Digitale tekstsamlinger

Bibeltekster, Qumran, Nag Hammadi


Bibel.no
Det Norske Bibelselskaps nettutgave av Bibelen på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Nettutgaven innenholder Det gamle testamente i 1930 og 1978/85-utgaven, Det nye testamente i 1930, 1978/85 og 2005-utgaven og de deuterokanoniske skrifter i 1988-utgaven. Basen har gode søkemuligheter.

BibleGateway.com
Tekstbasen til Bible Society (tidligere British and Foreign Bible Society), med fulltekstbase, god og raske søkemuligheter og lydversjoner av en rekke Bibel-versjoner på bl.a. engelsk, fransk, nederlandsk og spansk.

Bibelwissenschaft.de
Den vitenskapelige bibelportalen til Deutsche Bibelgesellschaft. Inneholder et vell av ressurser, som oppslagsverk, bibelkommentarer og tekstutgaver, bade grunntekster og sentrale oversettelser. En god nettressurs! Kun tyskspråklige nettsider.

BiblIndex
Indeksdatabase til bruk av og allusjoner til bibeltekster i tidlig kristen litteratur. Basen, som utarbeides av teamet rundt den franske tekstutgaven Sources Chretiennes, har som mål å dekke alt av bibelsitater i jødisk og kristen litteratur i senatikken og middelalderen. Basen innbefatter pt Biblia Patristica, den eneste betydelige trykte kilden til bibelsitater i patristisk litteratur, samt et stort antall referanser som ikke er utgitt i dette verket. Tilgang til basen er gratis, men man må registrere seg som bruker.

Center for the Study of New Testament Manuscripts
Omfattende samling av nytestamentlige tekstvitner i digital utgave (jpg-format), både viktige majuskler som Alexandrinus, Sinaiticus, Vaticanus, Boernerianus og Washingtonensis, og en rekke minuskler.

Christian Classics Ethereal Library
Klassiske kristne tekster i fulltekstutgave.

Codex Sinaiticus
Digital utgave av Codex Sinaiticus, i samarbeid mellom British Library, Katarina-klosteret, Det russiske nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Leipzig.

Duke Papyrus Archive
Omfattende digitalisert payrologisk arkiv.

Early Christian Writings
Stor samling av tidlig kristne tekster, fra de tidligste fragmenter av Jesu-ord (Q), nytestamentlige kanoniske og apokryfe skrifter, gnostiske skrifter, endel kirkefedre, samt en rekke ikke-kristne skrifter. På hovedsiden er alle tekster ordnet kronologisk. Alle tekster er i engelsk oversettelse.

Early Church Texts
Omfattende nettsted til tidlige kristne tekster. Interessant fordi det både gir tekstene i gresk eller latinsk original og engelske oversettelser.

ETANA - Electronic New Testament Manuscript Project  

ICLnet. Internet Christian Library
Nettstedet gir pekere til en god del bibeloversettelser.

New Testament Transcripts Protoype
Tekstdatabase for NT på gresk, fra Institute for New Testament Textual Research ved universitetet i Münster. Basen tar utgangspunkt i Nestle-Aland 27, og gir transkripsjoner av tekster og tekstkritisk apparat fra ialt 26 av de viktigste tekstvitnene samt tekstkritisk apparat. På tross av at dette er en prototyp og forstadiet for en ny Digital Nestle-aland, er det en viktig base.

On-Line Texts related to Biblical Study
Omfattende og meget bra lenkeside til bibelrelevante tekster.

OPES Oslo Payri Electronic System
Universitetsbiblioteket i Oslo's samling av papyri.

The Internet Classics Archive
Nyttig og lett tilgjengelig base over gresk-romersk litteratur; ialt 441 tekster av 59 forfattere. Alle tekster er på engelsk.

The Nag Hammadi Library
Nag Hammadi-skriftene i engelsk oversettelse. Skriftene utgjør en del av nettbiblioteket til The Gnostic Society Library.

www.bibelwissenschaft.de
Das wissenschaftliche Bibelportal der deutschen Bibelwissenschaft. Omfattende nettsted fra det tyske bibelselskap med fulltekstutgaver av de vitenskapelige bibeltekstene på hebraisk (BHS), gresk (NA 27), Septuaginta , latin (Biblia Sacra Vulgata) og tysk (Lutherbibel, 1984).

Teologihistoriske tekstbaser

Acta sanctorum
Bollandistenes store hagiografiske verk Acta Sanctorum.

