Tilbake til
hoveddokumentet

 

 
Det gamle Observatoriet
av Rolf Brahde


           Appendix I
          ************

    Et Fortran program hvor de observerte verdier til bestemmelse av
    Bredde og Lengde for observatoriet er skrevet inn som data.
    Fearnley har i formelen for D på side 80 ["Beschreibung und
    Lage"] dividert under kvadratrottegnet med n*(n-1) istedet for
    bare med (n-1). Dette betyr at alle hans opgitte verdier for
    "sannsynlig feil" er for små.

C   Appendix I. File 
C   *******************************
C   Hansteen,Chr. und Fearnley,Carl
C   Beschreibung und Lage der Universitats-Sternwarte in Christiania
C   Christiania 1849
CC   Alle verdier for "Wahrscheinlicher Fehler" er feilaktige (p. 80, D)
C   ********************************************************************
C   Feilen på side 80 i formelen skyldes Fearnley. Hansteen har
C   i tidligere artikler i "Magazin for Naturvidenskaberne" brukt det
C   rette uttrykket for avviket. Hansteen sier også at han har over-
C   latt dette til Fearnley (p.57).
   PROGRAM HANSTEEN
C *****
C   Data BI, BII, ....,BXI er buesek-delen av "Polpunkt." i
C   Tabellene I, II, ..., XI side 11 - 16.
C   Data III er antall verdier i disse tabellene
C *****
   DIMENSION BI(18),BII(6),BIII(8),BIV(10),BV(9),BVI(4),BVII(10),
   1 BVIII(5),BIX(10),BX(19),BXI(14),III(11),BOST(120),BVEST(120)
   DIMENSION ALNGD(238),XM(21),XC(21),VEKT(21),XX(21,13),XXM(21)
   DIMENSION X1(11),X2(12),X3(12),X4(7),X5(7),X6(11),X7(13),X8(10)
   DIMENSION X9(13),X10(13),X11(13),X12(11),X13(11),X14(11),X15(13)
   DIMENSION X16(11),X17(13),X18(13),X19(11),X20(11),X21(11),NUM(21)
   REAL LENGDE(21),LMID
   DATA III/18,6,8,10,9,4,10,5,10,19,14/
   DATA BI/14.37,14.07,14.43,16.04,14.88,12.71,15.54,11.83,16.74,
   1 15.47,15.65,17.66,13.19,15.11,16.66,15.15,16.98,12.81/
   DATA BII/48.77,47.42,50.22,47.15,47.83,48.48/
   DATA BIII/16.59,14.27,15.55,16.37,13.70,16.19,12.31,13.97/
   DATA BIV/42.92,50.40,49.35,48.33,45.93,44.77,48.97,50.67,49.36,
   1 55.43/
   DATA BV/48.55,49.18,50.39,49.08,49.34,48.05,49.61,52.29,51.90/
   DATA BVI/16.23,17.54,15.94,16.08/
   DATA BVII/49.88,52.47,53.84,47.27,49.94,49.69,48.00,45.72,51.87,
   1 54.08/
   DATA BVIII/36.89,33.82,33.45,32.48,33.02/
   DATA BIX/5.37,11.12,10.16,11.49,4.53,11.10,9.57,10.11,7.81,8.28/
   DATA BX/37.54,34.61,35.46,36.79,30.96,35.12,36.86,37.12,36.90,
   1 36.89,39.69,39.29,33.68,32.82,39.77,39.53,36.08,37.22,36.88/
   DATA BXI/9.70,10.62,11.56,10.38,10.02,11.79,11.87,11.08,8.73,
   1 9.26,7.03,11.95,9.03,10.43/
C   Data LENGDE = decimaldelen av sekundet i tabell på side 80-81.
C   DATA LENGDE/.096,.124,.153,.335,.088,-.060,.145,.088,.160,.125,
C   1 .050,.304,.508,.033,.407,.038,-.090,.217,.249,.153,.650/
C   Nedenfor henter vi
C   tallene direkte fra tabellene på side 68 - 71.
   DATA LENGDE/.231,.137,.094,.587,-.183,.095,.185,.444,.308,-.266,
   1 -.229,-.260,-.005,-.597,.396,.146,.291,.994,.286,-.074,.139/
   DATA NUM/11,12,12,7,7,11,13,10,13,13,13,11,11,11,13,11,13,13,
   1 11,11,11/
   DATA X1/.28,.34,.32,.21,.17,-.08,-.11,-.04,.19,.24,-.01/
   DATA X2/-.16,.60,.57,.87,.15,-.03,-.54,-.08,.04,.33,-.31,.21/
   DATA X3/.33,.57,.38,.33,-.01,-.11,-.20,.29,-.03,-.10,-.32,.00/
   DATA X4/.17,.61,.11,.29,.91,1.44,.58/
   DATA X5/-.13,-.05,-.55,.03,-.26,-.06,-.26/
   DATA X6/-.11,.03,.64,.40,.30,-.28,.03,.13,.12,-.26,.05/

