Husmanden Christian Olsen Nordal i Fet.
No. 2317 (1855): Om Norges og Sveriges Maal-, Vægt- og Mynt-System.
No. 2346: Decimal-Inddeling af Mynt, Maal og Vægt.
No. 2758 (1856): Compassets Misvisning paa Norges og Sveriges Kyster.
No. 199 (1862): En landflygtig Finlænder.

Aftenbladet
No. 172 (1865): Bogstavtrældom og Fornufthad [I Anl. av et i s. Bl. no. 155 trykt Referat av en Prædiken av Prof. Gisle Johnson, jfr. Berigtigelse i no. 177 av J.C. Heuch].

Illustreret Nyhedsblad
No. 44 (1856): Chr. Hansteens Ungdomshistorie (foredrag holdt av ham selv ved hans embedsjubileum).
No. 47: Den forventede Comet.
No. 48 og 49: To Anecdoter fra Russland.
No. 1 (1857): Grev Horn.
No. 3: Gunder Larsen Strøms Vævemaskine for Messingtraad.
No. 12: Den svenske Bogtrykker Scheutz’s Regnemaskine.
No. 43: Peter den Store og Kakkerlakken. (PDF)
No. 46 og 47: Asteroiderne.
No. 1 (1858): Eventyrlig Redning: Christiania for 60 Aar siden.
No. 2: Epakter, Gyldental og Søndagsbogstaver.
No. 6: Laugsceremonier for 60 Aar siden.
No. 7: En Embedsmands ustraffede Grusomhed i Sibirien. (PDF)
No. 25: Alexander Murawieff.
No. 26: Beretning fra Chicago.
No. 41: Kometen.
No. 50: Et Par astronomiske Notitser.
No. 1 (1859): I. Annali del R. Osservatorio meteorologico Vesuviano. II. Det Bayerske Academies Jubelfest.
No. 38: Japanesisk Bevis for den pythagoræiske Læresætning.
No. 37 (1861): Samtidige Udviklinger af Polarlyset i den nordlige og sydlige Halvkugle.

Hansteen var i 1815-1862 Forfatter og Udgiver af Almanaken, beregnet efter Kristiania og Throndhjems Polhøjde.

Brev fra Hansteen til H.C. Ørsted er trykt i: Breve fra og til Hans Christian Ørsted / udgivne af Mathilde Ørsted. - Kjøbenhavn : Lind, 1870.

Brev fra Hansteen til A. Oehlenschläger er trykt i: Mindeblade om Oehlenschläger og hans Kreds hjemme og ude, i Breve fra og til ham / udgivne i Hundreaaret efter hans Fødsel af C.L.N. Mynster. - Kjøbenhavn : Gyldendal, 1879.

 

Publisert 10. nov. 2010 14:00 - Sist endret 3. mai 2016 13:43