Rettsvitenskap (JUS3111) - Kildesøk for obligatorisk oppgavekurs

Kurset skal sette deg i stand til å finne relevante kilder for å svare på en teorioppgave, og å bruke kildene på en god, akademisk måte. Kurset er del av det obligatoriske oppgavekurset i JUS3111 Formuerett I.

Om kurset

Kurset er en obligatorisk del av det obligatoriske oppgavekurset i JUS3111 Formuerett I. I dette oppgavekurset skal du lære å skrive en teorioppgave, og denne skal oppfylle kravene til akademisk skriving. Dette forutsetter at du både kan søke etter kilder på egenhånd og bruke dem på en god, akademisk måte i oppgaven.

Forventede forhåndskunnskaper

Kurset bygger videre på søkekurs i norske rettskilder fra Privatrett II (JUS1211). Vi forventer at du allerede kan:

  • Finne pensumlitteratur ved søk i Oria
  • Finne gjeldende lover, endringslover, dommer og forarbeider i Lovdata Pro.
  • Finne gjeldende lover, dommer, forarbeider og note-kommentarer i Gyldendal Rettsdata.
  • Finne forarbeider i Stortingsforhandlingene 1814-2005

Se bloggposten «Søkeveiledning: Norske rettskilder på nett» på bloggen til Juridisk bibliotek dersom du trenger en gjenoppfriskning av innholdet i det kurset.

Hva lærer du på kurset?

Kurset har to hovedmål.

For det første skal du lære å finne relevante kilder for å besvare teori-oppgaven i det obligatoriske oppgavekurset.

  • Du lærer å lage og følge en søkestrategi, nærmere bestemt en bevisst plan eller fremgangsmåte for å søke etter litteratur og rettskilder for å svare på en problemstilling
  • Du lærer å søke etter litteratur i noen sentrale norske juridiske baser (Oria, Idunn.no, Rettsdata og Lovdata Pro)

For det andre skal du lære å bruke kildene på en god, akademisk måte.

  • Du lærer å gjøre rede for fremgangsmåten for å finne kildene du benytter, samt gjøre rede for hvilke vurderingskriterier du legger til grunn ved valg av kilde (kildekritikk)
  • Du lærer å bruke korrekt siteringspraksis og henvisningsteknikk
  • Du lærer forskjellen på lovlig bruk av andres arbeid og plagiering

Arbeidsmåter

Kurset foregår i kursrom K39 i Domus Bibliotheca og går over to timer. Kurset er en blanding av forelesning og løsning av øvelsesoppgaver. Se timeplanen for ditt semester for å finne ut når din gruppe har kurs.

Juridisk bibliotek har utviklet en litteratursøkeguide med råd til hvordan du søker etter litteratur til en rettslig problemstilling. Denne vil benyttes i undervisningen.

Målgruppe

Studenter som deltar på det obligatoriske oppgavekurset i JUS3111 Formuerett I.

Kursholdere

Hans Gunnar Slokvik Lian (powerpoint)

Lars André Flaten

Johan Jørgensen

Kontaktperson: Hilde Westbye

Publisert 1. nov. 2011 09:51 - Sist endret 27. sep. 2018 12:55