Systematisk litteratursøk

Et systematisk litteratursøk er en forutsetning for en systematisk kunnskapsoppsummering. Dersom søket ikke klarer å fange opp alle relevante studier, kan det føre til systematiske skjevheter (bias). Medisinsk bibliotek har en gruppe bibliotekarer som er eksperter på systematiske søk.

Søkehjelp for forskere og ph.d-stipendiater

Er du forsker eller ph.d-stipendiat ved Oslo universitetssykehus eller Universitetet i Oslo kan en av våre eksperter bistå med: 

  • Finne ut om en systematisk kunnskapsoppsummering på din problemstilling allerede er gjort
  • I samarbeid med deg oversette ditt forskningsspørsmål til en søkestrategi
  • Anbefale databaser og andre informasjonskilder det bør søkes i
  • Veilede eller gjennomføre litteratursøk i relevante databaser
  • Levere søkeresultatet i EndNote, hvor dubletter er fjernet
  • Dokumentere søket og skrive om det til metodekapittelet 
  • Oppdatere søk ved behov
  • Følge metoder og standarder

I en systematisk kunnskapsoppsummering er litteratursøket selve datainnsamlingen, og en erfaren bibliotekar bruker opptil 30 arbeidstimer på et slikt søk. Det er derfor viktig å kontakte biblioteket på et tidlig tidspunkt i prosjektet. I perioder med stor pågang må noe ventetid påregnes. Bestillingsskjemaet er på engelsk, men du kan fylle det ut på norsk. 

Bestill litteratursøk

Søkeveiledning for studenter 

Er er du medisinstudent eller masterstudent på Universitetet i Oslo, eller ansatt ved Oslo universitetssykehus under utdanning, kan du ta kontakt med Veiledningsvakten.

Veiledningsvakten

Et klart spørsmål

For å kunne gjøre et systematisk søk må man starte med et klart spørsmål. I tillegg må spørsmålet kunne deles opp i elementer som kan kombineres med OR og AND i et litteratursøk. Det finnes ulike rammeverk som kan hjelpe deg med å stille presise spørsmål og dele dem opp i elementer. 

PICO

PICO og varianter av denne er en modell som ofte brukes i systematiske kunnskapsoppsummeringer i medisin og helsefag. 

P: Population or problem
I/E: Intervention or exposure
C: Comparison
O: Outcome

PICo

P: Population or problem
I: (Phenonomen of) Interest
Co: Context

Les mer om PICO og PICo på kunnskapsbasertpraksis.no

Passer ikke spørsmålet ditt inn i PICO eller PICo er det ingen fare, det viktigste er at du kan dele det opp i minst to elementer som kan kombineres i et søk. 

Seleksjonskriterier

I tillegg til et klart spørsmål må du ha klare seleksjonskriterier, eller inklusjons- og eksklusjonskriterier. Disse bør spesifiseres i protokollen og være helt klare før søket gjennomføres og søketreffene gjennomgås. PICO eller PICo er nyttige hjelpemidler også for å spesifisere inklusjonskriteriene. I tillegg legger man ofte til en S for hvilke studiedesign som skal inkluderes. Seleksjonskriteriene bør ikke endres på bakgrunn av de studiene dere finner, men hvis dere underveis i gjennomgangen finner det nødvendig eller fornuftig å legge til et inklusjonskriterium er det nødvendig å gjøre et nytt litteatursøk som tar høyde for dette inklusjonskriteriet for å unngå systematiske skjevheter (bias).  

Studiedesign

Ulike typer spørsmål besvares med ulike typer studiedesign eller forskningsmetode. For eksempel er randomiserte kontrollerte studier det beste designet for å måle effekt av tiltak, mens kohort- eller kasuskontrollstudier egner seg for å finne svar på spørsmål om årsak. Les mer om spørsmål og tilhørende studiedesign på Kunnskapsbasertpraksis.no. 

Databasevalg

Avhengig av fagområde og tema for den systematiske kunnskapsoppsummeringen vil bibliotekaren kunne foreslå hvilke databaser det bør søkes i og tilpasse søkestrategien til de ulike basene. 

Beskrivelse og dokumentasjon av søket

I en systematisk kunnskapsoppsummering skal alltid søket være beskrevet og dokumentert slik at det kan replikeres. Dette er blant annet nødvendig for at leserne skal kunne vurdere om det er sannsynlig at alle relevante studier ble funnet. Bibliotekaren som gjør søket dokumenterer i detalj hvilke baser det er søkt i, hvordan det ble søkt, antall treff og dato for når søket ble gjort. Dette bør komme med som vedlegg til artikkelen. I tillegg kan bibliotekaren skrive om søket til metodekapitlet. Dette i tillegg til gjennomlesning av hele artikkelen kan kvalifisere til medforfatterskap.

Publisert 8. des. 2021 09:51 - Sist endret 24. mai 2022 12:36