Protokoll fra møte 2/2016 i bibliotekstyret 5. oktober 2016

Til stede fra styret: Petter Laake, John Asland, Ingvill Rasmussen, Jonas Nilsen, Kaja Elisabeth de Ru, Marte Ødegaard​

Forfall: Tore Nilssen, Eirik Newth, Kathrine Aspaas

Til stede fra UBs administrasjonen: Bente R. Andreassen, Randi Rønningen, Håvard Kolle Riis (sak 5), Stine Marie Barsjø (sak 5)

Sak 1   Innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2   Protokoll fra møte 1/2016

Protokoll

Vedtak:
Protokollen fra møte 1/2015 godkjent.

Sak 3   Kompetanse i Universitetsbiblioteket

Saksnotat

Bibliotekstyret diskuterte hvilken kompetanse som er viktig for UB og sammensetningen av de ulike stillingskategorier. Det er viktig at det ikke er sterke skiller mellom stillingskategoriene og at samarbeid på tvers av kompetanse fungerer bra.

Bibliotekdirektøren understreket at UB var svært opptatt av å ha ansatte med kompetanse om forskningsarbeid og derfor bevisst hadde opprettholdt omtrent samme antall årsverk som universitets- og førstebibliotekarer tross færre årsverk totalt.

Vedtak:
Bibliotekstyret tok saken til etterretning, men ønsket en oversikt over hvilke fag som dekkes av universitets- og førstebibliotekarer.

Sak 4   Budsjettrammer 2017

Bibliotekdirektøren orienterte om konsekvensene av budsjettkutt i 2017.

Mediebudsjettet er ikke omfattet av kutt og har fått en kompensasjon for prisstigning over konsumprisindeksen og valutaendringer. Bibliotekstyret uttrykte bekymring over at budsjettet ikke gir muligheter for å øke volumet.

Driftsbudsjettet får et kutt, både p.g.a. avbyråkratiseringskutt fra regjeringen og rammekutt for å sette av midler til sentrale tiltak på UiO. UB vil derfor få underskudd på driftsbudsjettet de første årene. For å være i balanse i løpet av de neste fem årene er det nødvendig å redusere antall årsverk. Bibliotekdirektøren informerte om hvordan dette kan løses uten at det går utover tjenestetilbudet til forskere og studenter. Bibliotekstyret uttrykte tilfredshet med at UBs ledelse hadde kontroll på driftsbudsjettet i ett femårig perspektiv.

Vedtak:
Bibliotekstyret tok saken til etterretning.

Sak 5   Open Access

Stine Marie Barsjø og Håvard Kolle Riis fra Digitale tjenester deltok og orienterte for status for Open Access ved UiO.

Søknadene til publiseringsfondet har økt betraktelig, og fondet vil sannsynligvis gå med underskudd i 2016. Bibliotekstyret mente det var for tidlig å gjøre endringer i kriteriene for støtten nå, vi må se hvordan dette utvikler seg over noe lenger tid. Før eventuelle endringer må det evaluere hva midlene blir brukt til. Dette bør også være en sak som diskuteres i OA-prosjektet til UiO.

Vedtak:
Bibliotekstyret tok saken til etterretning. Styret ønsker en årlig oppdatering om status.

Sak 6   Orienteringssaker

Bibliotekdirektøren orienterte om møte med Trine Skei Grande, hvor hovedbudskapet var merverdiavgift på elektroniske bøker og tidsskrifter.

Det er bevilget midler til andre fase av revitaliseringen av Georg Sverdrups hus, i underetasjen. Arbeidet i 1. etasje vil være sluttført i januar.

Sophus Bugges hus blir gjenåpnet i etter rehabilitering i januar 2017.

Sak 7   Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 13. okt. 2016 15:30