Rettsvitenskap (JUS1211) - Søkekurs i juridisk metodelære

Kurset skal sette deg i stand til å finne de viktigste rettskildene du trenger innen norsk rett, med vekt på lover, lovforarbeider og rettspraksis.

Om kurset

Kurset er et tilbud til studenter som tar fagområdet Juridisk metodelære, som er del av emnet Privatrett II (JUS1211). Kurset skal lære deg å kunne "[f]inne frem til sentrale skrevne rettskilder på papir og gjennom Internett".

Kurset foregår i kursrom K39 i Domus Bibliotheca og går over to timer. Kurset er en blanding av forelesning og løsning av øvelsesoppgaver.

Hva lærer du på kurset?                        

Du lærer å finne viktigste norske rettskildene, med vekt på lover, lovforarbeider og rettspraksis.

Sentrale baser er Lovdata Pro, Gyldendal Rettsdata, Stortingsforhandlingene 1814-2001 (stortinget.no) og Statsmaktene (nb.no).

Du lærer å finne lover og endringslover 

 • Finne en lov eller endringslov.
 • Finne et kunngjort lovvedtak i Norsk Lovtidend.       

Du lærer å finne rettsavgjørelser

 • Finne en bestemt rettsavgjørelse ved å søke på henvisning.
 • Finne rettsavgjørelser til en lov eller lovparagraf.
 • Finne rettsavgjørelser ved å søke på emneord.

Du lærer å finne forarbeider

 • Finne et bestemt forarbeid ved å søke på henvisning.
 • Finne forarbeidene til en lov eller endringslov.

Du vil også få et innblikk i noen sentrale internasjonale kilder med innvirkning på norsk rett.

 • Finne traktater (folkerettslige avtaler) som Norge har sluttet seg til.
 • Få kjennskap til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) av 1950 og hvor du finner avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).
 • Få kjennskap til EØS-avtalen av 1992 og hvor du finner direktiver og forordninger fra EU- og EØS-retten.

Hjelp og veiledning

For en oversikt over hvor du kan søke etter norske rettskilder, se Norske rettskilder (Rettskildeguiden).

For en nærmere veiledning i hvordan du søker etter norske lover, forarbeider og rettsavgjørelser, se så vår bloggpost «Søkeveiledning: Norske rettskilder på nett».

Kursholdere

 • Anne Gunn Berge Bekken
 • Rebecca J. Five Bergstrøm
 • Lars André Flaten
 • Kontaktperson: Hilde Westbye 

 

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 18. feb. 2020 14:03