ENCODE - Bridging the gap in Ancient Writing Cultures: ENhance COmpetences in the Digital Era

Prosjektets mål er å fremme bruken av digitale metoder og verktøy i forskning og undervisning av gamle skriftkulturer. Sentralt er etableringa av et internasjonalt nettverk og av ei felles åpen online ressursdatabase.

Om prosjektet

Humanistiske fag som filologi, paleografi, epigrafikk tar stadig mer i bruk digitale forskningsmetoder og verktøy. Disse, imidlertid, krever at forskere og studenter tilegner seg nye kompetanser og ferdigheter. ENCODE sitt mål er å etablere et internasjonalt samarbeid om undervisninga og læringa av disse, med utgangspunktet i deltakerinstitusjonene: univeristet i Bologna, Parma, Würzburg, Leuven, Hamburg og Oslo.

Prosjektet er strukturert rundt ei rekke konferanser og workshop-er, åpne til både forskere og studenter av medlemsinstitusjonene og eksterne deltaker. Workshop-ene skal gi deltakerne ei innføring eller mer avansert trening i bruken av forskjellige digitale forskningsmetoder og verktøy, som er brukt i forskninga av tekstene fra gamle skriftkulturer som den gresk-romerske eller den norrøne. Konferansene skal være en arena for refleksjon og utveksling av erfaring, med fokus på læring og undervisning. Erfaring fra disse arrangementa, deltakelse i andre fora (konferanser i digital humaniora, epigrafikk, papyrologi, nordiske studier, m.m.) og datainnsamling gjennom intervju og spørreskjemaer vil bli brukt til å oppnå prosjektets forventa resultat:

  1. Ei internasjonal kartlegging av undervisningspraksis og kompetansenivå i de relevante felta.
  2. Utarbeidelse av en felles definisjon av de digitale ferdighetene som er sentrale for forskere og studenter som studerer den skriftlige kulturarven.
  3. Utarbeidelse og testing av undervisningsmoduler (både for nybegynnere og viderkomne, 5-10 ECTS, pluss ei generell innførings-MOOC), retningslinjer og eksempler av "best practices".
  4. En åpen online søkbar database som vil inneholde, koble sammen og tilgjengeliggjøre de ovannevnte ressursene (definisjon av digitale ferdigheter, undervisningsmateriale og -moduler, retningslinjer) og i tillegg fungere som et knutepunkt for institusjoner, studenter og forskere ved å publisere utlysninger om kurs, stillinger, praksisplasser, etc.
Emneord: Digital humaniora, Gresk, Latin, Runology, Epigraphy, Papyrologi
Publisert 16. nov. 2021 09:55 - Sist endra 25. nov. 2021 11:12