English version of this page

Systematisk litteratursøk

Skal du kartlegge litteraturen på et område eller skrive en systematisk kunnskapsoppsummering trenger du et systematisk litteratursøk. Avhengig av om du er forsker, ph.d-stipendiat, student eller ansatt har biblioteket ulike tilbud for å hjelpe deg med søk. 

Søkeveiledning for studenter 

Er er du student på Universitetet i Oslo, eller ansatt ved Oslo universitetssykehus under utdanning, kan du ta kontakt via vår digitale skranke.

Digital skranke

Søk til systematiske kunnskapsoppsummeringer

I en systematisk kunnskapsoppsummering er litteratursøket selve datainnsamlingen, og en erfaren bibliotekar bruker opptil 30 arbeidstimer på et slikt søk. Det er derfor viktig å kontakte biblioteket på et tidlig tidspunkt i prosjektet. I perioder med stor pågang må noe ventetid påregnes. Merk at denne tjenesten er forbeholdt forskere og ph.d-stipendiater ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

Bestill litteratursøk til systematisk kunnskapsoppsummering

Et systematisk litteratursøk er en forutsetning for en systematisk kunnskapsoppsummering. Dersom søket ikke klarer å fange opp alle relevante studier, kan det føre til systematiske skjevheter (bias). Universitetsbiblioteket har en gruppe bibliotekarer som er eksperter på systematiske søk. Er du forsker eller ph.d-stipendiat ved Universitetet i Oslo eller Oslo universitetssykehus kan en av våre eksperter bistå med: 

  • Finne ut om en systematisk kunnskapsoppsummering på din problemstilling allerede er gjort
  • I samarbeid med deg oversette ditt forskningsspørsmål til en søkestrategi
  • Anbefale databaser og andre informasjonskilder det bør søkes i
  • Veilede eller gjennomføre litteratursøk i relevante databaser
  • Levere søkeresultatet i EndNote, hvor dubletter er fjernet
  • Dokumentere søket og skrive om det til metodekapittelet 
  • Oppdatere søk ved behov
  • Følge metoder og standarder

Et klart spørsmål

For å kunne gjøre et systematisk søk må man starte med et klart spørsmål. I tillegg må spørsmålet kunne deles opp i elementer som kan kombineres med OR og AND i et litteratursøk. Det finnes ulike rammeverk som kan hjelpe deg med å stille presise spørsmål og dele dem opp i elementer. 

Rammeverk for spørsmål

Det kan være nyttig å bruke et rammeverk til å strukturere forskningsspørsmålet og dele det opp i elementer som kan kombineres i litteratursøket. PICO (population, Intervention, Comparison, Outcome) er mye brukt i medisin og helsefag, men benyttes også ofte i andre fagområder. Det finnes også andre rammeverk som kanskje kan passe bedre for akkurat ditt spørsmål. Passer ikke spørsmålet ditt inn i PICO eller et av de andre rammeverkene er det ingen fare, det viktigste er at du kan dele det opp i minst to elementer som kan kombineres i et søk.

Eksempler på flere rammeverk

Les mer om PICO og PICo på kunnskapsbasertpraksis.no

Seleksjonskriterier

Skal du lage en systematisk kunnskapsoppsummering må du, i tillegg til et klart spørsmål, ha klare seleksjonskriterier. Seleksjonskriteriene deles opp i inklusjons- og eksklusjonskriterier. Disse bør spesifiseres i protokollen og være helt klare før søket gjennomføres og søketreffene gjennomgås. PICO eller andre rammeverk er nyttige hjelpemidler også for å spesifisere inklusjonskriteriene. I tillegg legger man ofte til en S for hvilke studiedesign som skal inkluderes. Seleksjonskriteriene bør ikke endres på bakgrunn av de studiene dere finner, men hvis dere underveis i gjennomgangen finner det nødvendig eller fornuftig å legge til et inklusjonskriterium er det nødvendig å gjøre et nytt litteatursøk som tar høyde for dette inklusjonskriteriet for å unngå systematiske skjevheter (bias).  

Studiedesign

Ulike typer spørsmål besvares med ulike typer studiedesign eller forskningsmetode. For eksempel er randomiserte kontrollerte studier det beste designet for å måle effekt av tiltak, mens kohort- eller kasuskontrollstudier egner seg for å finne svar på spørsmål om årsak. Les mer om spørsmål og tilhørende studiedesign på Kunnskapsbasertpraksis.no. 

Databasevalg

Avhengig av fagområde og tema vil bibliotekaren kunne foreslå hvilke databaser det bør søkes i og tilpasse søkestrategien til de ulike basene. På bibliotekets fagsider kan du også finne infomasjon om databaser for ditt fag. 

Beskrivelse og dokumentasjon av søket

I en systematisk kunnskapsoppsummering skal alltid søket være beskrevet og dokumentert slik at det kan replikeres. Dette er blant annet nødvendig for at leserne skal kunne vurdere om det er sannsynlig at alle relevante studier ble funnet. Bibliotekaren som gjør søket dokumenterer i detalj hvilke baser det er søkt i, hvordan det ble søkt, antall treff og dato for når søket ble gjort. Dette bør komme med som vedlegg til artikkelen. I tillegg kan bibliotekaren skrive om søket til metodekapitlet. Dette i tillegg til gjennomlesning av hele artikkelen kan kvalifisere til medforfatterskap.

Publisert 8. des. 2021 09:51 - Sist endret 21. juni 2022 09:03