C
   DATA X7/.34,.31,-.11,.31,.28,.32,.18,.09,.14,.31,.18,.03,.03/
   DATA X8/2.09,-.10,1.07,.55,.53,-1.06,.53,.06,.49,.28/
   DATA X9/.61,.00,-.42,.21,-.20,.49,1.00,.66,.72,.61,.13,.11,.09/
   DATA X10/-.29,.13,.70,-.73,-.40,.30,-.58,-.34,-.81,-.37,.13,-.80
   1 ,-.40/
   DATA X11/-.19,.23,.26,.37,-.27,-.45,-.19,-.51,-.67,-.52,-.34,-.42
   1 ,-.28/
   DATA X12/.46,1.34,1.10,-.08,-.73,-1.49,-1.37,.04,-.95,-1.08,-.10/
   DATA X13/-1.49,.98,1.08,.84,-.55,-.15,-.39,-.29,.17,.15,-.40/
   DATA X14/-1.07,2.76,1.38,.40,-.92,-1.57,-2.12,-1.75,-1.23,-1.22
   1 ,-1.23/
   DATA X15/-.04,.34,.24,.49,.67,1.39,.64,-.47,.44,.63,.01,.31,.50/
   DATA X16/-.76,.30,.57,.64,.13,.16,-.06,.00,.43,.37,-.17/
   DATA X17/-.24,-.53,.31,1.07,.79,.85,.30,-.35,-.18,.98,.86,.41
   1 ,-.49/
   DATA X18/-.64,.02,.92,1.55,.72,1.97,1.27,1.48,3.86,1.87,-.60,.65
   1 ,-.15/
   DATA X19/.32,.60,.43,.36,.42,-.07,.18,-.09,.26,.44,.30/
   DATA X20/-.09,1.27,.82,.47,-.50,-.82,-.98,-.60,.19,.09,-.66/
   DATA X21/.22,.82,-.13,-.98,-.19,.99,1.36,-.51,-.91,.05,.81/
   OPEN(UNIT=22,FILE='Hansteen.dat',STATUS='NEW',DISPOSE='SAVE')
   write(5,50)
  50 format(1h ,'Velg formel for avviket: Skriv 1 for den feilaktige'/
   1 26x,'Eller 0 for den riktige')
   accept *,ifeil
   IF(IFEIL.EQ.0)THEN
   WRITE(5,51)
   WRITE(22,51)
  51 FORMAT(1H ,'De har valgt å beregne den sannsynlige feil efter
   1 riktig formel')
   ENDIF
   IF(IFEIL.EQ.1)THEN
   WRITE(5,52)
   WRITE(22,52)
  52 FORMAT(1H ,'De har valgt å bruke Fearnley's feilaktige formel')
   ENDIF
   WRITE(5,47)
  47 FORMAT(1h0,'Tabell',4x,'Antall',5x,'Middel',4x,' Std.Err ',
   1 ' Prob.Err'/1x,55('-'))
   WRITE(22,47)
   CALL COR(III(1),BI,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(2),BII,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(3),BIII,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(4),BIV,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(5),BV,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(6),BVI,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(7),BVII,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(8),BVIII,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(9),BIX,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(10),BX,BMID,COEF,ifeil)
   CALL COR(III(11),BXI,BMID,COEF,ifeil)
   WRITE(5,60)
  60 FORMAT(1H ,'Summerte rekker, BOST og BVEST')
   WRITE(22,60)
   JO=0
   DO 11 J=1,III(1)
   JO=JO+1
   BOST(JO)=BI(J)
  11 CONTINUE
   DO 12 J=1,III(3)
   JO=JO+1
   BOST(JO)=BIII(J)
  12 CONTINUE
   DO 13 J=1,III(6)
   JO=JO+1
C
   BOST(JO)=BVI(J)
  13 CONTINUE
   DO 14 J=1,III(8)
   JO=JO+1
   BOST(JO)=BVIII(J)
  14 CONTINUE
   DO 15 J=1,III(10)
   JO=JO+1
   BOST(JO)=BX(J)
  15 CONTINUE
   CALL COR(JO,BOST,BMIDO,COEFO,IFEIL)
   JV=0
   DO 21 J=1,III(2)
   JV=JV+1
   BVEST(JV)=BII(J)
  21 CONTINUE
   DO 22 J=1,III(4)
   JV=JV+1
   BVEST(JV)=BIV(J)
  22 CONTINUE
   DO 23 J=1,III(5)
   JV=JV+1
   BVEST(JV)=BV(J)
  23 CONTINUE
   DO 24 J=1,III(7)
   JV=JV+1
   BVEST(JV)=BVII(J)
  24 CONTINUE
   DO 25 J=1,III(9)
   JV=JV+1
   BVEST(JV)=BIX(J)+60.
  25 CONTINUE
   DO 26 J=1,III(11)
   JV=JV+1
   BVEST(JV)=BXI(J)+60.
  26 CONTINUE
