Lamu-møte 1/2018, 10. januar

Vernerunder

BHT-tjenester

Valg av leder

Referat fra Lamu-møte 1/2018, 10. januar

Til stede fra arbeidsgiversiden: Randi Rønningen, Live Rasmussen

Lokalt hovedverneombud: Karen Danbolt

Ansattrepresentant: Shelly Mercedes Villanger

HMS-koordinator: Siw Hege Pedersen (sak 2)

Referent: Ingebjørg H. Lyngdal

 

Dagsorden:

1. Referat fra Lamu-møte 3/2017, 25.10.17

http://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/referater/2017/2017-10-25.html

2. Hvor melde bygningsmessige avvik?

            Siw Pedersen, HMS-koordinator, deltar.

3. BHT-tjenester 2018

            Oversikt vedlagt

4. Vernerunder høst 2017

            Rapporter fra avdelingene vedlagt

5. Valg av leder

6. Eventuelt

 

1.Referat fra Lamu-møte 3/2017, 25.10.17

Ingen kommentarer til referatet

2. Hvor melde bygningsmessige avvik?

Siw var innkalt til denne saken.          

Lokalt hovedverneombud har fått en del spørsmål vedr hvor man skal melde inn ulike saker når det gjelder bygningsmessige avvik. Enten EA (Eiendomsavdelingen) eller avvikssystemet CIM ? Det ble konkludert med at det er vanskelig å være helt eksakt, men når det gjelder personskader er det CIM det skal meldes til.

3. BHT-tjenester 2018.

Randi gjennomgikk den vedlagte planen for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester for 2018.

4. Vernerunder høst 2017

Rapporter fra  avdelingene er mottatt.  Ansvarlige ved hver avdeling følger opp.

Det er videre ønskelig å få rutiner på hva man gjør med slitasje på stoler og annet inventar i læringsmiljøarealene. Dette meldes inn som behov til Eiendomsavdelingen. Dette er viktig for et godt læringsmiljø for studentene.

5. Valg av leder

Karen Danbolt ble valgt som leder.

6. Eventuelt

Det ble stilt spørsmål vedr. lederkurs for mellomledere. Undersøkes  nærmere.

 

 

Publisert 17. jan. 2018 13:55 - Sist endret 17. jan. 2018 13:55