ACLS Humanities E-Book
Rundt 4500 nedlastbare e-bøker fra humanistiske fag og samfunnsvitenskap, også innen teologi og religion.

Arkiv for Dansk Litteratur
Dansk litteratur og med flere sentrale teologer, som Arrebo, Brorson, Grundtvig, Helgesen, Kierkegaard, Kingo, Palladius og Thommisøn.

Augustin
En rekke av Augustins tekster i engelsk oversettelse.

Jean Calvin
Elektronisk fulltekstutgave av Calvins samlede skrifter, i basen Past Masters

Christian Classics Eternal Library
Nettsted for en rekke av kirkefedrenes tekster i engelsk oversettelse.

Creeds, Confessions and Catechisms
Nettsted for engelske oversettelser av bekjennelsesskrifter og katekismer fra ulike epoker og konfesjoner. Oversikten er ordnet kronologisk.

Documenta Catholica Omnia
Et enormt katolsk digitalt arkiv, driftet av Cooperatorum Veritas Societas, en frivillig og non-profit organisasjon som arbeider ut fra det ambisiøse målet om gratis digital spredning av alle dokumenter som hører til den katolske kirke, enten i det originale språket eller i oversettelse. En alternativ, og litt enklere hovedside finner du her

Dokumentasjonsprosjektet
Dokumentasjonsprosjektet er et mylder av tekster fra norsk historie og litteratur. Inneholder bl.a. Diplomatarium Norvegicum, Regesta Norvegica, en rekke leksikografiske hjelpemidler, og store tekstmengder fra norsk litteratur, bl.a. Petter Dass og Dorothe Engelbretsdatter.

Early Church Fathers
Elektronisk fulltekstutgave av den viktige og mye brukte engelske utgivelsen av kirkefedrene: 'Ante-Nicene & Nicene and Post-Nicene Fathers'.

Early English Books Online
Early English Books Online er den digitale utgaven den engelske litteraturens store samlingsverk Early English Books. Samlingen omfatter 125.000 titler fra perioden 1473-1770.

Early European Books
Early European Books er en faksimiliedatabase for europeiske bøker, fra trykkekustens start til slutten av det 17. århundre.

Erasmus Center for Early modern Studies
Dette sentret drives i et samarbeid mellom Erasmus-universitetet i Rotterdam og Rotterdam bys bibliotek. Biblioteket har den største samlingen av Erasmus-utgaver, ialt ca 5000 utgaver, og med stor vekt på 1500- og 1600-talls utgaver. På nettstedet finnes en utmerket katalog til samlingen. Og viktigst, via katalogeen har man tilgang til digitalie faksimiler av en rekke Erasmus-utgaver, bl.a. hans Opera Omnia, både Basel 1530-40 og Leiden 1703-06.

Evangelical Library Online
Fulltekstutgaver i pdf-format av en mengde bibelfaglig, kirkehistorisk og teologisk litteratur, utelukkende engelske oversettelser og utgaver, og utgivelser av litt eldre dato. En nyttig base.

Frans av Assisi
Elektronisk fulltekstutgave av Frans av Assisis samlede skrifter og skrifter om Frans og ordenens tidligeste tid, Fontes Franciscani, i fulltekstbasen Past Masters.

Google Books
Det store samarbeidsprosjektet mellom Google og en rekke store bibliotek rundt om i verden. Basen omfatter flere millioner bind, mange av de i fulltekst og uten tilgangsbegrensning, og den vokser raskt. Bruken er gratis. Bruk av avansert søk anbefales. Jfr Internet Archive - Text Archive.

Guide to Early Church Documents
De apostolske fedre, patristisk litteratur, trosbekjennelser og annet fra oldkirken, alt i engelsk oversettelse.

Internet Archive - Text Archive
Svært omfattende fulltekst arkiv med gratis tilgang, og med mulighet for enten å lese tekstene på nett eller laste de ned i pdf-versjon. Jfr Google bøker.

Institut für schweizerische Kirchengeschichte
Dette nettstedet fra Institut für schweizerische Kirchengeschichte ved Universitetet i Zürich inneholder bl.a. tekster av Zwingli og Bullinger.

Internet Medieval Sourcebook

Søren Kierkegaard
Elektronisk fulltekstutgave av Kierkegaards samlede skrifter, i fulltekstbasen Past Masters.

Library of Latin texts (CLCLT)
Elektronisk fulltekstbase og den ledende basen for latinske tekster, fra antikken og til og med 2. Vatikankonsil. Tekstene er hentet fra Corpus Christianorum, Series Latina og en rekke andre kilder.

