Av Anne-Mette Vibe
Universitetsbiblioteket i Oslo
Hansteen-seminar 2004
Foto: Beate Heilemann og Anne-Mette Vibe

Angarafloden   "Den 7de Februar 1829, en skj�n Eftermiddag, da vi n�rmede os Irkutzk, speidede vi med store Forventninger efter Stadens Taarne, og fik f�rst �ie paa et elegant Kloster, som ligger paa den anden Siden af Angara (s. 225)."

Disse linjer finner vi i boka Reise-Erindringer som utkom p� dansk-norsk i 1859. Nesten 30 �r etter at han hadde fullf�rt sin to�rige vitenskapelige reise i Sibir, fant den allsidige forfatteren Christpher Hansteen tid til � sette seg ned og samle sine inntrykk fra reisen mellom to permer. Han hadde f�tt en offentlig bevilgning til � dra p� denne ekspedisjonen, for � foreta m�linger som kunne bekrefte eller forkaste hans teori om at det fantes fire magnetiske poler. Professoren i astronomi, matematikk og geofysikk var en ivrig dagbokskriver i de to �rene reisen varte, og han hadde ogs� v�rt en flittig brevskriver b�de til familien og sine vitenskapelige kontakter. Kapitlene XVII-XX i Reise-Erindringer ble for�vrig f�rst publisert i �rboken for 1847 av Hjemmet og Vandringen redigert av P.Chr. Asbj�rnsen.

Et reisestipend gjorde det mulig � f�lge i noen av de forlokkende fotsporene til professoren. Av flere grunner falt det naturlig � plukke ut byen Irkutsk i �st-Sibir og de omliggende vannveiene Angara og Baikalsj�en. For det f�rste var det mulig at Hansteen selv ans� denne �stligste del av reisen som den aller viktigste, siden han valgte ut disse beskrivelsene til sin f�rste publisering. For det andre er Irkutsk en storby p� over en halv million mennesker, og Hansteen tilbragte fire m�neder i omr�det i p�vente av at elven Angara skulle bli farbar. Det burde v�re mulig � finne bygninger og steder knyttet til Hansteens egne opplevelser eller til mennesker han m�tte.

Irkutsk f�r og n�. Reisen gikk sammen med Beate Heilemann fra Universitetsbiblioteket i Oslo som fungerte som tolk, og vi landet p� flyplassen i Irkutsk en grytidlig morgen i midten av september. Temperaturen i omr�det svinger i l�pet av �ret mellom 37 pluss og 47 minus, s� v�rt valg av tidspunkt var ideelt med deilig sol og h�stvarme til over 25 varmegrader. Til tross for alle myter om Sibirkulden, opplevde vi b�de klima og befolkning vennlig og varmt. Annerledes var det nok for Hansteen da han ankom en tidlig februarmorgen, men etter � ha v�rt p� reisefot tvers gjennom Russland i �tte m�neder, var det andre ting enn kulde som opptok ham:

 

... den lille Flod Irkut ...   "Irkutzk, Hovedstaden i det �stlige Sibirien, ligger 52� 17' nordlig Brede og 122� �stlig L�ngde fra Ferro, og har altsaa omtrent samme Brede som Hannover, og 6 Timer tidligere Middag end Christiania. Paa den vestlige og nordlige Side omslynges den af Floden Angara, som kommer fra Baikal S�en i Syd, paa den �stlige Side af Elven Uschakova. I Angara falder ved den nordlige Side af Staden den lille Flod Irkut, som kommer fra Vest og har givet den sit Navn. Den har saaledes en smuk Beliggenhed. Dens st�rste Udstr�kning fra �st mod Vest er noget over 1500 Sasch�n eller n�sten 1/3 Norsk Miil, og fra Nord til Syd 1100 Sasch�n eller 1/5 N. Miil. - Staden bestaaer for det meste af Tr�huse, dog ere alle offentlige Bygninger og rige Kj�bm�nds Huse af Steen (s 223-4)."
Dessverre ble byen herjet av en fryktelig brann i 1879, og trebygningene i sentrum ble lagt i ruiner i l�pet av de tre d�gn som brannen varte. Et maleri av brannen henger i det lille byhistoriske museum i utkanten av Irkutsk. Det var nyttel�st � pr�ve � oppspore stedet der Hansteen bodde under sitt opphold, som nok har v�rt et trehus i sentrum. Et maleri av brannen ...

