English version of this page

Avtale om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via DUO (Digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo)

Mellom Universitetet i Oslo (org.nr 971 035 854) v/Universitetsbiblioteket i Oslo (nedenfor kalt UiO) og forfatteren er det i dag inngått følgende avtale:

1 Tillatelse til å tilgjengeliggjøre elektronisk dokument i DUO

1.1 Forfatteren gir herved UiO en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre innlevert elektronisk dokument, nedenfor kalt dokumentet, tilgjengelig i elektronisk form via DUO, som innebærer publisering på internett.

1.2 Forfatteren har satt seg inn i, forstår og aksepterer de konsekvenser en tilgjengeliggjøring via internett medfører. Blant annet innebærer en slik tilgjengeliggjøring at andre nettsteder kan lenke til dokumentet. Hvis forfatteren har planer om å publisere dokumentet ved forlag eller i tidsskrift må forfatteren være klar over at dette kan ha konsekvenser når dokumentet også tilgjengeliggjøres i DUO. Se pkt. 3.3.

2 UiO har under denne avtale disse plikter/ansvar

2.1 UiO skal tilgjengeliggjøre dokumentet slik det ble levert til UiO, med tekst, tabeller, grafikk, bilder med mer, men med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig for publisering på internett.

2.2 UiO skal søke å beskytte dokumentet mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart, så langt dette er mulig i forhold til de tekniske løsninger vi benytter.

2.3 UiO får ikke rådighet over dokumentet utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen.

2.4 UiO er ikke på noe vis ansvarlig for innholdet i dokumentene tilgjengeliggjort via DUO, eller for forfatterens opptreden/handlinger for øvrig. UiO har ikke noe ansvar for eventuelle skader oppstått i sammenheng med denne avtalen, med mindre skaden(e) skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra UiO eller fra noen UiO svarer for. Ansvaret omfatter ikke i noe tilfelle indirekte skader.

3 Forfatterens plikter/ansvar

3.1 Forfatteren skal følge UiOs rettledning for tilgjengeliggjøring i DUO.

3.2 Forfatteren skal ved inngåelse av avtaler med tidsskrifter og forlag om tilgjengeliggjøring av dokumenter etter denne avtalen, søke å ivareta UiOs rettigheter etter denne avtalen best mulig.

3.3 Forfatteren må selv klargjøre de konsekvenser en tilgjengeliggjøring av et dokument i DUO har i forhold til eventuelle forlag, tidsskrift, medforfattere eller andre rettighetshavere.

Forfatteren innestår for at han/hun er opphavsmann til innlevert dokument og har fullstendig råderett over dette i dets helhet. Hvis andre har rettigheter som utelukker tilgjengeliggjøring i elektronisk form via DUO uten tillatelser fra tredjepart, må forfatteren selv innhente nødvendige tillatelser fra disse.

Om dokumentet har flere forfattere innestår forfatteren som har innlevert dokumentet for at han har innhentet de nødvendige tillatelser fra medforfatterne.

Om dokumentet eller deler av dokumentet tidligere er publisert i et tidsskrift eller ved et forlag, innestår forfatteren for at han har innhentet de nødvendige tillatelser fra tidsskriftet/forlaget.

Om dokumentet eller deler av dokumentet planlegges publisert i et tidsskrift eller ved et forlag, innestår forfatteren for at han har innhentet de nødvendige tillatelser fra tidsskriftet/forlaget på forhånd.

Om dokumentet eller deler av dokumentet inneholder fotografier, tegninger eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale, garanterer forfatteren at han har innhentet de nødvendige tillatelser fra tredjemann på forhånd.

Vi råder forfatteren til å innhente skriftlige tillatelser fra medforfattere, tidsskrift, forlag eller tredjepart, og arkivere disse slik at de kan fremvises ved behov.

3.4 Forfatteren garanterer at dokumentet ikke inneholder materiell som kan anses å stride mot gjeldende norsk rett eller inneholder lenker eller koblinger til slikt materiale.

3.5 Dersom UiO skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor tredjepart på grunn av at forfatteren ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, skal forfatteren holde UiO skadesløs.

4 Overføring og opphør av avtalen

4.1 UiO kan bare overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne avtale til tredjepart såfremt forfatterens interesser etter avtalen blir ivaretatt i overføringsavtalen.

4.2 UiO har en ubegrenset rett, på saklig grunnlag, til å avbryte tilgjengeliggjøringen av dokumentet.

4.3 Forfatteren kan skriftlig søke sitt fakultet om å si opp avtalen. Følgen av dette er at dokumentet tas bort fra DUO.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 29. sep. 2011 14:03 - Sist endret 21. apr. 2017 17:17