Praktisk tilnærming til fremmedspråk. Felles språklærerdag ved Universitetsbiblioteket i Oslo

21. november 2009, kl 9.00-17.00 i Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap. Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Blindern, Oslo

Program - Video + Innlegg - Deltakere - Praktisk informasjon

Denne dagen er et samarbeid mellom LMS (Landslaget moderne språk), Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen og Tyskforum. Vi ønsker å etablere et tettere samarbeid mellom de ulike språklærerforeningene og skape et forum for oppdatering, "påfyll" og diskusjon mellom lærere i de forskjellige språkene og i begge skoleslag (grunnskole og videregående skole). Vi har stort sett de samme utfordringene i hverdagen og K06 har gitt oss en til dels helt ny situasjon. Dette er kanskje mest tydelig på ungdomstrinnet der fremmedspråk og fordypning i norsk og engelsk har erstattet de tidligere tilvalgsfagene. Men også på videregående trinn har dette medført endringer som er påtakelige. Den første språklærerdagen ønsker å ta for seg noen av de utfordringene som den nye situasjonen fører med seg og prøve å gi eksempler på praktiske grep og tilnærminger som kanskje kan gjøre språkopplæring mer spennende og lystbetont både for lærere og elever.

Bibliotekets sider om fremmedspråk