   CALL COR(JV,BVEST,BMIDV,COEFV,IFEIL)
   BMIDO=(BMIDO/60.+53.)/60.+239.
   BMIDV=(BMIDV/60.+3.)/60.+300.
   POL=90.-(BMIDV-BMIDO)/2.
   WRITE(5,70)BMIDV,BMIDO,POL
  70 FORMAT(1H0,'BMIDV= ',f10.6,' BMIDO= ',f10.6,' Polhøide= ',f10.6)
   WRITE(22,70)BMIDV,BMIDO,POL
   IPOLG=POL
   POLM=(POL-IPOLG)*60.
   IPOLM=POLM
   POLS=(POLM-IPOLM)*60.
   WRITE(5,71)IPOLG,IPOLM,POLS
  71 FORMAT(1H ,'Polhøide=',I3,' grad.',I3,' min.',f6.2,' sek.')
   WRITE(22,71)IPOLG,IPOLM,POLS
   CFO=54.*COEFO/113.
   CFV=59.*COEFV/113.
   ERR=0.67449*SQRT(CFO*CFO+CFV*CFV)
   WRITE(5,72)ERR
  72 FORMAT(1H ,'Sannsynlig feil i bredde =',F6.2,' buesek.')
   WRITE(22,72)ERR
   WRITE(5,73)
  73 FORMAT(1H0,'Bestemmelsen av lengden med 21 kronometre')
   WRITE(22,73)
   WRITE(5,47)
   WRITE(22,47)
   CALL COR(21,LENGDE,LMID,COEF,IFEIL)
   LMID=7.+(25.+LMID)/60.
   PROB=0.67449*COEF
   WRITE(5,74)LMID,PROB
C
  74 FORMAT(1H0,'Lengdeforskjell vest Rundetårn=',F10.7,' Tidsmin.'/
   1 6x,' Sannsynlig feil i lengde= ',f5.3,' Tidsek.')
   WRITE(22,74)LMID,PROB
   N=0
   DO 101 J=1,NUM(1)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X1(J)
   XX(1,J)=X1(J)
 101 CONTINUE
   DO 102 J=1,NUM(2)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X2(J)
   XX(2,J)=X2(J)
 102 CONTINUE
   DO 103 J=1,NUM(3)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X3(J)
   XX(3,J)=X3(J)
 103 CONTINUE
   DO 104 J=1,NUM(4)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X4(J)
   XX(4,J)=X4(J)
 104 CONTINUE
   DO 105 J=1,NUM(5)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X5(J)
   XX(5,J)=X5(J)
 105 CONTINUE
   DO 106 J=1,NUM(6)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X6(J)
   XX(6,J)=X6(J)
 106 CONTINUE
   DO 107 J=1,NUM(7)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X7(J)
   XX(7,J)=X7(J)
 107 CONTINUE
   DO 108 J=1,NUM(8)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X8(J)
   XX(8,J)=X8(J)
 108 CONTINUE
   DO 109 J=1,NUM(9)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X9(J)
   XX(9,J)=X9(J)
 109 CONTINUE
   DO 110 J=1,NUM(10)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X10(J)
   XX(10,J)=X10(J)
 110 CONTINUE
   DO 111 J=1,NUM(11)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X11(J)
   XX(11,J)=X11(J)
 111 CONTINUE
   DO 112 J=1,NUM(12)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X12(J)
   XX(12,J)=X12(J)
 112 CONTINUE
   DO 113 J=1,NUM(13)
C
   N=N+1
   ALNGD(N)=X13(J)
   XX(13,J)=X13(J)
 113 CONTINUE
   DO 114 J=1,NUM(14)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X14(J)
   XX(14,J)=X14(J)
 114 CONTINUE
   DO 115 J=1,NUM(15)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X15(J)
   XX(15,J)=X15(J)
 115 CONTINUE
   DO 116 J=1,NUM(16)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X16(J)
   XX(16,J)=X16(J)
 116 CONTINUE
   DO 117 J=1,NUM(17)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X17(J)
   XX(17,J)=X17(J)
 117 CONTINUE
   DO 118 J=1,NUM(18)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X18(J)
   XX(18,J)=X18(J)
 118 CONTINUE
   DO 119 J=1,NUM(19)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X19(J)
   XX(19,J)=X19(J)
 119 CONTINUE