Forsvunnet er ogs� den sentrale markedsplassen som Hansteen skriver om: "--- et stort Bazar (Gostinni Dvorr), bestaaende av Boutikker for alle Slags Artikler fra de fineste til de groveste (s. 224)". Idag best�r omr�det av Kirov-plassen og en stor park, mens den tidligere het Kreml-plassen. Den gamle markedsplassen ble planlagt i 1777 av den ber�mte arkitekten Giacomo Quarenghi, og den besto av 200 butikker med mellomliggende klassiske buer og s�yler. Tilsammen dannet alt sammen en stor firkant.

Idag ligger det som sagt s�nnenfor Kirovplassen en stor park, som ogs� tjener som et slags sentralt m�tested p� linje med plassen foran Nationalteatret stasjon i Oslo. Provisoriske stripete telt med �l- og colasalg omringer den store fontenen midt p� plassen. Med litt fantasi og halvlukkede �yne er det ikke vanskelig � tenke seg nesten 200 �r tilbake i tid p� samme sted: Sentral m�teplass i parken
 
"For at for�ge Paaskedagens Forlystelser havde M. denne Gang arrangeret en Paradekj�rsel, hvorved hele Irkutzks beau monde Kl. 4 hver Eftermiddag kj�rte i en lang Rad rundt om det 250 Favne lange Torv, i hvis Midte Bazaren ligger, og paa hvilke Gynger, Boder for Lindedandsere og alle Slags G�glespil, som i den Kj�benhavnske Dyrehave, vare opf�rte. Foran kj�rte Lavinsky med sin Datter i en firsp�ndig aaben Vogn; derefter Damerne af den Muravieffske Familie i en firsp�ndig Wienervogn, Kudsk og Tjener i Staslivr�e; dern�st endeel andre Embedsm�nd, samt Kj�bm�nd af f�rste Gilde med deres Damer, som ogsaa have Lov at kj�re med 4 Heste; endelig en M�ngde Smaafolk med smaae eensp�ndige Droschker, saadanne som vi kjende et Par af her i Christiania. Alle Damer vare kl�dte i deres h�ieste Pragt. Til Hest vare Muravieff i Uniform med sine 7 Ordener, Dr. Kruhse, Byens L�ge (en ung Dorpatenser) og jeg, foruden endeel andre Personer. Vi tre holdt os i N�rheden af de to forreste Vogne og converserede med Damerne. Det kom mig ved denne Leilighed til Nytte, at jeg ei var uerfaren i Ridekunsten; thi en slet Rytter gj�r kuns en daarlig Parade. Fru M. tilraabte mig derfor; ?Mr. H. vous montez comme en �cuyer, et non pas comme un professeur!? (Hr. H. De sidder ikke til Hest som en Professor, men som en Berider). Man seer heraf, at den Forestilling er almindelig, og har udbredt sig endog til Sibirien, at en Professor er en til alle praktiske Ting ubrugelig Mand s. 245-6)."

 

 

Znamenskaya klosteret. Da Hansteen og hans f�lge n�rmet seg Irkutsk vestfra, s� de fra �sene dette �elegante� klosteret. Bygningen ligger der fortsatt omtrent 1,5 kilometer utenfor bykjernen, pent plassert ved bredden av den brede, hurtigstr�mmende og vakre Angara. Bygget i 1762 og restaurert og gjen�pnet av nonner i eksil etter Annen verdenskrig, er klosteret fortsatt i god stand og i bruk. Da vi bes�kte det kl. 18 i ettermiddagssol og tittet inn, var den full av knelende mennesker (mest kvinner) til messe.

Znamenskaya klosteret Znamenskaya klosteret Znamenskaya klosteret

Hansteen nevner klosteret igjen under sitt opphold, men da under omstendigheter som har lite med messe � gj�re:

  "Den 23de Mai indtog jeg mit Henckers-Mahlzeit hos M. og begav mig derpaa Kl. 5 Eftermiddag til min Barke D�broje Nam�ren�e (det gode Foretagende) ledsaget af M. og nogle af hans Omgangsvenner, Botanikeren Assessor Turtschaninoff, Dr. Kruhse, Ingenieur Capitain Termin (af Fransk Extraction), Lavinskys S�sters�n Wolff og hans Fuldm�gtig Filatieff. Fru M. kom kj�rende med sine to Smaapiger, for at see Barken glide afsted. Vi tilvinkede hinanden et venligt Farvel, og mine Ledsagere, som vilde f�lge mig til et Kloster 4 Verst fra Irkutzk, og havde medbragt 4 Flasker Champgagner, fyldet Glassene og �nskede Held over ?det gode Foretagende?. Vi vare kun komne � Verst og den ene Flaske var t�mt, da en frygtelig Tordenbyge med Storm n�dede Barken at standse. Jeg fulgte da hjem igjen med M., blev venlig modtaget af Fruen, som sagde, at hun holdt meget af, naar den Bortreisende kom igjen; Afskeden var da mindre smertelig (s. 247-8)."

