Hvor finner jeg bøker innen farmasi?

Bøkene innen farmasi er delt i ny og gammel samling. Begge samlingene finner du i Hangaren. Spør oss som arbeider ved Informasjonspunktet hvis du ikke finner det du søker etter.

Nye farmasibøker er plassert på hyller merket Boksamling fra nummer 610 til 619.

Bøker innkjøpt før 2012 har denne hylleoppstillingen

0             Alment
0.0             Leksika
0.1             Bibliografi, bibliotek- og bibliotekvesen, dokumentasjon
0.2             Biografi
0.3             Forskningsinstitusjoner, læresteder, årbøker, festskrifter. Forskning, forskningspolitikk
0.4             Kongresser, møter
0.5             Undervisning, pedagogikk, studieteknikk, psykologi
0.6             Generelle ordbøker, filologi
0.7             Samfunnsvitenskap
        0.71     Økonomi
        0.72     Rettsvesen, jus
        0.73     Ledelse, organisasjon
0.8             Historie, vitenskapshistorie
0.9             Andre emner
        0.91     Filosofi, etikk
    0.92   Naturvitenskap og humaniora generelt
        0.93     Informasjonsteknologi, IKT
        0.94     Kommunikasjon
                 
1             Matematikk
1.1             Aritmetikk, tallteori, algebra
1.2             Geometri, stereometri
1.3             Trigonemetri
1.4             Sannsynlighetsregning, statistikk
1.5             Regning
        1.51     Elektronisk databehandling
1.6             Anvendt matematikk (se også 1.4)
1.7             Analyse, funksjonsteori
1.8             Tabeller
1.9             Andre emner
                 
2             Fysikk
2.1             Mekanikk
        2.11     Faste stoffer
        2.12     Væsker, hydrografi
        2.13     Luftarter, aerodynakikk, akustikk
2.2             Optikk, lyslære
2.3             Termodynamikk, statistisk fysikk
2.4             Elektrisitet, magnetisme
2.5             Atomfysikk, kjernefysikk, høyenergifysikk
2.6             Kvantemekanikk
2.7             Faste stoffers fysikk (se også 3.12)
2.8             Biofysikk
2.9             Andre emner
        2.91     Ultralyd
        2.92     Astronomi
                 