   DO 120 J=1,NUM(20)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X20(J)
   XX(20,J)=X20(J)
 120 CONTINUE
   DO 121 J=1,NUM(21)
   N=N+1
   ALNGD(N)=X21(J)
   XX(21,J)=X21(J)
 121 CONTINUE
   call cor(238,alngd,amid,acoef,ifeil)
   amid=25.+amid
   aprob=acoef*0.67449
   write(5,45)amid,aprob
  45 format(1h0,'Beregning av lengden fra alle data i Tab: p.68-71'/
   1 55('-')/' Middel for lengden= ',f8.4,' Prob.Err= ',f7.4,' sek'/)
   write(22,45)amid,aprob
   CALL COR(NUM(1),X1,XM(1),XC(1),IFEIL)
   CALL COR(NUM(2),X2,XM(2),XC(2),IFEIL)
   CALL COR(NUM(3),X3,XM(3),XC(3),IFEIL)
   CALL COR(NUM(4),X4,XM(4),XC(4),IFEIL)
   CALL COR(NUM(5),X5,XM(5),XC(5),IFEIL)
   CALL COR(NUM(6),X6,XM(6),XC(6),IFEIL)
   CALL COR(NUM(7),X7,XM(7),XC(7),IFEIL)
   CALL COR(NUM(8),X8,XM(8),XC(8),IFEIL)
   CALL COR(NUM(9),X9,XM(9),XC(9),IFEIL)
   CALL COR(NUM(10),X10,XM(10),XC(10),IFEIL)
   CALL COR(NUM(11),X11,XM(11),XC(11),IFEIL)
   CALL COR(NUM(12),X12,XM(12),XC(12),IFEIL)
   CALL COR(NUM(13),X13,XM(13),XC(13),IFEIL)
   CALL COR(NUM(14),X14,XM(14),XC(14),IFEIL)
C
   CALL COR(NUM(15),X15,XM(15),XC(15),IFEIL)
   CALL COR(NUM(16),X16,XM(16),XC(16),IFEIL)
   CALL COR(NUM(17),X17,XM(17),XC(17),IFEIL)
   CALL COR(NUM(18),X18,XM(18),XC(18),IFEIL)
   CALL COR(NUM(19),X19,XM(19),XC(19),IFEIL)
   CALL COR(NUM(20),X20,XM(20),XC(20),IFEIL)
   CALL COR(NUM(21),X21,XM(21),XC(21),IFEIL)
   WRITE(5,333)
 333 FORMAT(1H ,'Resultat for hvert ur som på p.80-81'/1x,40('-')/
   1 1x,' Num  Ant.obs.  XM   XC  Vekt'/1x,40('-'))
   WRITE(22,333)
   SUM=0
   DO 700 IKL=1,21
   XM(IKL)=25.+XM(IKL)
   XC(IKL)=0.67449*XC(IKL)
   VEKT(IKL)=(1./XC(IKL))**2
   SUM=SUM+VEKT(IKL)
   WRITE(5,222)IKL,NUM(IKL),XM(IKL),XC(IKL),VEKT(IKL)
 222 FORMAT(1H ,i4,3x,i5,2x,2F8.4,F8.1)
   WRITE(22,222)IKL,NUM(IKL),XM(IKL),XC(IKL),VEKT(IKL)
 700 CONTINUE
   XMID=0
   ERRMID=0
   DO 800 IKL=1,21
   VEKT(IKL)=VEKT(IKL)/SUM
   XMID=XMID+XM(IKL)*VEKT(IKL)
   ERRMID=ERRMID+XC(IKL)*VEKT(IKL)
 800 CONTINUE
   WRITE(5,555)XMID,ERRMID
 555 FORMAT(1H ,'Veiet middelverdi for sekund og Prob.err = ',
   1 f8.4,'+-',f7.4,' Tidsek.')
   write(22,555)xmid,errmid
   xxsum=0
   do 1800 ikl=1,21
   do 1900 n=1,num(ikl)
   dif=xx(ikl,n)-xm(ikl)+25.
   xxsum=xxsum+dif*dif*vekt(ikl)
 1900 continue
 1800 continue
   ERRTOT=0.6745*SQRT(XXSUM/20.)
   WRITE(5,666)ERRTOT
 666 FORMAT(1H0,'Sannsynlig feil for lengden korrigert'/
   1 ' for vekt beregnet for hvert enkelt kronometer'/
   2 ' efter RIKTIG FORMEL =',f8.4,' Tidsekund')
   WRITE(22,666)ERRTOT
   STOP
   END
   SUBROUTINE COR(I,B,BMID,COEF,IFEIL)
   DIMENSION B(200)
   AI=I
   NR=NR+1
   SUM=0
   DO 200 J=1,I
   SUM=SUM+B(J)
 200 CONTINUE
   BMID=SUM/I
   SUM=0
   DO 300 J=1,I
   DIF=B(J)-BMID
   SUM=SUM+DIF*DIF
 300 CONTINUE
   COEF=SQRT(SUM/(I-1))
   IF(IFEIL.EQ.1)COEF=COEF/SQRT(AI)
   PROB=COEF*0.67449
   IF(NR.LT.14)THEN
C
   WRITE(5,50)NR,I,BMID,COEF,PROB
   WRITE(22,50)NR,I,BMID,COEF,PROB
  50 FORMAT(1H ,I3,8X,I3,6X,F6.2,' +- ',2F8.2,' buesek')
   ENDIF
   IF(NR.EQ.14)THEN
   WRITE(5,51)NR,I,BMID,COEF,PROB
   WRITE(22,51)NR,I,BMID,COEF,PROB
  51 FORMAT(1H ,I3,8X,I3,6X,F6.2,' +- ',2F8.2,' tidsek.')
   ENDIF
   RETURN
   END

