Dislokasjoner: Kulturforflytninger i den tidligmoderne periode

Tekster - Digitalisering - Arkiv - Lenker - Seminarprogram

Beskrivelse

  • Prosjektgruppen består av 15-20 forskere innenfor tidligmoderne studier ved Universitetet i Oslo - fast ansatte, postdoktor- og doktorgradsstipendiater. Gruppas medlemmer arbeider innen språk-, litteratur- og idéfag. I perioden 2003-2009 er det er avholdt en rekke forskningsseminarer med temaer knyttet til prosjektet.
  • Prosjektbeskrivelse som i sin tid ble laget, finner du her: []
  • Hensikten med forskningssamarbeidet har vært å undersøke ulike former for tekst- og kulturforflytninger i Europa i perioden 1400 - 1700.
  • Snarere enn å anse forflytningene bare som lån og dermed som en bekreftelse på kontinuitet og tradisjon, har prosjektgruppen også studert dem som tegn på diskontinuitet, kulturell konflikt og endring, derav ordet dislocations som tittel for prosjektet, se metodologi
  • Formålet har ikke vært å komme fram til en enhetlig og harmoniserende fortolkning av dette store feltet, men å bygge opp et godt komparativt korpus av eksempler på kulturforflytninger innenfor og mellom forskjellige nasjonale og overnasjonale intellektuelle miljø. Den første studien av denne typen angår de tidlige oversettelsene av boken Utopia av Sir Thomas More (bildet til venstre er Hans Holbein d.y.s portrett av More). Resultatene fra Utopia-prosjektet er samlet i boken Thomas More's 'Utopia' in Early Modern Europe: Paratexts and Contexts, edited by Terence Cave, Manchester University Press, 2008.
  • Den andre studien angår spørsmålet om plagiat og imitasjon i den aktuelle perioden. Deltakerne i forskningsprosjektet har tatt for seg anklager om tyvlån, om teksttyverier av forskjellig art - og også spørsmålet om hva man legitimt kan låne innenfor en tidligmoderne kontekst. Slik er det gjennomført undersøkelser av grenselinjer mellom imitasjon og plagiat i perioden 1400-1700. Resultatene av dette arbeidet finnes i boken Borrowed Feathers Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe, edited by Hall Bjørnstad, Unipub 2008. 
  • Prosjektet har anlagt et genuint internasjonalt og komparativt perspektiv på den tidligmoderne europeisk epoken; en har også tatt for seg eksempler på møter med ikke-europeiske kulturer.
Av José María Izquierdo
Publisert 12. okt. 2010 14:12 - Sist endret 7. aug. 2018 08:52