3             Kjemi
3.0             Generelt, ordbøker, nomenklatur
3.1             Kjemisk fysikk (strukturkjemi, kjemisk binding) (Se også 3.2, 3.33, 3.52)
        3.11     Kjemisk spektroskopi (UV, IR, raman, synlig lys, mikrobølger)
        3.12     Kjemisk røntgenkrystallografi, elektrondiffraksjon (Se også 2.7)
        3.13     Magnetokjemi
        3.14     Dipolmoment (elektrisk)
        3.15     Radioaktive isotoper i kjemien (Se også 4.52, 8.7)
3.2             Fysisk kjemi
        3.21     Termodynamikk (energetikk)
        3.22     Likevekt (kjemiske og fase-, destillasjonsteori, katalyse, oppløselighet)
        3.23     Kinetikk
        3.24     Elektrokjemi
        3.25     Kolloid-, og kapillarkjemi (teori, adsorpsjon, kromatografi, ionebyttere) (Se også 3.33)
        3.26     Fotokjemi, fotografi
3.3             Analytisk kjemi, kjemisk analyse (Se også 3.42, 3.54, 4,51)
        3.31     Kvalitativ analyse (klassisk kjemisk)
        3.32     Kvantitativ analyse (klassisk kjemisk)
        3.33     Fysiske metoder, kolorimetri, kromatografi,polarografi, polarimetri o.l. (Se også 3.1, 3.2)
        3.34     Mikroanalyse, ultramikoanalyse (Se også 3.44, 3.57, 3.6, 6.3)
        3.35     Reagenser, indikatorer
        3.36     Klinisk-kjemisk analyse (Se også 8.6)
3.4             Uorganisk kjemi
        3.41     Deskriptiv, systematisk
        3.42     Uorganisk analyse (Se også 3.3, 3.7)
            3.421 Kvalitativ
            3.422 Kvalitativ
            3.423 Uorganisk identifikasjon, vareanalyse
        3.43     Uorganisk syntese, preparasjon
        3.44     Mikrometoder (Se også 3.34)
        3.45     (Ubrukt)
        3.46     (Ubrukt)
        3.47     (Ubrukt)
        3.48     Uorganisk kjemisk laboratorieteknikk
3.5             Organisk kjemi
        3.51     Deskriptiv, systematisk
            3.511 Naturstoffer, fytokjemi (Se også 3.6, 6.1)
        3.52     Teoretisk organisk kjemi, elektronteori, stereokjemi (Se også 3.1)
        3.53     Medisinsk kjemi, kosmetikk
        3.54     Organisk kjemisk analyse (Se også 3.3, 3.7, 6.3)
            3.541 Kvalitativ
            3.542 Kvantitativ
            3.543 Identifikasjon, konstitusjonsbestemmelse (Se også 3.1)
        3.55     Organisk syntese
        3.56     Organisk kjemisk industri (Se også 3.8)
        3.57     Mikrometoder (Syntese, analyse) (Se også 3.34)
        3.58     Organisk kjemisk laboratorieteknikk (Se også 3.56. 3.94)
        3.59     Andre emner
3.6             Biokjemi
    3.61   Analytisk biokjemi
        3.62     Proteiner, peptider
            3.625 Enzymer
        3.63     Karbohydrater
        3.64     Lipider
        3.65     Nukleinsyrer
        3.66     Plantebiokjemi
        3.67     (Ubrukt)
        3.68     Klinisk og fysiologisk biokjemi
            3.684 Ernæring, vitaminer, fiber
            3.685 Spesielle vev
3.7             Farmasøytisk kjemi (oppbevaring, holdbarhet, verdibestemmelse av kjemiske simplicia) (Se også 3.42, 3.54, 4.51)
3.8             Teknisk kjemi, kjemisk industri (Se også 3.56)
3.9             Andre emner
        3.91     Landbrukskjemi
        3.92     Kjemi i rettsmedisin (forensisk kjemi)
        3.93     Næringsmiddelkjemi
        3.94     Kjemisk laboratorieteknikk, apparatur, sikkerhet i laboratoriet
        3.95     Krigskjemi, kjemisk krigføring
        3.96     Kjemisk toksikologi, farlige stoffer og reaksjoner (Se også 8.3)
                 
4             Farmasi
Farmasiens historie
4.0             Generelle oppslagsverk, ordbøker
4.1             Apotekvesen, legemiddellovgivning, legemiddelstatistikk
        4.13     Takster
        4.14     Spesialitetsfortegnelser, legemiddellisters
4.2             Farmakopeer
        4.21     Kommentarer til farmakopeer
4.3             Andre formelsamlinger
        4.31     Folkenavn på legemidler (Se også 6.91, 8.93)
        4.32     Navn på legemiddelstoffer
        4.33     (Ubrukt)
4.4             Teknisk farmasi, apotekteknikk (apparatlære, alm. arbeidsmetoder)
4.5             Galenisk farmasi (fremstilling, verdibestemmelse, holdbarhet av galenica) (Se også 4.8)
        4.51     Kvalitativ og kvantitativ analyse av galenica, inkl. biologisk standardisering . Emulsjoner (Se også 3.3, 3.7)
        4.52     Radioaktive isotoper
4.6             Rettsfarmasi (forensisk farmasi)
4.7             Krigsfarmasi
4.8             Farmasøytisk industri, medisinalfabrikasjon
4.9             Andre emner
        4.91     Ask - Reseptlesing, forskrivningslære
        4.92     Sosialfarmasi, samfunnsfarmasi , drug use, legemiddelkontroll
        4.93     Forbindingssaker, bandasjer, sykepleieartikler, vaksiner
        4.94     Klinisk farmasi
                 