 

 

Dette var Hansteens f�rste fors�k p� � komme videre nedover Angara. Han hadde da oppholdt seg i Irkutsk i tre og en halv m�ned, avbrutt av en tur over Baikalsj�en til grensen til Mongolia, som p� Hansteens tid kaltes det Kinesiske Territorium. Hans plan var � dra nedover Angara til Jeniseisk, og s� seile videre nordover langs Jeniseifloden til Turuchansk for � foreta n�dvendige m�linger som kunne antyde jordmagnetisme. � tenke �nordover og nedover� langs flodene virker bakvendt i norske �rer, fodi vi er vant til at elvene renner s�rover eller til n�d vestover. Landskapet fra den mongolske steppe til Nordishavet er imidlertid et gigantisk skr�plan som tvinger alle sibirske floder til � renne nordover.

 
En miniatyrmodell av Irkutsk Kirkene i Irkutsk. Liksom klosteret ble ogs� noen kirker spart i brannen. Og kirker var det mange av i byen. En miniatyr modell av Irkutsk fra f�r brannen, utstilt p� bymuseet, viser at den nordre bredden foran markedsplassen var tett besatt av kirker. Imidlertid var mange av disse bygd i tre og dermed forsvunnet, mens noen murkirker st�r igjen. Interesssante og vakre � bes�ke, som monumenter fra fordums tid:

 
"Den har 18 Kirker, hvoriblandt en luthersk og en katholsk. De Russiske Kirker ere meget anseelige Bygninger i den Byzantiniske Stiil. De have s�dvanlig 5 Kupler, i Form af en R�ddik, hvis Spidse er vendt opad, og som hviler paa en Cylinder af noget mindre Diameter. Den midterste er den st�rste og h�ieste, og b�rer s�dvanligt et stort Jernkors af gjennembrukket Arbeide; de fire mindre omgive denne i et Qvadrat. I Petersburg og Moscwa ere paa nogle Kirker disse Kupler belagte med forgyldte Kobberplader; s�dvanlig ere de malede med en lys Farve, f. Ex. lysegr�nne. Det hele Norge har neppe 2 eller 3 Kirker, som i v�rdigt Udseende kunne sammenlignes selv med Kirkerne i de Sibiriske Landsbyer. Denne M�ngde smukke Kirker i de st�rre Russiske St�der giver dem i nogen Afstand et imposant Udseende, naar man, is�r i Aftensolen, n�rmer sig dem (s. 224)".

 
De fem kuplene sees tydelig p� en kirke i barokk stil fra 1758 som ligger mer inne i byen.Den heter Kirken for korsets opph�yelse (Krestovozdvizhenskaya), og er kjent for de rundformede dekorasjonene av mur ved vinduene p� baksiden.   Krestovozdvizhenskaya Krestovozdvizhenskaya m/ kuplene Krestovozdvizhenskaya m/ rundformede dekorasjoner av mur

Det sies at denne typen murarbeide bare finnes et annet sted i verden, i Posolskoe ved Baikalsj�ens sydlige bredd. I det hele tatt er kirken beskrevet av ekspertene som et mesterverk innen religi�s arkitektur i Sibir fra det 1800-�rhundre.

Rett nord og �st for Kirovplassen, der Angara nettopp har dreid nord�stover, ligger tre imponerende kirker: V�r Frelsers kirke (Spasskaya), den Polske katedral, og �penbaringskirken (Bogoyavlensky)(bildet). Den f�rste har best�tt helt fra grunnmuren ble lagt i 1706 og alteret innviet 1. august 1710. Den polske katedral ble bygget i 1881, alts� lenge etter Hansteens bes�k, men p� hans tid l� nok Notre-Dame de Tikhvine (Tikhvinska�a) p� samme sted.

Den ble kanskje �delagt i den store brannen. Vakrest av de tre kirkene er den siste, men det er tvilsomt om denne har st�tt helt siden innvielsen i 1723. Sikkert er det at det i 1718 ble bygget en ny katedral p� ruinene av en enn� eldre trekirke som ble tatt av en av byens utallige branner. Dette nye byggverket var inspirert av en tilsvarende katedral i byen Verkhoturie ved Uralfjellene, men er likefullt et s� godt som originalt verk. Aftensolens speiling i kuplene er like vakker idag som da Hansteen f�rst s� den.

