English version of this page

Litteratursøk til systematiske oversikter

Er du forsker eller ph.d-stipendiat ved UiO eller OUS kan du få hjelp med litteratursøk til systematiske oversikter.

Hva er en systematisk oversikt?

En systematisk oversikt er en litteraturstudie som bruker en bestemt metodikk for å oppsummere all tilgjengelig forskning innen et område eller problemstilling. I en systematisk oversikt er litteratursøket selve datainnsamlingen, og en erfaren bibliotekar bruker opptil 30 arbeidstimer på et slikt søk. Det er derfor viktig å kontakte biblioteket på et tidlig tidspunkt i prosjektet.

Bestill litteratursøk

Bildecollage av skrivebord med laptop og kaffekopp, og portretter av gruppen som arbeider med litteratursøk til systematiske oversikter.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Biblioteket kan hjelpe deg med følgende oppgaver:

 • Finne ut om en systematisk oversikt på din problemstilling allerede er gjort
 • I samarbeid med deg oversette ditt forskningsspørsmål til en søkestrategi
 • Anbefale databaser og andre informasjonskilder det bør søkes i
 • Veilede eller gjennomføre litteratursøk i relevante databaser
 • Levere søkeresultatet i EndNote, hvor dubletter er fjernet
 • Dokumentere søket og skrive om det til metodekapittelet 
 • Oppdatere søk ved behov
 • Kurs og veiledning i screeningverktøyet Rayyan
 • Følge standarder innenfor metodikken slik som PRISMA, PROSPERO, Cochrane handbook for systematic reviews.

For at vi skal kunne hjelpe deg må du ha

 • Prosjektbeskrivelse med en avgrenset problemstilling
 • Kjennskap til forskningsmetoden
 • 2-5 kjerneartikler som oppfyller inklusjonskriteriene til studien din