Loeb Classical Library
Det omfangsrike biblioteket av latinsk og gresk litteratur og med engelske parallelloversettelser, grunnlagt av James Loeb i 1911, foreligger nå i digital utgave fra Harvard University. Biblioteket omfatter mer enn 500 bind, og er stadig under utgivelse.

Martin Luther im WWW
Weimarutgaven av Luthers verker i komplett digital utgave.

The Works of Martin Luther
Digital utgave av den viktigste ikke-tyske utgaven av Luthers skrifter, Luther's Works, en klassiker i 55 bind, utgitt av Jaroslav Pelikan på 1950/60-tallet. Den inngår i fulltekstbasen Past Masters.

Open Access Digital Theological Library 
Open Access Digital Theological Library (OADTL) er en base med rundt 190 000 e-bøker og tidsskrifter innenfor de teologiske disiplinene med åpen tilgang. Basen er i vekst og et resultat av samarbeid mellom teologiske institusjoner i USA.

Past Masters
Elektronisk fulltekstbase for viktige teologiske og filosofiske tekster, bl.a. Aristoteles, Aquinas, Berkeley, Calvin, Frans av Assisi, Hume, Kant, Kierkegaard, Luther og Platon.

Patrologia Graeca
Fulltekstutgave i pdf-format av J. P. de Mignes utgave av de greske kirkefedrene. Tekstene er under utgivelse.

Patrologia Latina
Elektronisk fulltekstutgave av J. P. de Mignes utgave av de latinske kirkefedrene.

Patrologia Orientalis
Elektronisk fulltekstutgave av de østlige kirkefedrene.

PRDL - Post-Reformation Digital Library
PRDL er en svært omfangsrik samling av digitale kilder innen teologi og filosofi i nyere tid, dvs 15. - 18. århundre.

Projekt Wittenberg
Et luthersk elektronisk bibliotek med tekster av Luther, Melanchton, Gerhard, Chemnitz m. fl. Tekstene er i hovedsak i engelsk oversettelse.

Reformation
Lenker til tekster, i hovedsak i engelske oversettelse, av Luther, Melanchton, Calvin, Zwingli, Bullinger og andre reformasjonsteologer.

Religion-online.org
Fulltekst nettsted/base med fri tilgang til mer enn 6000 tekster (hele bøker, kapitler og artikler). Basen dekker i hovedsak kristendom, men også andre religioner er med. Denne basen, grunnlagt av Dr. William F. Fore og nå drevet av Claremont School of Theology, er en svært nyttig og mye brukt fulltekstbase. Merk at bassen har indekser for forfattere og kategorier, samt fulltekst søkemulighet.

Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
Elektronisk fulltekstbase for greske tekster - på gresk - fra Homer til Bysants' fall. NB: Man må registrere seg som bruker for å få tilgang.

Thesaurus Precum Latinarum
Database over kristne bønner, parallelltekstet på latin og engelsk.{C}{C}

Thomas Aquinas- Corpus Thomisticum
Svært omfattende nettsted for studier av Thomas Aquinas. Innholder elektronisk fulltekstutgave av Thomas' samlede skrifter på latin; Opera Omnia S. Thomae, Index Thomisticus, Bibliographia Thomistica, Thomas-Lexikon m.m. Utgitt av Enrique Alarcón og Universitetet i Navarra.

Thomas Aquinas
Elektronisk fulltekstutgave av Thomas' samlede skrifter, i fulltekstbasen Past Masters, i engelsk oversettelse.

Vetus Latina
Fulltekst base for 'den gammellatinske Bibelen', dvs. alle latinske oversettelser av Septuaginta fra det 2. årh. og fremover og som fantes forut for og ved siden av Vulgata.

ZVDD - Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke
Deutsche Forschungsgemeinschaft har, i samarbeid med AG Sammlung Deutscher Drucke, Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes og Hochschulbibliothekszentrum siden 2005 driftet denne nettportalen for digitaliserte dokumenter i Tyskland. Portalen omfatter en imponerende samling digitale dokumenter, fra 1500-tallet og frem til vår tid, fordelt over hele fagspekteret, og er en gullgruve for tilgang til eldre tysk litteratur.

Religionshistoriske tekstbaser

Sacred Texts  

The Internet Sacred Text Archive
Omfattende tekstarkiv for religiøse tekster innen alle store religioner.

Publisert 29. sep. 2010 11:16 - Sist endret 21. sep. 2020 12:12