Lamu-møte 1/2020, 26.februar

Sykefravær 2019, HMS-kurs ledere, ARK

Tilstede fra arbeidsgiversiden: Håvard Kolle Riis, Randi Halveg Iversby
Lokalt hovedverneombud: Karen Danbolt
Ansatterepresentant: Lars Lørdahl
HMS-koordinator: Siw Pedersen (referent)

1. Referat fra forrige møte

https://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/referater/2019/2019-12-04.html

2. Sykefravær 2019.

3. Relevante saker fra AMU

4. Eventuelt

 

Randi Halveg Iversby har overtatt etter Live Rasmussen.

1. Referat fra forrige møte

Status heis VB følges opp av Live. 

2. Sykefravær 2019

Sykefraværet UB er gjennomsnittlig på 6,14 % og er gått opp i fht. tidligere år, men kan forklares ut fra langtidssykemeldte.Tall fra SSB på landsgjennomsnittet kommer ikke før 11.mars. Ingen arbeidsrelatert sykemelding er rapportert. 

3. Relevante saker fra AMU

Ingen saker. Første AMU møte i 2020 er 2.mars.

4. Eventuelt

HMS-kus ledere.
Alle ledere med personalansvar har gjennomført modul 5. En ny leder har frist i 2020 på å ta kurset. Siw hører med Live om det er endringer i ledere med personalansvar for UMED i den nye organiseringen.

Arbeidsmiljø - og klima (ARK)- undersøkelser.
Pressen får innsyn på undersøkelser til et visst nivå. Flere på UiO er igang med runde nr. 2. UB planlegger å gjennomføre ARK i 2021. Randi følger opp forberedelsene framover.

Ledelsens gjennomgåelse.
Siw har startet med innhenting av data for 2019.

Risiko og sikkerhets (ROS)- analyse.
I 2020 skal UB revidere ROS-analysen fra 2016. Siw og Håvard har sendt forslag til UB-ledergruppen på personer som skal foreta analysen.

3.mars har UiO-vernelinjen med UiO-ledelsen.
LAMU melder inn fra UB at det er få UB ledere med personalansvar som har brannvernkurs. I tillegg bes Karen ta opp problematikken med drifting av hjertestarter i Georg Sverdrups hus. Det er ikke logisk at evt.drift av hjertestarter skal gjøres av UB siden bygget er et flerbrukshus.

Publisert 4. mars 2020 11:39 - Sist endret 4. mars 2020 11:39