5             Botanikk
5.1             Systematikk, almen. Floraer
    5.11         Spesiell systematikk (familier, slekter, arter)
5.2             Plantefysiologi (Plantebiokjemi, se 3.66)
5.3             Cytologi, anatomi (Se også 7.2)
5.4             Morfologi
5.5             Botanisk økologi (relasjoner mellom plantevekst,-samfunn og omgivelsene - jordbunn, klima etc.)
5.6             Plantegeografi
5.7             Anvendt botanikk, nærings- og nytelsesplanter (Teknisk anvendtye planter, se også 6)
5.8             Floristik
5.9             Andre emner
    5.91         Plantepatologi
    5.92         Palaeobotanikk, pollenanalyse
    5.93         Hagebruksbotanikk
    5.94         Hydrobotanikk (Se også 9.9)
                 
6             Farmakognosi
6.1             Deskriptiv (Stamplantre,- dyr, morfologi, innholdsstofer, identifikasjon, forfalskninger) (Se også 3.511, 3.6)
6.2             Mikroskopi, mikroskopisk drogeidentifikasjon (også undersøkelsesteknikk)
6.3             Kjemisk analytisk farmakognosi, drogekarakteriserrnde reaksjoner på snitt eller pulver (Se også 3.34, 3.54)
6.4             Farmakognostisk geografi
6.5             Drogehandel og -produksjon (handelsveier, sorter, pakninger)
6.6             Homøopatiske droger
6.7             Drogekultur (foredling, innsamling)
6.8             Farmakognostisk etnografi, etnobotanikk
6.9             Andre emner
    6.91         Medisinlpanter, urtebøker, legeplanter i folkemedisin (Se også 4.31, 8.93)
    6.92         Giftplanter, giftige naturstoffer
    6.93         Parfyme, kosmetikk
7             Mikrobiologi. Almen biologi. Bioteknologi
7.1             Bakteriologi, serologi, sterilisasjon. Immunologi, allergi
7.2             Almen genetikk, cytologi (Se også 5.3)
7.3             Biologisk verdibestemmelse
7.4             Antibiotika
7.5             Økologi (Se også 5.5)
                 
8             Medisin. Hygiene
8.1             Farmakologi, kjemoterapi, bivirkninger (Medisinsk kjemi, se 3.53)
    8.11         Psykofarmakologi. Rusmidler
8.2             Fysiologi
8.3             Toksikologi (Se også 3.96, 6.92)
8.4             Hygiene, almenn og offentlig hygiene. Helsestell
8.5             Anatomi
    8.51         Histologi
8.6             Klinisk laboratorieteknikk, klinisk analyse. Forsøksdyr (Se også 3.36)
8.7             Radiologi, isotoper
8.8             Patologi
    8.81         Indremedisin . Kreft generelt
    8.82         Hjerte- kar sykdommer, hematologi, lungesykdommer.Astma
    8.83         Fordøyelsessykdommer. Urologi
    8.84         Nervesykdommer. Sykdommer i hjernen
    8.85         Sykdommer i bevegelsesapparatet
    8.86         Kirurgi, anestesiologi
    8.87         Øyensykdommer
    8.88         Gynekologi, andrologi, reproduksjon
    8.89         Hud-og kjønnssykdommer
8.9             Andre emner
    8.91         Medisinalvesen (apotekvesen se 4.1)
    8.92         Sosialmedisin
    8.93         Folkemedisin (Se også 4.31, 6.91)
    8.94         Alternativ medisin (naturmedisin, homøopati, kiropraktikk etc.)
                 
9             Andre faggrupper
9.1             Geografi, geodesi, altas
9.2             Geologi, mineralogi, petrologi
9.3             Teknikk, ingeniørvitenskap (unntatt kjemi)
9.4             Zoologi
    9.41         Zoofysiologi
9.5             Meteorologi
9.6             Antropologi, etnografi, evolusjon
9.7             Vetrinær- og landbruksvitenskap (unntatt kjemi)
9.8             Odontologi
9.9             Oceanografi, hydrologi (Se også 5.94)

Bøkene finner du i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

 


Farmasøyter i litteraturen.

De fleste bøkene om medisinplanter er plassert i 3. etasje på møterommet til Avdeling for farmasøytisk biovitenskap.

Publisert 21. sep. 2010 11:29 - Sist endret 5. sep. 2020 12:27