Nedenfor vises resultatene av beregningen, med gal og riktig formel
 *******************************************************************

 De har valgt å bruke Fearnley's feilaktige formel
           ----------------------------
 Tabell  Antall   Middel   Std.Err  Prob.Err
 -------------------------------------------------------
  1     18    14.96 +-   0.38  0.26 buesek
  2     6    48.31 +-   0.46  0.31 buesek
  3     8    14.87 +-   0.54  0.37 buesek
  4     10    48.61 +-   1.10  0.74 buesek
  5     9    49.82 +-   0.48  0.33 buesek
  6     4    16.45 +-   0.37  0.25 buesek
  7     10    50.28 +-   0.88  0.60 buesek
  8     5    33.93 +-   0.77  0.52 buesek
  9     10    8.95 +-   0.77  0.52 buesek
 10     19    36.48 +-   0.54  0.36 buesek
 11     14    10.25 +-   0.38  0.25 buesek
 Summerte rekker, BOST og BVEST
 12     54    24.39 +-   1.45  0.98 buesek
 13     59    57.63 +-   1.35  0.91 buesek

 BMIDV= 300.066010 BMIDO= 239.890106 Polhøide= 59.912048
 Polhøide= 59 grad. 54 min. 43.37 sek.
 Sannsynlig feil i bredde = 0.67 buesek. (Eller 20 meter)

 Bestemmelsen av lengden med 21 kronometre

 Tabell  Antall   Middel   Std.Err  Prob.Err
 -------------------------------------------------------
 14     21    0.13 +-   0.07  0.05 tidsek.

 Lengdeforskjell vest Rundetårn= 7.4188247 Tidsmin.
    Sannsynlig feil i lengde= 0.050 Tidsek. (Eller 11 meter)

 Beregning av lengden fra alle data i Tab: p.68-71
-------------------------------------------------------
 Middel for lengden= 25.1279 Prob.Err= 0.0310 sek (Eller 7 meter)