V�r frelsers kirke �penbaringskirken �penbaringskirken Aftensolens speiling i kuplene

Madame Sibiriakova og Det Hvite Hus. Hansteens f�rste fors�k p� � forlate Irkutsk via barken Det Gode H�p er allerede beskrevet. Pengene til denne farkosten hadde han f�tt p� f�lgende m�te:

  "M[uravieff] havde for mig accorderet med en rig Kj�bmands-Enke, Md. Sibiriakova, som efter Rygte var Eier af et Par Millioner Rubler, om at udruste en Barke med 8 Mand og en Skipper, for at f�re mig fra Irkutzk paa Angara og Werchne-Tunguska til Jeniseisk. Her var der beordret, at bygge et mindre Skib, som skulde f�re mig paa Floden Jenisei til Turuchansk, n�r ved Polarcirkelen, og tilbake til Jeniseisk. Den 23de Mai laae Barken f�rdig paa Angara (s. 246)"

 

Den rike kj�pmannen som alts� var d�d f�r Hansteen ankom, var utvilsomt en av byens rikeste og mektigste menn. Hans dress er utstilt p� bymuseet, og vi m� anta at interi�ret som vises i det lille hj�rnet er kopi fra Sibiriakovs bolig i Irkutsk. Hans dress er utstilt ...
Det hvite hus Det hvite hus Med Quarenghi som arkitekt fikk han bygget et vakkert, hvitt hus som fortsatt st�r, og som etterhvert fikk en lang og delvis blodig historie bak seg.

I 1917 ble den faktisk �sted for kamper mellom de r�de og hvite, og var vitne til den siste rest av motstand mot bolsjevikene. De r�de hadde forskanset seg i Det Hvite Hus, mens hvitegardistene hadde en kanon og mitralj�ser i huset rett over gaten. Dette er ironisk nok r�dt, bygd p� 1870-tallet i maurisk stil, og er idag Etnografisk museum.
Etnografisk museum

En minneplate st�r fortsatt ved inngangen til Det Hvite Hus for � minnes de tapre, 153 r�degardister som slo angrepet tilbake. Hentet fra en fransk guidebok lyder teksten slik:

Minneplaten ved inngangen til Det Hvite Hus "En d�cembre 1917, cet immeuble fut de si�ge du Comit� ex�cutif central des Soviets de Sib�rie (Tsentorssibir), du Comit� militaire r�volutionnaire et de l'Etat-major de la Garde Rouge. Du 21 au 30 d�cembre (nouveau calendrier), 153 gardes rouges, command�s par les bolch�viks Postychev, Zotov, Tchoujak, Trilisser, Blumenfeld, Raicher et d'autres, ont ripost� h�ro�quement aux attaques des �l�ves-officiers fortement arm�s."
   
Universitetsbiblioteket

Reiseskildringen p� fransk
 
Bygningen endte opp p� meget fredelig vis som Universitetsbibliotek, og b�rer fortsatt navnet Det Hvite Hus med rette. Siden enken ble boende i huset flere �r etter sin manns d�d, har Hansteen helt sikkert v�rt gjest i boligen, og har der kanskje truffet noen av personene som han skriver om. I det n�v�rende biblioteket fant vi det eneste skriftlige spor etter professor Hansteen i Irkutsk: p� v�r anmodning hadde de ansatte saumfart egne samlinger, og fant et slitt eksemplar av reiseskildringen p� fransk i et fjernmagasin!

 

Fra 1838 ble bygningen bolig for generalguvern�ren for �st-Sibir, blant annet for omr�dets store historiske helt Nikolay Muravieff-Amur. Han gjenvant og koloniserte omr�det rundt elven Amur og skaffet dermed Russland fri bane til Stillehavet. I 1857 ga han sin forviste slektning en leilighet i Det Hvite Hus, og denne var ingen ringere enn den revolusjon�re filosof og anarkist Mikhail Bakunin. Man m� anta at den forviste fant seg til rette i det vakre huset, inntil han flyktet nedover Amur i b�t og ble plukket opp av en amerikansk skonnert til San Francisco! Alt dette var jo etter Hansteens bes�k. I huset henger imidlertid alle generalguvern�rene p� rekke og rad, deriblant Aleksandr Stepanovich Lavinskyi som Hansteen m�tte mange steder p� sin reise:

Lavinsky "General Lavinsky traf vi med hans datter Elisa paa Veien imellem Krasnojarsk og Irkutzk, i det han var paa en Visitationsreise til den f�rstn�vnte Stad. Ved vor Tilbagekomst fra den Chinesiske Gr�ndse fandt vi ham i Irkutzk. Han var en anseelig Mand paa henved 50 Aar, med godt Hoved, stor Godmodighed, og bekjendt for sin Retsindighet.Nogen synderlig videnskabelig Dannelse syntes han ikke at have erholdt, men bestyrede sin vigtige Post h�derligt, ved Hj�lp af klar praktisk Forstand, Routine og en dygtig Expeditionssecretair Chabrit. Han havde et smukt Organ, sang godt, og havde megen Smag for Musik og de skj�nne Kunster. Fransk talede han som sit Modersmaal, men forstod ei Tydsk. Da han besad store Godser n�r Simpheropol paa Krim, saa var han som Embedsmand i h�i Grad uinteresseret og derfor agtet, og formedelst sin Godmodighed afholdt, hvilket sjelden er Tilf�ldet med de Russiske, is�r de lavere Embedsm�nd. Han modtog mig med s�rdeles Venlighed, og sagde, at jeg skulde v�re velkommen ved hans Bord hver Middag. Hans Kj�kken var indrettet efter den Franske Smag, og da han satte stor Priis paa et velsmagende Maaltid, saa vilde han unde sine Gjester den samme Nydelse, og var ei tilfreds, naar de ei toge forsvarlig til sig af Retterne. Han satte mig derfor s�dvanligt ved sin h�ire Side ved Bordet, og jeg var af H�flighed n�dt til, at nyde mere af Retterne og Vinen, end der var mig tjenligt. Da hans Middagsmaaltid begyndte n�iagtig Kl. 12, hvilket kom i Kollision med mine daglige Iagttagelser, saa benyttede jeg mig dog sjeldnere af hans Godhed, end hans �nskede ... (s. 234)."

 

Hansteen omtaler alts� generalguvern�ren p� en meget positiv m�te. For�vrig er dette i tr�d med hans beskrivelser av det russiske folk gjennom hele reisen; han skriver observerende og kritisk, men med respekt og kj�rlighet i bunnen. Forfatteren til boka om dekabrist-konene, The princess of Siberia, er langt hardere mot mennene som regjerte f�r helten Muravieff-Amur. Hun skriver at de enten var eksentriske slik som han som fyrte av kanonskudd i Irkutsk hver gang han ble begeistret, eller at de var i sine siste arbeids�r og gledet seg bare til de kunne forlate dette landet som var fiendtlig, begravet i sn�, fattig og uten veier, og befolket av rare stammer.

 

Muravieff, Puschin og andre dekabrister. En annen som f�r mange og hederlige ord av Hansteen, er oberst Aleksandr Nikolaevitsj Muravieff. Sammen med sin familie var han Hansteens hyppigst bes�kte vertskap, og hans historie fra f�r han ble forvist til Sibir opptar flere sider i Reiseerindringer.Han ble d�mt som dekabrist, men av det milde slaget og derfor d�mt etter 6. grad av 11. I henhold til dette beholdt han rang og adelsskap, men m�tte forlate Petersburg 28. juli 1826 og satt i vogn �stover. Etter � ha blitt beordret fram og tilbake i Sibir, var han havnet i Irkutsk et �r f�r Hansteens bes�k og ble utnevnt til borgermester 19. januar 1828. Muravieff bodde i en trebygning i sentrum som gikk med i brannen, og her var Hansteen hyppig gjest. Imidlertid har de sikkert ogs� m�tt hverandre i Det Hvite Hus. Boligen var et celebert m�tested for byens bedrestilte, og etterhvert som dekabristene fra det mislykkede oppr�ret mot den russiske tsar i 1825 fikk mildere straffer, flyttet noen til Irkutsk og kunne bes�ke bygningen.
F�r vi forlater dekabristen Muravieff m� det imidlertid sies noe om hans families skjebne.Hansteen var som sagt meget begeistret for hele familien, og fruen er beskrevet som en kjenner av b�de fransk, tysk og russisk litteratur, samt naturvitenskapelige teorier som Eulers beskrivelse av jordmagnetismen. Hun var i tillegg en dyktig pianist. De to d�trene rakk ogs� � gj�re inntrykk p� professoren:
 
Muravieff
Muravieff
 
"Due havde l�rt Frue M. at spille en bekjendt smuk Norsk Hallingdands, og hun havde igjen l�rt sin niaarige datter Sophie, en liden smuk Vildkat, som jeg kaldte mon petit gar�on (min lille Dreng), at spille den. Jeg havde viist dem nogle af de s�dvanlige Trin eller Spring i denne Nationaldands, og l�rt Sophie at dandse paa Huk. Naar lille Praschka, som netop var kommen saa vidt, at hun kunde vralte paa to Been, kom ind, gik hun hen til mig, og rakte mig den lille Haand til at kysse, og naar da Sophie gik til Pianoet og spillede Hallingen, satte Praschka H�nderne i Siden og b�iede Kn�erne lidt, for at efterabe den Dands, hun havde seet (s. 242)."

