Protokoll fra møte 3/2016 i bibliotekstyret 1. desember 2016

Til stede fra styret: Petter Laake, John Asland, Ingvill Rasmussen, Tore Nilssen, Jonas Nilsen, Kaja Elisabeth de Ru, Geir Nordanger

Forfall: Eirik Newth, Kathrine Aspaas, Marte Ødegaard

Til stede fra UBs administrasjonen: Bente R. Andreassen, Randi Rønningen

Sak 1   Innkalling og saksliste

Det ble foreslått å behandle sak 4 budsjett før sak 3 årsplan.

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent, med den foreslåtte rekkefølgen på sak 3 og 4.

Sak 2   Protokoll fra møte 2/2016

Protokoll

Vedtak:
Protokollen fra møte 2/2016 ble godkjent.

Sak 3   Universitetsbibliotekets årsplan 2017-2019

Årsplan 2017-2019

Bente R. Andreassen presenterte planen og svarte på spørsmål.

Under pkt 3.3 "UB skal videreutvikle bibliotekets tjenester og arealer ved hjelp av brukermedvirkning, metodiske undersøkelser og tilgjengelig statistikk" foreslo Nordanger at "Det er utarbeidet et Alma analytics Dashboard" under resultat 2017 blir erstattet med to nye punkter:

  • Relevant og bearbeidet statistikk fra Alma Analytics gjøres tilgjengelig
  • Statistikk fra Alma Analytics hentes ut og brukes i relevante prosjekter og evalueringer

Styret støttet forslaget fra Nordanger.

Styret uttrykte tilfredshet med årsplanen. Den er omfattende, styret uttrykte derfor bekymring for hvordan den kunne oppfylles med reduksjon i personalressurser. Det er viktig at UBs ledelse prioriterer hva som skal gjøres og ikke minst hva som skal nedprioriteres.

Vedtak:
Universitetsbibliotekets årsplan 2017-2019 vedtatt med de endringene som kom fram på møtet.

Sak 4   Universitetsbibliotekets budsjett 2017

Budsjettnotat.

Orientering om status for publiseringsfondet (sak 5) ble tatt her.

Randi Rønningen presenterte budsjettet og svarte på spørsmål.

Det ble etterspurt data om utviklingen av årsverk over tid, bl.a. fordelingen på de ulike stillingskodene. Årsverkoversikten i budsjettnotatet gir ikke et helhetlig bilde siden den kun viser utviklingen på de ulike stillingskodene de ansatte er plassert i. Notatet om Universitetsbibliotekets kompetanse i forrige styremøte gir en grundigere beskrivelse av utviklingen de siste 10 årene.

Vedtak:
Universitetsbibliotekets budsjett for 2017 ble vedtatt.

Sak 5   Publiseringsfondet

Bibliotekdirektøren orienterte om status for publiseringsfondet.

Antall søknader til UiOs publiseringsfond for Open Access har økt dramatisk det siste året. Det er i 2016 innvilget søknader for 3,6 millioner over fondets størrelse. Om ikke fondet blir tilført mere midler vil det ikke være mulig å innvilg søknader i 2017. Med dagens nivå på antall søkere vil fondet kun dekke halvparten av søknadene.

UB har søkt rektor om en ekstrabevilgning på tre millioner i 2017 for å dekke overforbruket i 2016 og at den årlige bevilgningen økes fra 2,5 millioner til fem millioner.

Det er også foreslått å endre retningslinjene for publiseringsfondet. Forslag til nye retningslinjer vil bli fremmet for bibliotekstyret på det første møtet i 2017.

Vedtak:
Bibliotekstyret tok orienteringen til etterretning.

Sak 6   Møteplan vår 2017

Styret ble enige om følgende møteplan for våren 2017:

Torsdag 9. mars
Torsdag 8. juni

Møtene starter kl 12.15

Sak 7   Orienteringssaker

Senter for læring og utdanning

På møte i universitetsstyret 18. oktober ble det besluttet å opprette en enhet for å koordinere støttetjenester til utdanning. Blant de miljøene som blir nevnt i styrenotatet er Digitale tjenester og Gruppe for forsknings- og undervisningsstøtte ved UB.

Det er foreløpig usikkert hva dette vil medføre for de miljøene som er nevnt. Er det snakk om å opprette en ny avdeling eller vil det kun være aktuelt å koordinere støttetjenestene?

Det skal være en workshop med de aktuelle enhetene 9. desember. Etter workshopen vurderes det om styret skal sende et notat til rektor om saken.

Styret ba om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.

Sak 8   Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 7. des. 2016 15:39