Kurs for Jus-studenter

Kursene er del av jusstudiet, tid og sted finnes på emnesidene.

Denne delen av nettkurset hjelper deg med å mestre kildehenvisninger i semesteroppgaven for JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett.

I denne delen lærer du om kildesøk til semesteroppgaven for JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett.

Still deg selv tolv spørsmål før innlevering for å teste semesteroppgaven i JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett!

Kurset er obligatorisk, består av to dobbelttimer og gir en innføring i sentrale internasjonale kilder, og hvordan du søker etter disse. Første dobbelttimen tar for seg traktater og andre dobbelttimen omhandler internasjonal praksis.

 

Denne nettsiden gir en oversikt over hvilke grunnleggende funksjoner i Lovdata Pro, og Inspera (som er programvaren du skriver eksamenen i) du bør kunne i studier og til eksamen. 

Jus-studenter som skal skrive masteroppgave gis en innføring i hvordan gå frem for å finne rettskilder og litteratur til oppgaven. Det gis også en oversikt over hvordan kildene brukes på en etisk måte, ved henvisninger/fotnoter og kildeliste.

For jus-studenter som skriver masteroppgave i EU/EØS-rett tilbyr biblioteket kurs i juridiske baser relevante for ditt tema. Kurset bygger på allment emnesøk-kurset.

For dere som skriver masteroppgave hvor hovedtemaet er menneskerettigheter, tilbyr biblioteket kurs i juridiske baser relevante for slike oppgaver. Kurset bygger på allment emnesøk-kurset.

På kurset får du en kort introduksjon til Juridisk bibliotek og hvilke tjenester vil tilbyr deg som er student ved UiO. Du lærer å søke etter lover og rettsavgjørelser i Lovdata Pro, og å søke etter pensumlitteratur i Oria.  

Kurset skal sette deg i stand til å finne de viktigste rettskildene du trenger innen norsk rett, med vekt på lover, lovforarbeider og rettspraksis.

På kurset lærer du å finne relevante kilder innen EU- og EØS-rett, som traktater, direktiver, forordninger, og avgjørelser fra EU- domstolen og EFTA-domstolen.

I nettkurset handler det om kildesøk og kildehenvisninger i semesteroppgaven for JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett. 

Kurset skal sette deg i stand til å finne relevante kilder for å svare på en teorioppgave, og å bruke kildene på en god, akademisk måte. Kurset er del av det obligatoriske oppgavekurset i JUS3111 Formuerett I.