 

I ettertid er det trist � lese om familiens skjebne. Fruen, fyrstinnen fra Vjatka, levde bare i seks �r til. Sophie, som var det f�rste av fem barn som fikk leve opp, d�de i 1851 bare 29 �r gammel. Og lille Praschka? Hun d�de allerede tre og et halvt �r etter Hansteens bes�k, 20. desember 1832. Parets siste barn var en s�nn som levde i 34 �r.

I 1829 var det selvf�lgelig ingen som har h�rt om dekabristene, fordi navnet ikke var oppfunnet enn�. Hansteen kaller oppr�ret mot tsaren �den ulykkelige Opstand�, og lite visste vel han og andre om at disse ulykkelige menneskene skulle bli de fremste symbolene p� oppr�r og revolusjon i Russland. Navnet Dekabrister stammer fra oppr�rsm�neden desember i 1825, og den mislykkede aksjonen f�rte til at 5 av deltakerne straks ble hengt. Flesteparten av medlemmene var adelsmenn og h�yt dekorerte milit�re, og storparten av de resterende 115 ble forvist til Sibir med forskjellig grad av tap av privilegier. Mange havnet i omr�dene rundt Baikalsj�en og Irkutsk, og ettersom tiden gikk fikk mennene fjernet sine jernlenker og flyttet til st�rre steder.

Konene til en del av de forviste er ber�mte, fordi de trosset tsarens intensjoner, forlot sine barn i Moskva eller Petersburg og fulgte med ektemennene ut i �demarken. Den mest legendariske av dem alle er Maria Volkonsky, som er hovedperson i The princess of Siberia. Rom med portretter av hustruene som fulgte sine forviste menn til Sibir
Maria Volkonsky skapte sitt eget selskapslokale Da hennes familie etterhvert flyttet til Irkutsk og satte opp sin bolig i 1847, ble denne et m�tested for litter�re og musikale aftener og for teateroppsetninger. Maria fikk ikke lov til � delta i offisielle sammenhenger i Irkutsk, og skapte derfor sitt eget selskapslokale. Det ble etterhvert en stor �re � bli invitert til en av hennes aftener.

Huset er n� det st�rste dekabristmuseet i Irkutsk og byens store stolthet. Et annet, mindre dekabristmuseum er i boligen til en annen av eksil-konene, Trubetskaja, som for�vrig er gravlagt ved det omtalte klosteret.

Dekabristmuseet i Irkutsk (Volkkonsky) Et mindre dekabristmuseum i Irkutsk (Trubetskaja) Dagligstuen i Trubetskajamuseet

Hansteen m�tte ikke disse eller deres ektemenn; de hadde sin m�rkeste tid i gruvene s�r�st for Baikal i 1829. I Jeniseisk, etter � ha forlatt Irkutsk, m�tte han imidlertid en annen, kjent dekabrist. Det var Ivan Ivanovich Pushchin, hvis eiendeler er utstilt i Dekabrist-museet. Han var ikke i slekt med den legendariske forfatter Puschkin, men de to var faktisk n�re venner lenge f�r oppr�ret. Det er interessant � f� en norsk beskrivelse av en av deltakerne i dette ber�mte oppr�r:

  "Noget efter Middagen den 22de Juni fik jeg et Bes�g af en Adelsmand Puschin, forhenv�rende Capitain i General-Staben, som tilligemed 2 andre Officierer, der havde v�ret indviklede i den ulykkelige Opstand, var forviist til Turuchansk, men som, da han i denne Polar-�rken, ved at gruble over sin Ulykke, var blevet sindsforvirret, var bleven indsat i et Kloster i Jeniseisk. Hans Gang var endnu rask og fuld af adelig Holdning, Ansigtet nobelt, prydet med en �rnen�se, �inene indfaldne og omgivne af gr�nlige Ringe; hans Dragt var jammerlig og ei fri for Ut�i. Han tiltalede mig med F�rdighed paa Fransk, og spurgte mig, om jeg havde Adgang til Keiseren. I saa Tilf�lde bad han mig, paa Tilbagereisen at forklare Denne, at han var miskjendt. Man havde forviist ham, fordi han havde erkl�ret, at han for sin Samvittigheds Skyld ei kunde angive sin Broder, som om han ikke vilde gj�re det, hvilket han erkl�rede at v�re en Grovhed og Ops�tsighed imod Hans Majest�t. Han tilf�iede, at han havde vigtige Meddelelser at gj�re Keiseren i Anledning af den dav�rende Tyrkekrig. Jeg s�gte forgj�ves at forklare ham, at jeg maaskee ikke fik Audients hos Keiseren, og om dette skeede, saa kunde det ei s�mme sig, at jeg som Fremmed indlod mig med ham om saadanne Sager. Da han var gaaet, og jeg kort efter gik ud paa Gangen, fandt jeg ham staaende der, med den ene Fod paa en Skammel, og Gustav paa Kn�e foran ham. Hans Buxer var nemlig oprevne fra den nederste Kant og lige op til Kn�et, og G. havde bedet ham om Tilladelse, at sye dem sammen. Da G. kom ind, og jeg roste ham for hans Godmodighed, sagde han: ?Jeg veed ikke hvordan det er med mig, Hr. Prof., naar jeg seer en saadan Mand, som forhen var kl�dt som en Dukke, og dertil en stor Mand, og nu er saa ulykkelig, og slettere kl�dt end den fattigste Bonde, saa gaaer det mig saa underligt om Hjertet" (s. 273-4)".

Den ulykkelige mannen m� ha kommet seg over sin galskap, for han levde helt til 1859 og publiserte i 1858 Aufzeichnungen �ber Puschkin, en memoarbok om sin ber�mte diktervenn.

Hansteens reisefelle, l�ytnant Due, var reist nord�stover Lenafloden til Jakutsk for � foreta m�linger. Han hadde p� sin reise truffet Muravieff-Apostol, en annen av de forviste og bror til en av de som ble hengt. Hans beskrivelse av dette m�tet er ogs� i Reise-erindringer:

 

  "Den 25de August ankom Lieutenant Due med Nielsen. D. fortalte, at han fra Irkutzk var reist mod Nordvest til Flekken Werchne-Viluisk, for at komme saa n�r som muligt til den Sibiriske Magnetpol, en i videnskabelig Henseende s�rdeles heldig Beslutning. Strax han var ankommen her om Eftermiddagen den 1ste Mai, havde han erholdt en Fransk Billet fra den ulykkelige Muravieff Apostel, der havde deeltaget i Opstanden i 19825; hans Broder var bleven h�ngt, og han selv var forviist herhen, hvor han nu havde levet i tre Aar i en Jakuter-Jurte, aldeles isoleret fra al menneskelig Omgang. Han var en F�tter at min Ven Byfogden i Irkutzk Alexander M. Han spurgte Due, om han vilde bes�ge en ulykkelig Mand, der stod under Politiets bestandige Opsigt, og saaledes ikke turde forlade sin usle Jurte. Due gik strax til ham, og den Ulykkelige skildrede for ham sin hele Elendighed i disse tre Aar, saa at Due ikke forlod ham f�r Kl. 2 om Natten. Han sagde, at han havde talt mere i disse faa Timer, end i de hele tre Aar han havde levet her. F�lgen heraf var, at han den f�lgende Dag var saa h�s af den lange ivrige Samtale, at Due vanskelig kunde forstaae ham. Han for�rede Due Tableau de Paris af Mercier, og da Due spurgte om Aarsagen til, at Bindet af denne og alle hans Franske B�ger var afrevet; forklarede han F�lgende. Den Forvistes Familier havde ikke Tilladelse til at sende de Ulykkelige mere end nogle faa hundrede Rubler aarlig. Da dette var utilstr�kkeligt til Livets Forn�denheder, havde hans Familie fundet f�lgende Middel til at afhj�lpe hans Trang. Man sendte ham B�ger indbundne i tykt Papbind; i den ene Perm var udskaaret en firkantet Rude, saa stor som en Assignation paa 100 Rubler, og i denne indlagt et Antal Sedler, hvorpaa Ruden udvendig og indvendig var bed�kket med en tyndere Papskive, og paa begge Sider overklistret med Papir, saa net, at intet kunde sees. Paa denne Perm var indvendig sat et lidet Kors med Blyant, som tilkjendegav, hvor Skatten laae. De ledsagende Breve bleve l�ste af Politiet inden de bleve ham overleverede, og B�gerne visiterede; men ingen anede, at B�gerne indeholdt Contrabande. Imidlertid havde denne lange interessante Samtale den uheldige F�lge, at da Due om Natten vendte tilbage til sit Qvarteer, glemte han at optr�kke sit Chronometer, hvorved Bestemmelsen af L�ngdeforskjellen imellem Jakutzk og Viluisk blev forhindret, og f�rst ved hans Tilbagekomst til Jakutzk og en der l�ngere fortsat Observationsr�kke over Uhrets Stand og Gang, skj�nt med mindre Sikkerhed end ifald denne Forglemmelse ei var indtruffet, kunde bestemmes (s.202-3)."

