Professor Bonnevies arkiv - utstilling

Utstillingen viser deler av Kristine Bonnevies (1872-1948) særtrykkssamling, og kildemateriale etter hennes forskning på fingeravtrykk, genetikk og rase. Den reiser spørsmål om relasjonene mellom rasetenkning, rasehygiene og vitenskap.

Kristine Bonnevie tilhørte arvelighetsforskningens internasjonale elite. Hennes karriere sammenfalt med den vitenskapelige rasetenkningens og rasehygienens storhetstid. 

Bonnevie bidro i den internasjonale forskningsfronten da den mendelske genetikken hadde sitt gjennombrudd ved inngangen til forrige århundre. Genetikkens framvekst som en egen vitenskap var imidlertid sammenvevd med eugenikkens - rasehygienens - oppkomst. Ledende genetikere rangerte mennesker i et verdihierarki og gikk inn for å forbedre menneskeheten ved å hindre genetisk «mindreverdige» fra å få barn. Professor Bonnevies arkiv belyser hvordan Bonnevie – og det norske og internasjonale vitenskapelige miljøet – forholdt seg til samtidas eugeniske og rasebiologiske tankegods. 

Det er første gang disse sidene ved hennes forskning drøftes i utstillingsform. Målet er ikke å felle en moralsk dom over fortiden. Målet er å invitere til refleksjon over hvordan vitenskapen var - og alltid er - innvevd i komplekse relasjoner til samfunnet. 

Utstillingen knytter an til Teknisk museums utstilling FOLK: fra rasetyper til DNA-sekvenser.

 

Arrangør

Realfagsbiblioteket
Publisert 2. mai 2018 16:06 - Sist endret 24. juni 2019 09:46