Ny doktorgrad ved UB

Live Håndlykken Kvale forsvarte 23. mai sin avhandling "Perspectives, roles, and knowledge transfer amongst stakeholders of research data sharing" for Ph.D.-program i samfunnsvitenskap, studieretning informasjons-, bibliotek- og arkivstudier.

Bilde av smilende disputaskandidat med blomster i hånden.

Live gleder seg over vel overstått disputas. Foto: Birgit Hvoslef Dahl

Live Håndlykken Kvale er Universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket, UiO, og jobber med forskningsdatahåndtering, forskningsstøtte, datahåndteringsplaner og åpen forskning. 

Utdrag av abstrakt

«Samarbeid og kunnskapsutveksling mellom involverte aktører er nødvendig når infrastrukturløsninger for deling av forskningsdata utvikles. Hensikten ved å tilrettelegge for kuratering av forskningsdata er å styrke kvaliteten på forsking. De sentrale aktørenes ulike perspektiver på hvordan og hvorfor deling av forskningsdata skal finne sted skaper uenigheter i infrastruktursamarbeidet.

Parallelt med dette oppstår en ny rolle med ansvar for å legge til rette for god datahåndtering og kuratering av forskningsdata. I den profesjonelle identiteten til denne rollen ligger det et behov for ekspertise innenfor flere fagfelt. Disse problemstillingene leder til følgende spørsmål: Hvordan påvirker perspektiver og ekspertise hos sentrale aktører involvert i deling av forskningsdata samarbeidet og kunnskapsutvekslingen mellom disse?

Ved å stille dette spørsmålet ønsker jeg å forstå forholdet mellom tilnærminger og ekspertise hos de sentrale aktørene involvert i deling av forskningsdata. Videre ser jeg på hvordan perspektivene påvirker samarbeid og kunnskapsutvekling mellom aktørene.»

Ros og honnør

Live Kvale fikk ros av sin første opponent, Professor Kalpana Shankar, University College Dublin, for å også ta opp de vanskelige aspektene ved datahåndtering, slik som personvern. 

Fra sin andre opponent, Professor Isto Huvila, Uppsala University, fikk hun honnør for måten hun selv hadde håndtert og delt sine forskningsdata på, og på den måte lever sin egen lære. 

Bilde av kandidaten og opponent i diskusjon.
Live Kvale med opponent Professor Kalpana Shankar. Foto: Randi Halveg Iversby

Live oppsummerte selv det mest overraskende funnet fra arbeidet sitt; at det er menneskene og kontinuitet i kompetanse på feltet som er det viktigste aspektet. 

Bidrar til forskning og kompetanse

"UB gratulerer Live med vel gjennomført forsvar av sin avhandling, og med et viktig bidrag til forskningen på et svært aktuelt fagfelt. Med dette tilfører også Live oppdatert og relevant kompetanse til et prioritert tjenesteområde på Universitetsbiblioteket i Oslo." sier bibliotekdirektør Randi Halveg Iversby.

UB gratulerer Dr. Kvale!

Abstraktet og avhandlingen er tilgjengelig på OsloMet's nettsider.

Publisert 3. juni 2022 10:28 - Sist endret 28. juni 2022 14:29