Protokoll fra møte 1/2016 i bibliotekstyret 3. mars 2016

Til stede fra styret: Petter Laake, Per Barth Lilje, Anastasia Maravela, Jonas Nilsen,  Julianne Ferskhaug, Kathrine Aspaas, Marte Ødegaard​

Forfall: John Asland, Tore Nilssen, Ingvill Rasmussen, Eirik Newth, Alexander Sæbø Løtvedt

Til stede fra UBs administrasjonen: Bente R. Andreassen, Randi Rønningen, Elin Stangeland (sak 6)

Sak 1   Innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2   Protokoll fra møte 3/2015

Protokoll

Vedtak:
Protokollen fra møte 3/2015 godkjent.

Sak 3   Universitetsbibliotekets årsrapport for 2015

Årsrapport 2015

Bibliotekdirektøren presenterte årsrapporten og svarte på spørsmål.

Styret er godt fornøyd med den store aktiviteten ved UB. De ber om at rapporten sendes UiOs ledelse.

Vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner universitetsbibliotekets årsrapport for 2015.

Sak 4   Universitetsbibliotekets regnskap 2015

Regnskap 2015

Assisterende bibliotekdirektør presenterte regnskapet og svarte på spørsmål.

Vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner universitetsbibliotekets regnskapet for 2015.

Sak 5   Tilgang til og finansiering av vitenskapelig publisering

Max-Planck-Gesellschaft har arrangert en rekke konferanser om Open Access. Berlin 12 ble avholdt desember 2015. Petter Laake deltok fra Universitetet i Oslo og orienterte fra konferansen. Konferansen utarbeidet Expression of Interest, som UiO nå har undertegnet.

Om ikke bevilgningen til mediebudsjettet får en varig økning vil vi ha et underskudd på ca 50 millioner i 2020, forutsatt samme kroneverdi som i dag. Da er det ikke lagt til noen satsinger utover dagens nivå. Dette var sak på kontaktmøtet UB hadde med UiOs ledelse 15. februar. Universitetsbibliotekene ved Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim arbeider for å videreutvikle samarbeidet med CRIStin, som forhandler med de store forlagene på våre vegne.

Vedtak:
Bibliotekstyret tar saken til etterretning.

Sak 6  Forskningsdata

UB har deltatt i arbeidsgruppen "Lagring og deling av forskningsdata" som har utarbeidet rapporten Dataeksplosjon – en stor utfordring, og en gedigen mulighet!.

Elin Stangeland orienterer om prosjektet og UBs rolle.

Vedtak:
Bibliotekstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 7   Orienteringssaker

Ingen saker.

Sak 8   Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 9. mars 2016 07:40 - Sist endret 19. jan. 2018 15:24