Oppstilling av geofysiske bøker

Våre nyeste bøker finner du i den nye boksamlingen som er ordnet etter Dewey. Geofag finner du fra nummer 550 til 569.

 

Oppstilling og emnegrupper.

Bøker i geofysikk stilles opp alfabetisk etter ordningsord innenfor de enkelte gruppene.

00 Generelt

01 Historie og biografi

02 Logikk og grunnbegreper

15 Lineær og multinleær algebra

16 Assosiative ringer og algebra

26 Funksjoner av reelle variabler

28 Mål og integrering

30 Funksjoner av en kompleks variabel

33 Spesielle funksjoner

34 Ordinære differensialligninger

35 Partielle diffensialligninger

42 Fourier analyse

44 Integraltransformajon

45 Integralligninger

50 Geometri

53 Differensialgeometri

60 Sannsynlighet

62 Statistikk

63 Signalteori, tidsserieanalyse

65 Numeriske metoder

65.05 Tabeller

68 Datamaskiner

69 Generell anvendt matematikk

70 Mekanikk av partikler og systemer

73 Elastisitet, plastisitet

76 "Fluid" mekanikk, akustikk

78 Optikk, elektromagnetisk teori, kretser

80 Klassisk termodunamikk

81 Kvantemekanikk

82 Statisk fysikk

85 Astronomi og astrofysikk

86 Geofysikk

 

Allmenn geofysikk

 

86.00.00 Allmenn geofysikk

86.00.10 Geofysiske serier

86.00.20 Ordbøker, håndbøker

86.00.30 Samlede og utvalgte arbeider

86.00.40 Møterapporter, symposier

86.00.50 Populærvitensap

 

Hydrologi

 

86.10.00 Generelt

86.10.10 Overflatehydrologi

86.10.20 Grunnvann, markvann

86.10.25 Jordfysikk, - mekanikk

86.10.30 Vannets kvalitet (Kjemisk sammensetning)

86.10.35 Vannforurensning

86.10.40 Agrohydrologi

86.10.50 Glasiologi, is, snø

86.10.55 Innsjøer, reservoarer

86.10.60 Hydraulikk

86.10.65 Regional hydrologi

86.10.70 Vannressursforvaltning

86.10.75 Probalistiske metoder i hydrologi

86.10.80 Instrumenter, målemetoder

86.10.82 Isotophysrologi

86.10.45 Urban hydrologi

86.10.85 Hydrologi i u-land

 

Oseanografi

 

86.11.00 Blandede skrifter

86.11.01 Institutter, laboratorier, nasjonale og internasjonale beretn.

86.11.02 Lærebøker av blandet innhold

86.11.03 Bibliografi

86.11.04 Ekspedisjonsberetninger

86.11.05 Collected reprints

86.11.06 Referater fra møter, symposier o.lign.

86.11.07 Årlig utkommende samleverk av blandet innhold

86.11.10 Instrumenter og hjelpemidler, målemetoder

86.11.11 Tabeller og grafiske hjelpemidler

86.11.12 Numeriske metoder

86.11.14 Båter og båtutstyr

86.11.15 Måleinstrumenter til feltbruk

86.11.18 Modeller

86.11.20 Observasjonsresultater

86.11.21 Observasjonstabeller

86.11.22 Observasjoner i kart og snitt

86.11.30 Havenes utstrekning og dybdeforhold, submarin geologi

86.11.40 Fysiske og kjemiske egenskaper og forhold hos sjøvannet

86.11.41 Kjemiske egenskaper

86.11.42 Havets optikk

86.11.43 Tetthet

86.11.44 Havets akustikk

86.11.45 Andre fysiske egenskaper

86.11.49 Forurensningsproblemer

86.11.50 Havenes struktur, dynamikk og sirkulasjon

86.11.51 Statikk, herunder stabilitet

86.11.52 Alminnelig hydrodynamisk teori for havet

86.11.53 Hydrodynamisk teori for spesielle havområder

86.11.54 Tidsvariasjoner (ikke tidevann og bølger)

86.11.55 Dynamikk og sirkulasjon for fjorder og estuarier

86.11.56 Treghetsbevegelser

86.11.60 "Turbulence, eddy diffusion", konveksjon

86.11.61 Generelt

86.11.62 Værmelding

86.11.63 Turbulens ved overflate og bunn

86.11.64 Konveksjon, herunder "upwelling"

86.11.65 Turbulent diffusjon av oppløste stoffer

86.11.70 Bølger og tidevann, havnivå

86.11.71 Havnivå

86.11.72 Bølgeteori generelt

86.11.73 Tidevann

86.11.74 Analyse av tidevann

86.11.75 Tidevannsstrømmer

86.11.76 Lange bølger, ikke tidevann

86.11.77 Overflatebølger

86.11.79 Interne bølger

86.11.80 Regional oseanografi

86.11.81 Atlanterhavet og tilgrensende hav

86.11.82 Stillehavet og tilgrensende hav

86.11.83 Indiske hav og tilgrensende hav

86.11.84 Antarktiske og sirkumpolare hav

86.11.85 Fjorder og estuarier

86.11.86 Flere hav

86.11.89 Diverse innsjøer

86.11.90 Havoverflaten og atmosfæren, deres vekselvirkning, is på havet

86.11.91 Nivåforandringer forårsaket av vind og lufttrykk

86.11.92 Vindenes drag på havoverflaten

86.11.93 Fordampning

86.11.94 Varmeutveksling hav - luft (herunder stråling)

86.11.99 Is på havet

 

Meteorologi

 

86.20.00 Generelt

86.20.10 Planetarisk dynamikk

86.20.15 Ikke-planetarisk dynamikk

86.20.17 Tropisk meteorologi

86.20.20 Turbulens, konveksjon

86.20.25 Numerisk meteorologi

86.20.30 Den alminnelige sirkulasjon

86.20.35 Klimatologi

86.20.36 Klimaforandring

86.20.37 Lokal (mikro) klimatologi

86.20.38 Paleo-klimatologi

86.20.40 Synoptikk

86.20.42 Mesoskalameteorologi

86.20.43 Mikrometeorologi

86.20.45 Stråling og optikk

86.20.50 Skyfysikk, nedbør

86.20.60 Luftforurensning

86.20.65 Aerosoler

86.20.70 Målemetoder, instrumenter

86.20.80 Luftelektrisitet

86.20.90 Satellitter

86.20.95 Værvarsling

 

Atmosfærens fysikk og kjemi

 

86.21.00 Generelt (text-books)

86.21.05 Kjemisk omsetning

86.21.10 Struktur og sammensetning, fotokjemi. Se: 86.20.60

86.21.30 Stråling

86.21.40 Ionosfærefysikk

86.21.50 Partikler i den øvre atmosfære

86.21.60 Sirkulasjon, tidevann, bølger og turbulens

86.21.70 Målemetoder og instrumenter

86.21.80 Miljø

 

94 Informasjonsteori

Publisert 4. sep. 2013 09:41 - Sist endret 3. mai 2016 13:44