Behandle søkeresultater

Avhengig av tema kan et søk til en systematisk kunnskapsoppsummering resultere i hundrevis, tusenvis eller titusenvis av treff. Hva gjør du med dem?

Referansehåndteringsprogram

Til en systematisk oversikt bør man samle alle søketreff i et referansehåndteringsprogram som EndNote eller Zotero og fjerne dubletter. 

Fjerning av dubletter

Det er en del overlapp mellom databasene og dermed blir det mange dubletter når man søker i flere databaser. Både EndNote og Zotero kan brukes til å fjerne dubletter. Hvis du benytter deg av vår søketjeneste for systematiske kunnskapsoppsummeringer, vil bibliotekaren fjerne dubletter i EndNote. Vi bruker i stor grad en metode utviklet av Wichor Bramer. I tillegg til dokumentasjon av søket sender vi deg et deduplisert EndNote-bibliotek. Vi kan også sende en RIS-fil som kan importeres i Zotero og screeningprogrammer som Covidence og Rayyan. Totalt antall treff fra databaser samt hvor mange som gjenstår etter fjerning av dubletter er noe av det som skal rapporteres i et PRISMA-diagram

Utvelgelse av studier (screening)

Trinnet som følger etter litteratursøket er utvelgelse av studier eller screening. Det er viktig med klare inklusjons- og eksklusjonskriterier for å vite hva som skal inkluderes og ekskluderes. Dette gjøres som oftest i to trinn og bør også gjøres av (minst) to personer uavhengig av hverandre. På trinn 1 går man gjennom titler og sammendrag. Hvis man på dette trinnet er i tvil om man skal inkludere eller ekskludere en referanse skal man inkludere den. Når man er ferdig går man gjennom avgjørelsene og løser eventuelle konflikter. For å være sikker på at man forstår inklusjons- og eksklusjonskriteriene på samme måte kan det være lurt å starte med å screene 200 referanser og så sjekke hvor mange konflikter (ulike avgjørelser) man har, og hva disse skyldes.

De referansene som er inkludert på trinn 1 hentes inn i fulltekst. På trinn 2 bruker man igjen inklusjons- og eksklusjonskriteriene for å vurdere om fulltekstartiklene skal bli med videre eller ekskluderes. Når man ekskluderer på bakgrunn av fulltekst skal det alltid oppgis grunn til eksklusjon som f.eks. feil populasjon, feil intervensjon eller feil studiedesign. Også dette trinnet skal utføres av to personer uavhengig av hverandre.  Til dette arbeidet er det lurt å bruke et screeningverktøy som Covidence eller Rayyan

Covidence

Covidence er et nettbasert verktøy som gjør det mulig for to eller flere personer å velge ut referanser uavhengig av hverandre. I tillegg til screening av titler og sammendrag (trinn 1) og screening av fulltekst (trinn 2), kan Covidence brukes til dataekstraksjon og kritisk vurdering av metodisk kvalitet (risk of bias assessment). I videoen under får du en oversikt over funksjonene i Covidence.

Universitetet i Oslo (UiO) har lisensavtale med Covidence. Studenter og ansatte ved UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) kan opprette et ubegrenset antall "reviews" i Covidence. På hjelpesidene til Covidence finner du mer detaljert informasjon, samt instruksjoner om hvordan opprette konto eller knytter din eksisterende konto til UiOs avtale. 

Rayyan

Rayyan er et nettbasert screeningverktøy. To personer kan gjennomgå de samme referansene uavhengig av hverandre (blindet). Når begge er ferdige, kan man slå av blinding og gjennomgå og løse konflikter – det vil si referanser man er uenige om skal inkluderes eller ikke. Rayyan innførte i 2021 medlemskap på ulike nivåer. Gratisversjonen har grunnleggende funksjoner for blindet screening. 

Norskspråklig veiledning for Rayyan (PDF). Merk at screening på mobil og nettbrett ikke lenger er tilgjengelig i gratisversjonen.

Engelskspråklig veiledning for Rayyan (LibGuide fra McGill Library)

Skaffe fulltekst

Via Universitetsbiblioteket har du tilgang til en stor samling elektroniske tidsskrifter. Fulltekst av mange artikler hentes enklest inn via EndNote eller ved søk i Oria som beskrevet på hjelpesidene for EndNote. Du kan også lete etter fulltekst via Google Scholar eller ResearchGate. Hvis det er noen artikler du ikke finner ved hjelp av disse metodene kan du sende en bestlling på e-post til ditt bibliotek

Kritisk vurdering

I en systematisk oversikt skal det være en kritisk vurdering av metodisk kvalitet, eller risiko for systematiske skjevheter (risk of bias assessment) i de studiene som inkluderes. Mer om kritisk vurdering og lenker til sjekklister finner du på siden om metoder og standarder.

Publisert 8. des. 2021 09:51 - Sist endret 4. mai 2022 10:37