 Resultat for hvert ur som på p.80-81
 ----------------------------------------
 Num  Ant.obs.  XM   XC  Vekt
 ----------------------------------------
  1   11  25.1373 0.0338  876.0
  2   12  25.1375 0.0790  160.1
  3   12  25.0942 0.0535  349.5
  4    7  25.5871 0.1197  69.8
  5    7  24.8171 0.0496  405.7
  6   11  25.0955 0.0558  321.1
  7   13  25.1854 0.0267 1403.5
  8   10  25.4440 0.1721  33.7
  9   13  25.3085 0.0764  171.5
  10   13  24.7338 0.0856  136.3
  11   13  24.7708 0.0609  269.6
  12   11  24.7400 0.1950  26.3
  13   11  24.9955 0.1552  41.5
  14   11  24.4027 0.3036  10.8
  15   13  25.3962 0.0823  147.6
  16   11  25.1464 0.0804  154.7
  17   13  25.2908 0.1104  82.0
  18   13  25.9938 0.2305  18.8
  19   11  25.2864 0.0430  539.9
  20   11  24.9264 0.1463  46.7
  21   11  25.1391 0.1588  39.7
 Veiet middelverdi for sekund og Prob.err = 25.1262+- 0.0530 Tidsek.
                                (12 m.)
 Sannsynlig feil for lengden korrigert for vekt beregnet for hvert
 enkelt kronometer efter RIKTIG FORMEL = 0.1541 Tidsekund
 (Eller 35 meter)

 De har valgt å beregne den sannsynlige feil efter riktig formel
                       -------------------
 Tabell  Antall   Middel   Std.Err  Prob.Err
 -------------------------------------------------------
  1     18    14.96 +-   1.60  1.08 buesek
  2     6    48.31 +-   1.12  0.75 buesek
  3     8    14.87 +-   1.54  1.04 buesek
  4     10    48.61 +-   3.49  2.35 buesek
  5     9    49.82 +-   1.45  0.98 buesek
  6     4    16.45 +-   0.74  0.50 buesek
  7     10    50.28 +-   2.79  1.88 buesek
  8     5    33.93 +-   1.73  1.17 buesek
  9     10    8.95 +-   2.43  1.64 buesek
 10     19    36.48 +-   2.35  1.59 buesek
 11     14    10.25 +-   1.41  0.95 buesek
 Summerte rekker, BOST og BVEST
 12     54    24.39 +-  10.63  7.17 buesek
 13     59    57.63 +-  10.35  6.98 buesek

 BMIDV= 300.066010 BMIDO= 239.890106 Polhøide= 59.912048
 Polhøide= 59 grad. 54 min. 43.37 sek.
 Sannsynlig feil i bredde = 5.00 buesek. (Eller 154 meter)

 Bestemmelsen av lengden med 21 kronometre

 Tabell  Antall   Middel   Std.Err  Prob.Err
 -------------------------------------------------------
 14     21    0.13 +-   0.34  0.23 tidsek.

 Lengdeforskjell vest Rundetårn= 7.4188247 Tidsmin.
    Sannsynlig feil i lengde= 0.231 Tidsek. (Eller 52 meter)

 Beregning av lengden fra alle data i Tab: p.68-71
-------------------------------------------------------
 Middel for lengden= 25.1279 Prob.Err= 0.4782 sek
                     (108 m.)
 Resultat for hvert ur som på p.80-81
 ----------------------------------------
 Num  Ant.obs.  XM   XC  Vekt
 ----------------------------------------
  1   11  25.1373 0.1121  79.6
  2   12  25.1375 0.2738  13.3
  3   12  25.0942 0.1853  29.1
  4    7  25.5871 0.3166  10.0
  5    7  24.8171 0.1314  58.0
  6   11  25.0955 0.1851  29.2
  7   13  25.1854 0.0962  108.0
  8   10  25.4440 0.5443   3.4
  9   13  25.3085 0.2753  13.2
  10   13  24.7338 0.3088  10.5
  11   13  24.7708 0.2196  20.7
  12   11  24.7400 0.6466   2.4
  13   11  24.9955 0.5148   3.8
  14   11  24.4027 1.0069   1.0
  15   13  25.3962 0.2968  11.4
  16   11  25.1464 0.2667  14.1
  17   13  25.2908 0.3981   6.3
  18   13  25.9938 0.8312   1.4
  19   11  25.2864 0.1427  49.1
  20   11  24.9264 0.4853   4.2
  21   11  25.1391 0.5267   3.6
 Veiet middelverdi for sekund og Prob.err = 25.1153+- 0.1780 Tidsek.
                            (40 m.)
 Sannsynlig feil for lengden korrigert
 for vekt beregnet for hvert enkelt kronometer
 efter RIKTIG FORMEL = 0.1516 Tidsekund (Eller 34 meter)

_________________________________________________________

Copyright © Rolf Brahde, Institutt for teoretisk astrofysikk,
               Universitetet i Oslo