 

Baikalsj�en og de sibirske skoger. I l�pet av de fire ventem�nedene i Irkutsk dro Hansteen og hans f�lge p� en utflukt til den mongolske grense. For � komme dit m�tte de passere Baikalsj�en som ligger 6 mil syd for byen. Sj�en er verdens st�rste og dypeste, og er p� sitt bredeste over 8 mil:

 

  "Vi kj�rte den 12te Februar mod Syd langs Angara, derpaa over den paa Overfartsstedet 55 Verst brede tilfrosne speilblanke Baikal S�, hvis Is i enkelte Spr�kker viste sig at have en Tykkelse af 3 Fod. Isen er her saa gjennemsigtig, som det reneste Glas, saa at man paa mindre, dybe Steder kan see den mindste Gjenstand paa Bunden, og er �ngsteligt for at tr�de paa den, da det seer ud, som om man gik umiddelbar paa en speilblank Vandflade. Baikal har en Segelform, som Maanen 3 Dage efter Nyet og en L�ngde immellem begge Spidserne af 550 Verst; dens st�rste Brede er omtrent 85 Verst. Langs den nordlige Kyst l�ber en Bjergrad af en maadelig H�ide, og en liden Flaade af keiserlige Skibe anvendes om Sommeren til Kommunikation imellem de omliggende Punkter. Chefen for denne er en Lieutenant af den Russiske Marine, som boer i Irkutzk i en stor Bygning, som derfor f�rer Navn af Admiralitetet (Admiraliteistvo). Himlen var azurblaa, og i det klare Solskin glimrede de med Rim besatte Naaletr�er paa begge S�ens Bredder, som om de vare besatte med tusinde Diamanter (s. 225-6)."

 

Det er ikke rart man har store forventninger n�r Baikal skal bes�kes. Sj�en er omtalt som �Sibirs perle� i 2003 utgaven av Lonely Planet for Russland og Belarus, og nevnt som et av de fem naturens underverk som man M� bes�ke. Hansteens lyriske beskrivelse av sj�en gj�r ikke spenningen mindre n�r man setter nesen sydover. P� v�rt bes�k var himmelen ogs� bl� og solen skinte i sin sen-september overflod, men selve sj�en ble en skuffelse.

Baikalsj�en Baikalsj�en Baikalsj�en
Visst er Baikal vakker, men dog ikke vakrere enn en norsk fjord. Det er dessuten s� langt over til den andre bredden at virkningen ikke blir s� imponerende som med de norske fjorder. Men Baikal er fotogen - det viser bildene som ble tatt ved strendene.
 
Veien mellom Irkutsk og Baikal Sibirske skoger En st�rre opplevelse var det � m�te de sibirske skoger p� reisen ned. Kledd i h�stfarger gj�r de et sterkt inntrykk der de strekker seg milevis over hele kontinentet.

 

Farvel. 24. mai 1829 kom Hansteen og hans f�lge seg endelig avg�rde nordover og nedover Angara-floden p� sin ferd til Turuchansk i retning Nordishavet. Denne gangen gikk det bra: "Mine Irkutzker Venner ledsagede mig til det omtalte Kloster, hvor Resten af Gaarsdagens Champagner blev t�mt, og forlode mig efter en hjertelig Afsked (s. 249)."    Angara by night

Litteratur

Hansteen, Christopher. Reise-erindringer. Christiania : Chr. T�nsbergs forlag, 1859.

Sergue�ev, Marc. Irkoutsk-Ba�kal : guide touristique. Moskva : Editions Planeta, 1989.

Sutherland, Christine. The Princess of Siberia : the story of Maria Volkonsky and the Decembrist exiles. New York : Farrar/Straus/Giroux, 1984. s. 283.