Lamu-møte 2/2017, 24. mai

Rutiner for nytilsatte

BHT-tjenester

 

Til stede fra arbeidsgiversiden: Randi Rønningen, Live Rasmussen

Lokalt hovedverneombud: Karen Danbolt

Ansattrepresentant: Shelly Mercedes Villanger

Carolina Lybäck-Forsbacka, Enhet for bedriftshelsetjenesten

Referent: Ingebjørg H. Lyngdal

Følgende saksliste var sendt ut til møtet:

Innkalling til LAMU-møte 24. mai kl 9.00, møterom 4236.

Dagsorden:

1. Referat fra forrige møte:

http://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/referater/2017/2017-02-21.html

2. Rutiner for nytilsatte.

     Sakspapir vedlagt.

3. Status for BHT-tjenester.

    BHT-tjenester 2017 vedlagt

4. Eventuelt

 

1. Referat fra forrige møte

Ingen kommentarer til referatet.

2. Rutiner for nytilsatte

Alle avdelingene har rutiner for nytilsatte. Administrasjonen og Digitale tjenester har ikke noe skriftlig, men i praksis de samme rutinene som avdelingsbibliotekene.

Alle nytilsatte i faste stillinger og lengre engasjement/vikariat blir også innkalt til møte med bibliotekdirektøren hvor tema er UBs organisasjon og plassering i UiO-organisasjonen.

Publikumsledergruppen arbeider for tiden med å koordinere et opplegg hvor også  hver avdeling utarbeider opplegg med tanke på grunnleggende sikkerhetsopplæring for nye skrankevakter.

Da det er bestemt på et tidligere Lamu-møte at rutiner for nytilsatte skal være et satsingsområde, vil det bli laget felles rutiner for nytilsatte ved UB.

Vi avventer dette til Publikumsledergruppen er ferdig med sitt arbeid.

Det ble under dette punktet foreslått å ha et nytt førstehjelpskurs også til neste vår.

Det ble igjen understreket viktigheten av å ha jevnlige brannvernøvelser i avdelingene.

3. Status for BHT-tjenester

Carolina Lybäck-Forsbacka gjennomgikk Samarbeidsplan og tidsforbruk på avtaler mellom bedrift og BHT  2017.

Det er satt opp 2 kurs vedr. «Trusler og vold». Informasjon om dette kurset går ut til alle via Publikumsledergruppen.

Carolina oppfordret at man kontakter BHT for tilrettelegging av ergonomisk arbeidsplassvurdering.

Carolina oppfordret videre til å legge til rette for gravide arbeidstakere og forhindre unødvendige sykemeldinger.  Det er viktig å ha bevissthet rundt dette og være i forkant for situasjonen.

Det ble snakket  om hvordan håndtere vanskelige brukere. Det vil bli tatt opp med Publikumsledergruppen å integrere dette i kurset «Trusler og vold». Carolina tar dette videre til Kristine Mollø-Christensen som er ansvarlig for kurset.

4. Eventuelt

Carolina informerte om IA bedrift og fokus på Lamu. IA-kontakt ut til alle Lamu.

Det ble diskutert litt rundt dette og arbeidet rundt praktikantplasser og behov for lederstøtte.

Henvendelse om dette kommer fra Carolina.

 

 

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2017 13:45 - Sist endret 6. juni 2017 13:45