Implementasjon av forskningsdataarkiv ved UiO

Prosjektets overordnede mål er å implementere DataverseNO på UiO, med tilhørende forskerstøtte- og kurateringsfunksjoner, samt å gå inn som medlem i konsortiet. Hensikten er å få på plass et konkret tilbud for FAIR og åpen arkivering av data for forskere og studenter ved UiO med kuratering og langtidsperspektiv. Samtidig skal vi også få på plass gode forskerstøttetjenester for kuratering og arkivering også i andre relevante arkiv.

Bildet kan inneholde: font.

Bakgrunn  

Forskningsdata bør deles og lagres for fremtiden av ulike grunner:   

 • Å gjøre data tilgjengelig for validering og gjenbruk er god forskningspraksis 

 • For forskerens del kan deling av data bidra til økt faglig synlighet, samt muligheter for forskningssamarbeid 

 • Finansiørene har fokus på åpen forskning og FAIR prinsippene og stiller krav til åpenhet og deling når de deler ut midler 

 • Man unngår duplisering av forskning 

 • Data kan gjenbrukes, til både forskning, undervisning, det private næringslivet og allmennheten 

Per i dag anbefaler UiO våre forskere å arkivere sine data i størst mulig grad (så åpne som mulig, så lukket som nødvendig) i det best egnede arkiv for den gjeldende datatypen. Flere forskningsfelt har sine egne, anbefalte arkivløsninger, og for enkelte fagfelt er det mer eller mindre best-practice systemer etablert for arkivering.

I tillegg til arkivtjenester fra SIKT og Sigma2 AS,  har en del UiO-forskere behov for andre løsninger. DataverseNO er et alternativ. DataverseNO er et norsk konsortiedrevet forskningsdataarkiv som også til en viss grad brukes av UiO forskere,  uten at UiO har vært medlem av konsortiet. 

Et UiO dataarkiv vil være for data UiO genererer og/eller samler inn. Dette kan være studentdata, eller datatyper som i dag av en eller annen grunn ikke passer inn i de nasjonale, disiplin- eller internasjonale arkivene.  


Mål

 • Bidra til UiOs mål om å arbeide systematisk for utvikling og deling av forskningsinfrastruktur og dataressurser. 
 • Bidra til UiOs mål om å intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet. 
 • Bidra til effektiv utnyttelse av digitale ressurser. 
 • Bidra til å gjøre UiO miljøer konkurransedyktige i søknadsprosesser om eksterne forskningsmidler fra for eksempel EU og NFR 
 • Bedre støttetilbud til UiO forskere som trenger å arkivere data

 • Forskningsdata fra UiO vil bli gjort tilgjengelige og gjenbrukbare 

 • Øke impacten for UiO forskere gjennom deling av data 

 • Innfri krav fra forskningsfinansiører relatert til deling av data  

 • Implementere DataverseNO på UiO 

 • Etablere forskerstøtte-funksjoner og opplæring for arkivering og kuratering 

 • Gjennomføre pilotfase arkiv 

 • Kartlegge PID behov ved UiO 


Organisering 

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket, Grete Christina Lingjærde 

Prosjektleder: SamDig: Live Håndlykken Kvale 

Prosjektgruppe:

Styringsgruppe:

 • Grete Christina Lingjærde, UB
 • Gard Thomassen, USIT
 • Ingrid Sogner, FIADM. 

Lengde

Medio august 2022 til ut januar 2023.

 

Emneord: åpen forskning, forskningsdata, åpne data, forskningsmetoder, digitale forskningsmetoder, reproduserbarhet
Publisert 30. sep. 2022 13:49 - Sist endret 30. sep. 2022 13:56